DAJ CYNK

UKE: 15 zamiast 34 mln zł dopłaty do usługi powszechnej dla TP w 2011 roku

WitekT

Wydarzenia

UKE przyznał Telekomunikacji Polskiej dopłatę w kwocie prawie 15 mln zł za świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących, za okres od 1. stycznia do 8. maja 2011 roku.

UKE przyznał Telekomunikacji Polskiej dopłatę w kwocie prawie 15 mln zł za świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących, za okres od 1. stycznia do 8. maja 2011 roku.

Po rozpatrzeniu wniosku TP z 23. kwietnia o ponowne rozpatrzenie sprawy, Prezes UKE uchylił w całości decyzję z 5. kwietnia o odmowie przyznania dopłaty do kosztu netto świadczenia przez TP usługi powszechnej za wspomniany okres w kwocie 33,8 mln zł. Jednocześnie, decyzją z 17. września Prezes UKE przyznał TP dopłatę do kosztów świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz kosztów świadczenia usług za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących, za okres od 1. stycznia do 8. maja 2011 roku w łącznej kwocie 14,9 mln zł oraz odmówił przyznania dopłaty do kosztów pozostałych usług wchodzących w skład usługi powszechnej świadczonych przez TP, tj.:

  • usługi przyłączenia pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem usług ISDN,
  • usługi utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w głównej lokalizacji w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • usługi połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych, w tym do sieci ruchomych. Usługa ta obejmuje także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet,
  • usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych oraz udostępniania spisów abonentów.

Prezes UKE analizując wniosek TP o ponowne rozpatrzenie sprawy, uważnie prześledził sposób kalkulacji korzyści pośrednich przedstawiony w decyzji z 5. kwietnia oraz przyjęte do kalkulacji dane, które zostały wskazane w Raporcie z badania Składowych Kosztu Netto za okres od dnia 1 stycznia do dnia 8 maja 2011 roku. Raport zawiera opinię biegłego rewidenta, który dokonał badań danych liczbowych stanowiących Składowe Kosztu Netto, odrębnie dla przychodów, kosztów oraz danych liczbowych stanowiących poszczególne Składniki Korzyści Pośrednich, pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz ich wiarygodności, rzetelności i prawidłowości. Z treści raportu wprost wynikało, że wartości Składowych Korzyści Pośrednich zostały przedstawione dla okresu od 1. stycznia do 8. maja 2011 roku, na co wskazywały nazwy tabel, w których zaprezentowane zostały dane oraz treść opisu znajdującego się przed tabelami zawierającymi składowe kosztu netto.

W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w trakcie ponownej analizy sprawy, a w szczególności czy wszystkie wskazane w Raporcie dane są danymi odpowiadającymi wspomnianemu okresowi, Prezes UKE zwrócił się do biegłego rewidenta o potwierdzenie, czy dane wskazane w Raporcie są danymi przeliczonymi na okres świadczenia przez TP usługi powszechnej w 2011 roku (tj. od 1. stycznia do 8. maja 2011 roku). W odpowiedzi na zapytanie Prezesa UKE, biegły rewident przedstawił wyjaśnienie, z którego wynikało, że po zakończeniu badania biegły rewident przedstawił wyniki kalkulacji Składowych Kosztu Netto usługi powszechnej za okres od 1. stycznia do 8. maja 2011 roku w wartości odpowiadającej ww. okresowi, jak również wartości średnioroczne za cały rok 2011. Biegły rewident wskazał również wartości, które w Raporcie były wartościami średniorocznymi, wymagającymi przeliczenia dla okresu od 1. stycznia do 8. maja 2011 roku.

Z treści wyjaśnień biegłego rewidenta wynikało, że sposób prezentacji danych w Raporcie mógł być mylący i powinien zawierać dodatkowy szczegółowy opis definicji wartości Składowych Kosztu Netto. Wobec takich wyjaśnień, w ramach ponownego rozpatrywania sprawy, Prezes UKE dokonał ponownego przeliczenia wartości korzyści pośrednich, uwzględniając konieczność przeliczenia wskazanych przez biegłego rewidenta danych.

W wyniku ponownej weryfikacji Prezes UKE ustalił, iż w omawianym okresie zaistniał koszt netto świadczenia usługi powszechnej. Ustalenie właściwej wysokości wartości korzyści pośrednich, na skutek ponownego merytorycznego rozpatrzenia niniejszej sprawy, pozwoliło na określenie prawidłowej wysokości tego kosztu, który dla wszystkich usług świadczonych przez TP w badanym okresie wynosił 14,9 mln zł.

Następnie Prezes UKE sprawdził, czy zweryfikowany koszt netto stanowi uzasadnione obciążenie TP, posługując się przy tym kryteriami wynikającymi z treści art. 96 ust. 4 Pt, które szczegółowo zostały opisane w publikowanej decyzji. Przeprowadzona przez Prezesa UKE analiza wykazała, iż jedynie koszt netto powstały z tytułu świadczenia usługi udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenia usług za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących stanowi uzasadnione obciążenie dla TP i tylko w zakresie tych usług TP przysługuje dopłata. W zakresie pozostałych usług brak jest natomiast podstaw do przyznania takiej dopłaty.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: UKE