DAJ CYNK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TELEPOLIS.PL§1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Telepolis.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”).

 2. Właścicielem Serwisu jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02- 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 353 954,70 zł, adres e-mail: biuro@comperia.pl, zwana dalej: „Usługodawcą”.

 3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Użytkowników usługi, zwane dalej:„Usługami”, polegające na

  1. umożliwieniu przeglądania zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu, w szczególności artykułów i materiałów na nich zamieszczonych, zwanych dalej łącznie: „Materiałami” w miejscu i czasie przez Użytkownika wybranym;

  2. udostępnieniu zasobów Serwisu w celu zamieszczenia i przechowywania przez Użytkowników treści;

  3. korzystania z innych funkcji lub usług udostępnianych w Serwisie

 4. Serwis jest zarejestrowanym tytułem prasowym i działa w szczególności na podstawie ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, a jego wydawcą jest Comperia.pl. Stopka redakcyjna znajduje się tutaj: http://www.telepolis.pl/o-nas,1,4,0.html.

 5. Wszelkie treści znajdujące się na Serwisie mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.

 6. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

 7. Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.

 8. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.

 9. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu jak i do jego elementów oraz baz danych przysługują Usługodawcy.

 10. Określenie „korzystanie z Usługi” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z Serwisu”, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.§2 Kontakt z Usługodawcą 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:

  1. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: redakcja@telepolis.pl.

  2. Formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.telepolis.pl/kontakt. Osoba wypełniająca formularz podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma) – 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).§3 Użytkownik 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. mająca ukończone 18 lat lub więcej (jeśli prawo kraju, którego jest mieszkańcem lub obywatelem przewiduje wyższy wiek pełnoletniości) oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.

 3. Osoba, która chce korzystać z Usług Serwisu, musi przeczytać i zaakceptować Regulamin. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.telepolis.pl/regulamin w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.§4 Wymagania techniczne niezbędne korzystania z Serwisu 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:

  1. Stały dostęp do Internetu

  2. Poprawnie skonfigurowana zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie–

  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;

  4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.

 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.§5 Rejestracja 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczna rejestracja, jednakże niektóre jego funkcje mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

 2. Dla Użytkowników niezarejestrowanych udostępnione są następujące funkcje Serwisu: przeglądanie materiałów, porównywanie urządzeń.

 3. Pozostałe funkcje są dostępne tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.

 4. Użytkownik niezarejestrowany akceptuje Regulamin Serwisu każdorazowo wchodząc na jego Stronę. Obowiązany jest on za każdym razem Regulamin w całości przeczytać i zrozumieć. Jeśli chce być zawiadamiany o zamierzonych zamianach Regulaminu, musi się zarejestrować.

 5. Dokonanie Rejestracji następuje w sposób następujący:

  1. Użytkownik kilka na pole „Zarejestruj się”;

  2. Podaje następujące dane osobowe:

   1. Obowiązkowo

    1. Nick

    2. E-mail

  3. podaje hasło (dwukrotnie)

  4. akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim przepisów i zasad.

 6. Użytkownik po podaniu danych i spełnieniu innych warunków określonych w ust. 5 otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Użytkownika i aktywowane Konto (zwane dalej: „Kontem”) i uzyskuje on status Użytkownika Zarejestrowanego. Konto przypisane jest do Nazwy Użytkownika (Nick). Link weryfikacyjny ważny jest 48 godzin od dnia wysłania e-maila.

 7. Użytkownik dokonuje zalogowania do Konta podając Nick oraz hasło.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zapomnienia hasła przez Użytkownika oraz używania przez niego funkcji typu „zapamiętaj mnie” oraz „zapamiętaj hasło” polegających na zapamiętywaniu jego danych przez przeglądarkę.

 9. Użytkownik obowiązany jest podać prawdziwe dane. Za skutki podania danych nieprawdziwych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli podczas korzystania z Serwisu doszło do zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 5, Użytkownik powinien uaktualnić dane na swoim Koncie. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.

 11. Usługodawca ma prawo zawiesić Konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa lub Regulaminu Serwisu.

 12. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu Serwisu, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika, łącznie z wyłączeniem możliwości ponownej rejestracji w Serwisie (ban).

 13. Po usunięciu Konta Usługodawca może umożliwić innemu Użytkownikowi używanie nicka (pseudonimu), z którego korzystał Użytkownik usuniętego Konta.§6 Zasoby Serwisu 1. W braku odrębnej umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą Użytkownik może korzystać z Materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach prawa autorskiego, a przez fakt akceptacji Regulaminu oraz korzystania z Serwisu Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do Materiałów.

 2. W szczególności Użytkownik nie może:

  1. Kopiować, modyfikować lub blokować Materiałów;

  2. Pobierać Materiałów, w całości lub ich istotnej części, szczególnie w celu ich ponownego wykorzystania czy przetwarzania;

  3. Umieszczać odesłań do zasobów Serwisu w sposób utrudniający identyfikację źródła pochodzenia Materiałów.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

 4. W ramach zasobów Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownik umieszczanie Materiałów, w szczególności poprzez prezentowanie i wymianę opinii oraz polemikę 6 na tematy objęte Serwisem, przy czym Usługodawca nie weryfikuje rzetelności lub prawdziwości Materiałów zamieszczonych przez Użytkownik i nie odpowiada za ich treść, w szczególności nie ingerując w przebieg wymiany opinii.

 5. Zamieszczając Materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że dysponuje pełnymi prawami do ich zamieszczenia, oraz że zamieszczenie tych Materiałów, w szczególności w zakresie treści i formy, nie narusza przepisów prawa, ani praw lub dóbr Usługodawcy. lub osób trzecich oraz oświadcza, że akceptuje iż zamieszczając Materiały, w szczególności w postaci własnych wypowiedzi, ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść oraz skutki ich zamieszczenia.

 6. Zamieszczając Materiały w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Comperia.pl S.A. z zamieszczonych Materiałów, w szczególności poprzez ich utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie w Serwisie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, obyczajów, norm społecznych, Regulaminu Serwisu i regulaminów usług szczególnych, oraz zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie (zwanych też netykietą), a w szczególności do niezamieszczania treści lub odnośników do treści:

  1. wulgarnych, obscenicznych lub zawierających wulgaryzmy,

  2. pornograficznych,

  3. o charakterze dyskryminującym, niezależnie od formy dyskryminacji (w szczególności ze względu na rasę, płeć, wyznanie, propagujących etc.) oraz jakichkolwiek nawołujących lub zachęcających do takich postaw,

  4. propagujących przemoc,

  5. takich samych, pisanych kilka razy z rzędu, niezwiązanych z tematem lub prezentowanych w inny uciążliwy sposób,

  6. promocyjnych, reklamowych lub treści będących spamem lub niezamówioną informacją handlową,

  7. pozycjonujących,

  8. innych naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zachęcających do używania niedopuszczonych do powszechnego obrotu substancji szkodliwych (narkotyki, inne poddane reglamentacji środki psychoaktywne), czy promujących nadmierne spożywanie alkoholu.

 8. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania, weryfikowania, monitorowania ani badania zgodności z prawem zamieszczanych przez Użytkowników treści, ale ma prawo do ich uznaniowego redagowania, w szczególności celem zapewnienia ich zgodności z Regulaminem oraz prawo uniemożliwienia dostępu do Materiałów bezprawnym lub z którymi wiąże się bezprawna działalność.

 9. Z zastrzeżeniem Materiałów osób trzecich, zasoby Serwisu dostępne są cały czas, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, w szczególności związanych z prowadzeniem niezbędnych prac technicznych lub utrzymaniowych Serwisu. Użytkownik łączący się z Internetem spoza granic Polski może mieć ograniczony dostęp do niektórych zasobów Serwisu.

 10. W braku odrębnej umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą, Użytkownik nie może prowadzić jakichkolwiek testów bezpieczeństwa lub wydajnościowych, audytów informatycznych czy testów penetracyjnych Serwisu.§7 Newsletter 1. Użytkownik musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących („Partnerzy”) lub Operatorów informacji handlowej oraz materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), z ofertami Usług Telekomunikacyjnych, klikając na przycisk „Newsletter”, podając swój adres e-mail, na który Newsletter ma być otrzymywany i akceptując Regulamin korzystania z usługi Newsletter.

 2. W każdym momencie Użytkownik ma możliwość wypisania się z Newslettera poprzez kliknięcie „wypisz” lub też kliknięcie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu.

 3. Newsletter w szczególności może zawierać najnowsze dane, opinie, komentarze związane z tematyką usług telekomunikacyjnych, kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych, funduszy inwestycyjnych, kart kredytowych i innych produktów. Mogą być to również informacje marketingowe od Partnerów Usługodawcy w zakresie oferowanych przez nich Usług Telekomunikacyjnych.

 4. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, na adres e-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego poprzez SMS, Facebook, Skype itp. („Komunikaty”)§8 Zasady odpowiedzialności 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.

 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

  1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w §5), w tym również w przypadku korzystania z Serwisu poprzez Aplikację Mobilną

  2. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:

  3. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności;

  4. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;

  5. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;

  6. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np. Microsoft Windows, Android);

  7. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;

  8. w innych wypadkach określonych w Regulaminie

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

 4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

 5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu. 12

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.

 10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Operatora.§9 Odpowiedzialność Usługodawcy za treści zamieszczone przez Użytkowników 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczone na Serwisie przez Użytkowników, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści (osobiście lub przez Moderatora).

 2. Użytkownik lub inna osoba, która uważa, że Treść lub związana z nimi działalność, mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy, korzystając z formularza – Zgłoś Naruszenie. Formularz ten jest dostępny pod adresem http://www.telepolis.pl/kontakt,1,7,0.html.

 3. Treść, której charakter jest bezprawny lub gdy charakter związanej z nią działalności jest bezprawny zwana jest „ Treścią bezprawną”. W szczególności jest to Treść naruszająca prawo, Regulamin, zasady współżycia społecznego, zasady Netykiety, dobre obyczaje i uczciwe praktyki w handlu, usługach i biznesie.

 4. Użytkownik, który zamieścił Treść bezprawną, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczanie tej Treści, w pełnej wysokości.

 5. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Treści bezprawnej, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Użytkownika, które tą Treść zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takich Treści, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej).

§10 Postępowanie w przypadku Treści Bezprawnych 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o Treści bezprawnej (np. z Policji, prokuratury) ma prawo uniemożliwić niezwłocznie dostęp do tej Treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstała w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści.

 2. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o Treści bezprawnej (np. od innego Użytkownika, osoby trzeciej) zawiadamia Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze uniemożliwienia do niej dostępu wyznaczając mu termin do ustosunkowania się do wiarygodnej wiadomości, nie dłuższy niż 3 dni. Po upływie tego terminu Usługodawca podejmuje decyzję w przedmiocie uniemożliwienia dostępu do Treści. Za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych Treści, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, który Treść zamieścił.

 3. Usługodawca może pominąć obowiązek zawiadomienia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści, jeżeli naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu jest oczywiście uzasadnione lub gdy dalsze pozostawianie Treści na 14 Serwisie grozi rażącą szkodą (np. zdjęcie o charakterze pornograficznym zamieszczenie fałszywej lub oszukańczej informacji). W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, który Treść zamieścił.§11 Moderacja Treści 1. Przepisy poniższe odnoszą się do Treści zamieszczanych przez Użytkowników.

 2. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników Treści.

 3. W związku z tym Treści na Serwisie podlegają moderacji jedynie w zakresie określonym w Regulaminie. Przez Moderację rozumie się ocenę Treści zamieszczanych przez Użytkowników, zarządzanie treścią Serwisu oraz Kontami Użytkowników, dbanie o porządek na Serwisie i zapewnienie właściwego poziomu językowego i merytorycznego Treści oraz zgodności Wpisów z tematyką Serwisu.§12 Reklamacja 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.§13 Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności 1. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.

 2. Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu. W przypadku Usług odpłatnych, uiszczone Opłaty za Usługę ulegają zwrotowi proporcjonalnie do okresu, który pozostał do końca okresu, na który Usługa została wykupiona.§14 Postanowienia końcowe 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu

 2. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych, Usługodawca zawiadamia ich o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu (co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się z Serwisu), uważa się, 15 że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Użytkownicy niezarejestrowani obowiązani się zaakceptować i zrozumieć w całości Regulamin przy każdym rozpoczęciu korzystania z Serwisu. Jednakże jeśli Użytkownik złożył Zapytanie Wstępne w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to postępowanie z tym Zapytaniem odbywa się według poprzedniej wersji Regulaminu.

 3. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.

 4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

 6. Jakiekolwiek uwagi, komentarze, opinie czy pytania dotyczące działania Serwisu kierować należy na adres e-mail: redakcja@telepolis.pl

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.