DAJ CYNK

UKE nałożył 0,5 mln zł kary dla PTS

16.07.2014

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 16

Ważne 11

0

16. lipca Prezes UKE nałożył na spółkę Polska Telefonia Stacjonarna z siedzibą we Wrocławiu, karę 497,1 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; nie wypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy usług oraz za udzielenie Prezesowi UKE nieprawdziwych informacji.

16. lipca Prezes UKE nałożył na spółkę Polska Telefonia Stacjonarna z siedzibą we Wrocławiu, karę 497,1 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; nie wypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy usług oraz za udzielenie Prezesowi UKE nieprawdziwych informacji.

Podczas rozpatrywania postępowań mediacyjnych i interwencyjnych Prezes UKE ustalił, iż PTS naruszyła szereg przepisów Prawa telekomunikacyjnego, m.in. znowelizowany przepis art. 57 ust. 6 zgodnie, zgodnie z którym w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

Wobec stwierdzonych naruszeń Pt, Prezes UKE w 21. stycznia wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na PTS kary. Przeprowadzone przez Prezesa UKE postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, jednoznacznie wykazało, iż PTS:

 • naruszyła postanowienia art. 56 ust. 5 Pt w związku z art. 56 ust. 3 poprzez odsyłanie w treści stosowanych wzorców umownych do postanowień regulaminu świadczenia usług, które to postanowienia obligatoryjnie powinny być uregulowane w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 • naruszyła postanowienia art. 56 ust. 3 Pt poprzez niezamieszczenie w treści stosowanych wzorców umownych elementów, które obligatoryjnie powinny zostać zamieszczone w treści umowy poprzez niepełne określanie w treści stosowanych wzorców umownych elementów, które powinny zostać zamieszczone w treści umowy oraz poprzez naruszenie wymogu dotyczącego stosowania jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy postanowień umowy;
 • naruszyła postanowienia art. 57 ust. 6 Pt poprzez wprowadzenie do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zastrzeżenia i poprzez pobieranie od abonentów opłaty wyrównawczej z tytułu rozwiązania, zawartej na czas określony umowy, przed rozpoczęciem świadczenia usług przez PTS;
 • naruszyła obowiązek określony w art. 72 ust. 1 Pt, poprzez ograniczenie abonentom prawa do wyboru dostawcy usług poprzez zobowiązanie ich, na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do korzystania z numeru prefiks, udostępnionego przez PTS;
 • naruszyła postanowienia art. 56 ust. 4a Pt poprzez zawieranie po dniu 21 stycznia 2013 roku umów z konsumentami na czas określony dłuższy niż 24 miesiące;
 • nie wypełniła obowiązków informacyjnych, określonych w art. 60a ust. 3a Pt, w stosunku do tych abonentów, którzy zawarli umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z PTS przed dniem 21 stycznia 2013 roku,
 • naruszyła obowiązek określony w art. 6 ust. 1 Pt, poprzez udzielenie nieprawdziwych informacji na wezwanie Prezesa UKE.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 Pt ten, kto:
 • udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe (art. 209 ust. 1 pkt 1 Pt);
 • narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych (art. 209 ust. 1 pkt 4 Pt);
 • nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 56, art. 57 ust. 6 (art. 209 ust. 1 pkt 13a Pt);
 • uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnień do wyboru dostawcy usług, o którym mowa w art. 72 Pt (art. 209 ust. 1 pkt 17 Pt);
podlega karze pieniężnej.

Ustalając wysokość kary, Prezes UKE wziął w szczególności pod uwagę stwierdzony w postępowaniu negatywny stosunek Spółki do wykonywania obowiązków ustawowych, co miało bezpośredni, niekorzystny wpływ na sytuację abonentów PTS. Spółka pomimo wyraźnego stanowiska Prezesa UKE prezentowanego w trakcie postępowań mediacyjnych i interwencyjnych, kontynuowała niezgodne z prawem działania. Od decyzji o nałożeniu kary przysługuje Spółce odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia decyzji.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się