DAJ CYNK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU TELEPOLIS.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Telepolis.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”).

 2. Właścicielem Serwisu jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02- 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 351 178,80 zł, posiadającą status małej instytucji płatniczej, w rejestrze małych instytucji płatniczych znajduje się pod numerem MIP37/2019, adres e-mail: biuro@comperia.pl, zwana dalej: „Usługodawcą”.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Użytkowników usługi, zwane dalej:„Usługami”, polegające na

  1. umożliwieniu korzystania z porównywarki Usług telekomunikacyjnych, zwanych dalej: „ Usługami Telekomunikacyjnymi”, świadczonych przez przedsiębiorców (operatorów) telekomunikacyjnych, zwanych dalej: „Operatorami” służącej do wyszukiwania i porównywania przez Użytkownika Usług Telekomunikacyjnych („Porównywarka”);

  2. umożliwieniu przeglądania zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu, w szczególności artykułów i materiałów na nich zamieszczonych, zwanych dalej łącznie: „Materiałami” w miejscu i czasie przez Użytkownika wybranym;

  3. udostępnieniu zasobów Serwisu w celu zamieszczenia i przechowywania przez Użytkowników treści;

  4. korzystania z innych funkcji lub usług udostępnianych w Serwisie

  5.  

 2. Serwis jest zarejestrowanym tytułem prasowym i działa w szczególności na podstawie ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, a jego wydawcą jest Comperia.pl. Stopka redakcyjna znajduje się tutaj: http://www.telepolis.pl/o-nas,1,4,0.html.

 3. Wszelkie treści znajdujące się na Serwisie mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.

 4. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

 5. Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.

 6. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Operatorem w szczególności dotyczących Usług Telekomunikacyjnych. Wszelkie roszczenia z tytułu Usługi Telekomunikacyjnej o Użytkownik kieruje bezpośrednio do Operatora. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z porównywarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 7. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Operatora, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.

 8. Zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Serwisu określa odrębny Regulamin Programu Partnerskiego.

 9. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.

 10. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu jak i do jego elementów oraz baz danych przysługują Usługodawcy. Serwis stanowi bazę danych Usług Telekomunikacyjnych podlegającą ustawie o ochronie baz danych.

 11. Wszelkie treści znajdujące się na Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o Usługach Telekomunikacyjnych są jedynie ich prezentacjami.

 12. Określenie „korzystanie z Usługi” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z Serwisu”, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

§2 Kontakt z Usługodawcą

 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:

  1. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: redakcja@telepolis.pl.

  2. Formularz kontaktowy dostępny pod adresem: http://www.telepolis.pl/kontakt,1,7,0.html. Osoba wypełniająca formularz podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Wysyłając formularz wyraża ona zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych dla celów niezbędnych do procedowania z wiadomością zamieszczoną w formularzu i komunikacji z nią.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma) – 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

§3 Użytkownik

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. mająca ukończone 18 lat lub więcej (jeśli prawo kraju, którego jest mieszkańcem lub obywatelem przewiduje wyższy wiek pełnoletniości) oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.

 3. Osoba, który chce korzystać z Usług Serwisu, musi przeczytać i zaakceptować Regulamin. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.telepolis.pl/regulamin,1,5,0.html w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

§4 Wymagania techniczne niezbędne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:

  1. Stały dostęp do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s; (zalecane 5 Mb/s)

  2. Urządzenie z procesorem 1GHz (wersja stacjonarna) lub 800 MHz (wersja mobilna) (zalecane odpowiednio 1,5 GHz oraz 1 GHz).

  3. Poprawnie skonfigurowana zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.

  4. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;

  5. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.

 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 4. W przypadku korzystania z Usług poprzez aplikację mobilną, dodatkowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług opisane są w §5.

§5 Korzystanie z Serwisu za pomocą Aplikacji Mobilnej

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest także poprzez aplikację mobilną („Aplikacja mobilna”), przeznaczona na telefony komórkowe, smartfony lub tablety („Urządzenie mobilne”)

 2. Usługodawca nie gwarantuje, iż Aplikacja mobilna będzie działała prawidłowo na danym typie Urządzenia mobilnego. Użytkownik jest obowiązany we własnym zakresie sprawdzić działanie Aplikacji na Urządzeniu.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z przyczyn leżących po stronie Urządzeń mobilnych, dostawców oprogramowania do tych Urządzeń oraz operatorów sieci telefonii komórkowych.

 4. Korzystając z Usług poprzez Aplikację Mobilną, Użytkownik może od razu zestawić Dane Osobowe poprzez połączenie się z serwisem Facebook. Dane Osobowe są wówczas pobierane bezpośrednio z Facebooka.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naliczanie dodatkowych opłat za korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego przez operatora w Polsce w roamingu za granicą

§56 Rejestracja

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczna rejestracja, jednakże niektóre jego funkcje mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

 2. Dla Użytkowników niezarejestrowanych udostępnione są następujące funkcje Serwisu: przeglądanie materiałów, komentowanie materiałów, porównywanie urządzeń.

 3. Pozostałe funkcje są dostępne tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.

 4. Użytkownik niezarejestrowany akceptuje Regulamin Serwisu każdorazowo wchodząc na jego Stronę. Obowiązany jest ona za każdym razem Regulamin w całości przeczytać i zrozumieć. Jeśli chce być zawiadamiany o zamierzonych zamianach Regulaminu, musi się zarejestrować.

 5. Dokonanie Rejestracji następuje w sposób następujący:

  1. a. Użytkownik kilka na pole „Zarejestruj się”;

  2. Podaje następujące dane osobowe:

   1. Obowiązkowo

    1. Nick

    2. E-mail

    3. płeć

   2. nieobowiązkowo

    1. imię

    2. nazwisko

    3. data urodzenia

    4. miasto

    5. województwo

    6. wykształcenie

    7. zawód

    8. branża

  3. podaje hasło (dwukrotnie)

  4. akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim przepisów i zasad oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

 6. Użytkownik po podaniu danych i spełnieniu innych warunków określonych w ust. 5 otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Użytkownika i aktywowane Konto (zwane dalej: „Kontem”) i uzyskuje on status Użytkownika Zarejestrowanego. Konto przypisane jest do Nazwy Użytkownika (LoginuNick). Link weryfikacyjny ważny jest 48 godzin od dnia wysłania e-maila.

 7. Użytkownik dokonuje zalogowania do Konta podając Nick oraz hasło.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zapomnienia hasła przez Użytkownika oraz używania przez niego funkcji typu „zapamiętaj mnie” oraz „zapamiętaj hasło” polegających na zapamiętywaniu jego danych przez przeglądarkę.

 9. Użytkownik obowiązany jest podać prawdziwe dane. Za skutki podania danych nieprawdziwych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli podczas korzystania z Serwisu doszło do zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 5, Użytkownik powinien uaktualnić dane na swoim Koncie. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.

 11. Usługodawca ma prawo zawiesić Konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa lub Regulaminu Serwisu.

 12. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu Serwisu, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika, łącznie z wyłączeniem możliwości ponownej rejestracji w Serwisie (ban).

 13. Ponadto Usługodawca może usunąć Konto, jeśli nikt nie logował się na nie przez co najmniej 90 dni oraz jeśli w chwili usuwania Konta nie są na nim zasubskrybowane usługi płatne.

 14. Po usunięciu Konta Usługodawca może umożliwić innemu Użytkownikowi używanie nicka (pseudonimu), z którego korzystał Użytkownik usuniętego Konta.

§7 6 Zasoby Serwisu

 1. W braku odrębnej umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą Użytkownik może korzystać z Materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach prawa autorskiego, a przez fakt akceptacji Regulaminu oraz korzystania z Serwisu Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do Materiałów.

 2. W szczególności Użytkownik nie może:

  1. Kopiować, modyfikować lub blokować Materiałów;

  2. Pobierać Materiałów, w całości lub ich istotnej części, szczególnie w celu ich ponownego wykorzystania czy przetwarzania;

  3. Umieszczać odesłań do zasobów Serwisu w sposób utrudniający identyfikację źródła pochodzenia Materiałów.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

 4. W ramach zasobów Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownik umieszczanie Materiałów, w szczególności poprzez prezentowanie i wymianę opinii oraz polemikę 6 na tematy objęte Serwisem, przy czym Usługodawca nie weryfikuje rzetelności lub prawdziwości Materiałów zamieszczonych przez Użytkownik i nie odpowiada za ich treść, w szczególności nie ingerując w przebieg wymiany opinii.

 5. Zamieszczając Materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że dysponuje pełnymi prawami do ich zamieszczenia, oraz że zamieszczenie tych Materiałów, w szczególności w zakresie treści i formy, nie narusza przepisów prawa, ani praw lub dóbr Usługodawcy. lub osób trzecich oraz oświadcza, że akceptuje iż zamieszczając Materiały, w szczególności w postaci własnych wypowiedzi, ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść oraz skutki ich zamieszczenia.

 6. Zamieszczając Materiały w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Comperia.pl S.A. z zamieszczonych Materiałów, w szczególności poprzez ich utrwalanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie w Serwisie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, obyczajów, norm społecznych, Regulaminu Serwisu i regulaminów usług szczególnych, oraz zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie (zwanych też netykietą), a w szczególności do niezamieszczania treści lub odnośników do treści:

  1. wulgarnych, obscenicznych lub zawierających wulgaryzmy,

  2. pornograficznych,

  3. o charakterze dyskryminującym, niezależnie od formy dyskryminacji (w szczególności ze względu na rasę, płeć, wyznanie, propagujących etc.) oraz jakichkolwiek nawołujących lub zachęcających do takich postaw,

  4. propagujących przemoc,

  5. takich samych, pisanych kilka razy z rzędu, niezwiązanych z tematem lub prezentowanych w inny uciążliwy sposób,

  6. promocyjnych, reklamowych lub treści będących spamem lub niezamówioną informacją handlową,

  7. pozycjonujących,

  8. innych naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zachęcających do używania niedopuszczonych do powszechnego obrotu substancji szkodliwych (narkotyki, inne poddane reglamentacji środki psychoaktywne), czy promujących nadmierne spożywanie alkoholu.

 8. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania, weryfikowania, monitorowania ani badania zgodności z prawem zamieszczanych przez Użytkowników treści, ale ma prawo do ich uznaniowego redagowania, w szczególności celem zapewnienia ich zgodności z Regulaminem oraz prawo uniemożliwienia dostępu do Materiałów bezprawnym lub z którymi wiąże się bezprawna działalność.

 9. Z zastrzeżeniem Materiałów osób trzecich, zasoby Serwisu dostępne są cały czas, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, w szczególności związanych z prowadzeniem niezbędnych prac technicznych lub utrzymaniowych Serwisu. Użytkownik łączący się z Internetem spoza granic Polski może mieć ograniczony dostęp do niektórych zasobów Serwisu.

 10. W braku odrębnej umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą, Użytkownik nie może prowadzić jakichkolwiek testów bezpieczeństwa lub wydajnościowych, audytów informatycznych czy testów penetracyjnych Serwisu.

§78 Newsletter

 1. Użytkownik musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących („Partnerzy”) lub Operatorów informacji handlowej orazlub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), z ofertami Usług Telekomunikacyjnych, klikając na przycisk „Newsletter”, podając swój adres e-mail, na który Newsletter ma być otrzymywany i akceptując Regulamin korzystania z usługi Newsletter, dostępny pod adresem: http://www.telepolis.pl/newsletter,1,9,0.html

 2. W każdym momencie Użytkownik ma możliwość wypisania się z Newslettera poprzez kliknięcie „wypisz” lub też kliknięcie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu.

 3. Newsletter w szczególności może zawierać najnowsze dane, opinie, komentarze związane z tematyką usług telekomunikacyjnych, kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych, funduszy inwestycyjnych, kart kredytowych i innych produktów. Mogą być to również informacje marketingowe od Partnerów Usługodawcy w zakresie oferowanych przez nich Usług Telekomunikacyjnych.

 4. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, na adres e-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego poprzez SMS, Facebook, Skype itp. („Komunikaty”)

§9 Konto Premium

 1. Konto Premium jest usługą płatną, dostępną dla Użytkownika Zarejestrowanego.

 2. Usługa Konta Premium może być zasubskrybowana na następujące okresy:

  1. 30 dni (720 godzin)

  2. 90 dni (2160 godzin)

  3. 180 dni (4320 godzin)

albo jego wielokrotność, przy czym jednorazowo Użytkownik Zarejestrowany może dokonać subskrypcji na nie więcej niż trzy okresy 30-dniowe. W przypadku przedłużania okresu Usługi Konta Premium o kolejne okresy rozliczeniowe, łączny okres subskrypcji dotyczącej jednego Konta nie może być dłuższy niż 210 dni (5040 godzin). Okres subskrypcji liczony jest w godzinach, począwszy od czasu aktywacji Konta albo aktywacji kolejnego okresu rozliczeniowego.

 1. Płatności z tytułu Usługi Konta Premium oraz usług szczególnych można dokonywać w formie wybranej przez Użytkownika spośród następujących:

  1. Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem DotPay.pl;

  2. Płatność w ramach SMS Premium za pośrednictwem dotpay.pl

 2. Regulaminy dokonywania płatności za usługi, o których mowa w ust. 3 powyżej znajdują się na stronach internetowych pośredników będących partnerami Usługodawcy i są dostępne tutaj https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

 3. Konto Premium powoduje, że:

  1. Użytkownikowi nie są wyświetlane reklamy, chyba że sobie tego zażyczy;

  2. Użytkownik ma dostęp do większej ilości porównywanych towarów lub usług;

  3. Użytkownik ma dostęp do niektórych Materiałów niedostępnych dla innych Użytkowników lub też w przypadku Materiałów ogólnodostępnych dostęp ten uzyskuje wcześniej.

 4. Szczegółowe funkcje Konta Premium dostępne są tutaj: http://www.telepolis.pl/kontopremium,1,10,0.html

 5. Szczegółowy Cennik Konta Premium dostępny jest tutaj: http://www.telepolis.pl/konto-premium,1,10,0.html

§10 Porównywarka Usług Telekomunikacyjnych

 1. Osoba, która jest zainteresowana Usługą Telekomunikacyjną, składa wstępne Zapytanie Wstępne dotyczące wybranego rodzaju Usługi Telekomunikacyjnej za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu: http://www.telepolis.pl/newsletter,1,9,0.html

 2. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych. Wraz ze złożeniem Zapytania Wstępnego, Użytkownik wyraża – poprzez zaznaczenie opcji „ Poproś o pomoc Doradcę” zgodę na skontaktowanie się z nim przedstawiciela Usługodawcy („Doradca”) poprzez e-mail, SMS, facebook, drogą pisemną (list) lub Call Center w celu uzupełnienia Zapytania Wstępnego, na zasadach określonych w §7. W wypadku, gdy Użytkownik nie wyraził zgody na skontaktowanie się z nim Doradcy, Usługodawca ograniczy się do wyświetlenia Użytkownikowi porównania interesujących go Usług Telekomunikacyjnych.

 3. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego Użytkownik wyraża także zgodę na przesłanie mu informacji dotyczących wybranego rodzaju Usług Telekomunikacyjnych (zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika) na wskazany przez niego adres e-mail.

 4. Składając Zapytanie Wstępne Użytkownik podaje następujące dane:

  1. Imię;

  2. Nazwisko

  3. E-mail;

  4. Numer telefonu

  5. Dane dotyczące wybranego rodzaju Usługi Telekomunikacyjnej, takie jak w szczególności:

   1. Abonament/karta/mix

   2. Czy jest to nowy Klient czy też chce przenieś numer telefonu bądź przedłużyć umowę z dotychczasowym operatorem;

   3. Czy interesuje go Usługa Telekomunikacyjna z telefonem czy bez telefonem;

   4. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z Usługi Telekomunikacyjnej lub comiesięczne zużycie minut, SMS-ów i transmisji danych.

 5. Zapytanie wstępne jest kierowane bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Serwisu. Następnie przekazywane jest ono:

  1. Bezpośrednio do Operatora lub;

  2. do Operatora za pośrednictwem Partnera lub

  3. Call Center Usługodawcy – wówczas Doradca skontaktuje się z Użytkownikiem na zasadach określonych w §10.

 6. Składając Zapytanie Wstępne Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu umożliwienia dalszego ich przekazywania Operatorowi lub jego partnerom, w celu przetwarzania tych Danych przez Operatora w celach następujących:

  1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy o Usługę Telekomunikacyjną;

  2. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług Operatora;

  3. Dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Operatora, związanych z wykonywaniem czynności finansowych.

 7. Składając Zapytanie Wstępne Użytkownik wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Usług Telekomunikacyjnych, a także innych usług Usługodawcy, jego Partnerów lub Operatorów, w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243).

 8. W terminie 48 godzin roboczych od otrzymania przez system teleinformatyczny Serwisu prawidłowo złożonego Zapytania Wstępnego Doradca kontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem na numer telefonu podany przez Użytkownika w Zapytaniu Wstępnym i przeprowadza z nim rozmowę telefoniczną.

 9. Celem rozmowy telefonicznej jest:

  1. Weryfikacja tożsamości Użytkownika;

  2. Uzupełnienie Zapytania Wstępnego poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych. Prawidłowo uzupełnione Zapytanie Wstępne staje się ostatecznym zapytaniem, zwanym dalej: „Zapytaniem”. Ilekroć mowa jest o „Zapytaniu”, rozumie się przez to także dane osobowe objęte jego treścią.

  3. Zaproponowaniu Użytkownikowi innych usług, produktów - Ubezpieczenie, inne produkty, niefinansowe (np. jazdy testowe samochodem - bo wiemy, ze chce kredyt samochodowy). Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi również przekazanie Zapytania do innych Operatorów których nie zaznaczył podczas wypełnienia formularza.

 10. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane przez Usługodawcę. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie rozmowy. Jeśli nie wyraża zgody, powinien on natychmiast zakończyć rozmowę. Nie ma możliwości przeprowadzenia rozmowy bez jej rejestrowania.

 11. W rozmowie telefonicznej Usługodawca zbiera od Użytkownika następuje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

 12. W rozmowie telefonicznej Użytkownik:

  1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu umożliwienia dalszego ich przekazywania Operatorowi lub jego partnerom, w celu przetwarzania tych Danych przez Operatora w celach następujących:

   1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy o Usługę Telekomunikacyjną

   2. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług Operatora;

   3. Dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Operatora związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych;

  2. Zostaje poinformowany, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) o:

   1. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, tj. Usługodawcy;

   2. Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych Użytkownikowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (tj. Partner, Operator);

   3. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

   4. Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

 13. Dodatkowo, Użytkownik w rozmowie telefonicznej wyraża zgodę na kontaktowanie się przez Operatora z nim, w celu złożenia Użytkownikowi propozycji zawarcia umowy lub w celach marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu (w tym także poprzez SMS), automatycznych systemów wywołujących lub poczty elektronicznej, na adres lub numer telefonu wskazany w Zapytaniu.

 14. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez Użytkownika zgód, o których mowa w ust. 6 lit. a) oraz ust. 7 oraz poinformowaniu go o okolicznościach, o których mowa w ust. 6 lit. b), Zapytanie jest przekazywane przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego Partnera, który następnie przekazuje Zapytanie do Operatora. Rola Usługodawcy kończy się na przekazaniu Zapytania do systemu teleinformatycznego Partnera. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Zapytania.

Przekazanie Zapytania Partnerowi nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie umowy dotyczącej Operatora. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, , podwykonawcą lub pracownikiem Operatora, Użytkownika ani Partnera, jest jedynie posłańcem, którzy przekazuje Zapytanie.

§11 Zasady odpowiedzialności

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.

 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

  1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w §5), w tym również w przypadku korzystania z Serwisu poprzez Aplikację Mobilną

  2. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:

  3. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności;

  4. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;

  5. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;

  6. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np. Microsoft Windows, Android);

  7. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;

  8. w innych wypadkach określonych w Regulaminie

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

 4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

 5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu. 12

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.

 10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Operatora.

§12 Rola Serwisu

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Porównywarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z prezentacji Operatora, zawarcia umowy dotyczącej Usługi Telekomunikacyjnej, rozwiązania jej jak i wszelkich stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do zaprezentowania Użytkownikowi Usługi Telekomunikacyjnej i ewentualnie (w przypadku skorzystania z Call Center) przekazania Zapytania (za pośrednictwem lub bez pośrednictwa Partnera) do Operatora.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych w prezentacjach Usług Telekomunikacyjnych. Nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne. Są one dostarczane Usługodawcy przez Operatorów Usługodawca ich nie weryfikuje.

 2. Informacje dotyczące prezentacji Operatorów, wykorzystane na potrzeby Porównywarki dotyczą subiektywnie wybranego przez Usługodawcę zbioru Usług Telekomunikacyjnej oferowanych na rynku polski oraz prezentacji produktowej poszczególnych Operatorów, które w subiektywnej ocenie Usługodawcy, mogą być reprezentatywne. Usługodawca nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych Operatorów innych warunków, w tym bardziej preferencyjnych i nie jest zobowiązana do jakichkolwiek działań z tym związanych.

 3. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Operatorem, nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.

 4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:

  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości ze Operatorem;

  2. niezawarcie przez Użytkowników lub Operatorów umów;

  3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Operatorów umów;

  4. sprzeczność treści zamieszczonych na Serwisie z rzeczywistym stanem rzeczy;

  5. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników lub Operatorów,

  6. zdolność Użytkowników i Operatorów, do realizowania umów;

  7. wypłacalność Użytkowników i Operatorów.

§13 Odpowiedzialność Usługodawcy za treści zamieszczone przez Użytkowników

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczone na Serwisie przez Użytkowników, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści (osobiście lub przez Moderatora).

 2. Użytkownik lub inna osoba, która uważa, że Treść lub związana z nimi działalność, mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy, korzystając z formularza – Zgłoś Naruszenie. Formularz ten jest dostępny pod adresem http://www.telepolis.pl/kontakt,1,7,0.html.

 3. Treść, której charakter jest bezprawny lub gdy charakter związanej z nią działalności jest bezprawny zwana jest „ Treścią bezprawną”. W szczególności jest to Treść naruszająca prawo, Regulamin, zasady współżycia społecznego, zasady Netykiety, dobre obyczaje i uczciwe praktyki w handlu, usługach i biznesie.

 4. Użytkownik, który zamieścił Treść bezprawną, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczanie tej Treści, w pełnej wysokości.

 5. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Treści bezprawnej, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Użytkownika, które tą Treść zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takich Treści, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej).

§14 Postępowanie w przypadku Treści Bezprawnych

 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o Treści bezprawnej (np. z Policji, prokuratury) ma prawo uniemożliwić niezwłocznie dostęp do tej Treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstała w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści.

 2. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o Treści bezprawnej (np. od innego Użytkownika, osoby trzeciej) zawiadamia Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze uniemożliwienia do niej dostępu wyznaczając mu termin do ustosunkowania się do wiarygodnej wiadomości, nie dłuższy niż 3 dni. Po upływie tego terminu Usługodawca podejmuje decyzję w przedmiocie uniemożliwienia dostępu do Treści. Za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych Treści, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, który Treść zamieścił.

 3. Usługodawca może pominąć obowiązek zawiadomienia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści, jeżeli naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu jest oczywiście uzasadnione lub gdy dalsze pozostawianie Treści na 14 Serwisie grozi rażącą szkodą (np. zdjęcie o charakterze pornograficznym zamieszczenie fałszywej lub oszukańczej informacji). W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, który Treść zamieścił.

§15 Moderacja Treści

 1. Przepisy poniższe odnoszą się do Treści zamieszczanych przez Użytkowników.

 2. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników Treści.

 3. W związku z tym Treści na Serwisie podlegają moderacji jedynie w zakresie określonym w Regulaminie. Przez Moderację rozumie się ocenę Treści zamieszczanych przez Użytkowników, zarządzanie treścią Serwisu oraz Kontami Użytkowników, dbanie o porządek na Serwisie i zapewnienie właściwego poziomu językowego i merytorycznego Treści oraz zgodności Wpisów z tematyką Serwisu.

§16 Reklamacja

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

§17 Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności

 1. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.

 2. Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu. W przypadku Usług odpłatnych, uiszczone Opłaty za Usługę ulegają zwrotowi proporcjonalnie do okresu, który pozostał do końca okresu, na który Usługa została wykupiona.

§18 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu

 2. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych, Usługodawca zawiadamia ich o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu (co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się z Serwisu), uważa się, 15 że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Użytkownicy niezarejestrowani obowiązani się zaakceptować i zrozumieć w całości Regulamin przy każdym rozpoczęciu korzystania z Serwisu. Jednakże jeśli Użytkownik złożył Zapytanie Wstępne w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to postępowanie z tym Zapytaniem odbywa się według poprzedniej wersji Regulaminu.

 3. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.

 4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

 6. Jakiekolwiek uwagi, komentarze, opinie czy pytania dotyczące działania Serwisu kierować należy na adres e-mail: redakcja@telepolis.pl

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2015 r.