DAJ CYNK

Rząd PiS zakłada kaganiec na internet. Jest projekt

Marian Szutiak

Prawo, finanse, statystyki

Nowelizacja ustawy o działaniach antyterrorystycznych

Polska wprowadza do krajowego prawodawstwa unijne rozporządzenie dotyczące zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. Dzięki nowym regulacjom usuwanie takich treści ze stron WWW będzie prostsze i szybsze.

7 czerwca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanowiło ono ramy prawne na potrzeby zapobiegania wykorzystywaniu Internetu do rozpowszechniania treści propagujących terroryzm przez wprowadzenie mechanizmu wydawania i weryfikowania nakazów usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze terrorystycznym. Regulacje te zakładają wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich UE spójnego mechanizmu, umożliwiającego skuteczne i legalne usuwanie oraz blokowanie wszelkich treści o charakterze terrorystycznym, zamieszczanych w sieci z wykorzystywaniem usług hostingowych.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, za treści o charakterze terrorystycznym, które podlegają usunięciu lub blokowaniu, uznaje się materiały, które:

 • podżegają do popełnienia przestępstwa terrorystycznego (w rozumieniu dyrektywy 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r.) w przypadku gdy takie materiały bezpośrednio lub pośrednio (np. przez pochwalanie aktów terrorystycznych) popierają popełnianie przestępstwa terrorystycznego, a tym samym stwarzają niebezpieczeństwo popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw,
 • nakłaniają osobę lub grupę osób do popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa terrorystycznego,
 • nakłaniają osobę lub grupę osób do uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej,
 • udzielają instruktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni, trujących lub niebezpiecznych substancji, lub w zakresie innych szczególnych metod czy technik w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa terrorystycznego,
 • stwarzają zagrożenie popełnienia przestępstwa terrorystycznego.

Polską odpowiedzią na powyższe jest projekt ustawy o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. W procedowanych przepisach najważniejszą zmianą jest to, że działania prowadzące do usuwania z Internetu treści uznawanych za terrorystyczne będą teraz uproszczone i znacznie szybsze. Unijne regulacje nie zakładają bowiem konieczności uzyskania sądowej zgody do ich zastosowania, natomiast zapewniają wdrożenie procedury skargowej, do której będzie miała prawo każda ze stron, której wydany nakaz dotyczy (dostawcy usług hostingowych i dostawcy usuniętych treści).

Projekt ustawy zakłada dodanie przepisów stanowiących o możliwości podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, a także nakładania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w unijnym rozporządzeniu. Według nowych regulacji prawnych szef agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia w zakresie:

 • wydawania nakazów usunięcia zobowiązujących dostawców usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do treści terrorystycznych we wszystkich państwach członkowskich,
 • weryfikowania nakazów usunięcia wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich oraz stwierdzania ewentualnych naruszeń w tym zakresie,
 • przedłużania okresu zachowania treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, na skutek wydanego nakazu usunięcia,
 • wydawania decyzji w sprawie dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym oraz nadzoru nad wdrażaniem przez nich środków szczególnych,
 • nakładania kar administracyjnych,
 • publikacji sprawozdania,
 • przekazywania do Komisji Europejskiej rocznej informacji.

Realizacja większości zadań, o których mowa powyżej, ma następować w drodze decyzji po jednoinstancyjnych postępowaniach. Jednocześnie dostawcom usług hostingowych oraz dostawcom treści, w stosunku do których szef ABW wydał nakaz usunięcia, będzie przysługiwało prawo do zaskarżania tych decyzji przed właściwym sądem administracyjnym. Prawo to będzie przysługiwało dostawcy usług hostingowych również na decyzję o jego wskazaniu jako dostawcy usług hostingowych narażonego na treści o charakterze terrorystycznym.

Zgodnie z projektem szef ABW wyznaczy całodobowy punkt kontaktowy właściwy do rozpatrywania wniosków o wyjaśnienie i informacje zwrotne dotyczące wydanych przez niego nakazów, którego dane będą publicznie dostępne za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także przekazane do wiadomości Komisji Europejskiej.

W projekcie ustawy proponuje się również uregulowanie kwestii związanej z nakładaniem przez szefa ABW kar finansowych za naruszenia wskazane w rozporządzeniu. Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych będą stanowiły dochód budżetu państwa, a kwestie związane z ich egzekwowaniem zostaną uregulowane w sposób analogiczny jak ma to miejsce w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Zobacz: 5G trafi do samolotów. Komisja Europejska zadecydowała
Zobacz: Kontrole pieniędzy Polaków trwają. Rząd uspokaja

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com, DarSzach / Shutterstock.com

Źródło tekstu: gov.pl

Przewiń w dół do następnego wpisu