DAJ CYNK

UKE: nowe stawki MTR mogą być opóźnione

10.05.2013

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 27

Ważne 10

0

Operatorzy komórkowi dążą do opóźnienia wdrożenia nowej stawki MTR w wysokości 4,29 groszy od 1. lipca. Prezes UKE jest zaniepokojona faktem, iż obowiązki regulacyjne nie są dobrowolnie wdrażane przez zobowiązanych operatorów sieci ruchomych w drodze aneksów do umów międzyoperatorskich.

Operatorzy komórkowi dążą do opóźnienia wdrożenia nowej stawki MTR w wysokości 4,29 groszy od 1. lipca. Prezes UKE jest zaniepokojona faktem, iż obowiązki regulacyjne nie są dobrowolnie wdrażane przez zobowiązanych operatorów sieci ruchomych w drodze aneksów do umów międzyoperatorskich.

Zobacz: Operatorzy dostali decyzje UKE o nowych stawkach MTR.

Zdaniem Prezesa UKE, wskazują na to liczne wpływające wnioski o rozstrzygnięcie w drodze decyzji administracyjnej sporów międzyoperatorskich w zakresie implementacji do umów międzyoperatorskich stawek MTR obowiązujących od 1. lipca. Może to wskazywać, iż operatorzy sieci ruchomych dążą do celowego opóźnienia realizacji nałożonych na nich obowiązków regulacyjnych.

W ocenie Prezesa UKE, stawki MTR obowiązujące od 1. lipca powinny zostać implementowane przez operatorów sieci ruchomych do umów międzyoperatorskich w drodze dobrowolnych aneksów, tak jak to miało miejsce w przypadku wdrożenia stawek MTR wynikających z decyzji SMP obowiązujących od 1. stycznia.

Prezes UKE przypomina, iż obowiązki regulacyjne nałożone mocą prawnie wiążących decyzji SMP powinny być wykonywane przez adresatów tych obowiązków w całości, bez konieczności dodatkowej ingerencji Prezesa UKE. W ocenie Prezesa UKE, procedura rozstrzygania sporów międzyoperatorskich w drodze decyzji administracyjnych powinna być wyjątkiem we współpracy międzyoperatorskiej, a nie regułą. W tym zakresie Prezes UKE przypomina, iż decyzje SMP nakładają na operatorów nie tylko obowiązek stosowania stawek MTR w określonej wysokości, ale również utrzymują obowiązek prowadzenia przez tych operatorów negocjacji w sprawie dostępu telekomunikacyjnego w dobrej wierze.

Należy również podkreślić, iż na mocy decyzji SMP na operatorach sieci ruchomych ciąży także obowiązek niedyskryminacji, polegający na równym traktowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach. W odniesieniu do kwestii stawek MTR, obowiązek ten powinien być realizowany poprzez wdrożenie stawek MTR obowiązujących od 1. lipca do wszystkich umów międzyoperatorskich, których stroną jest zobowiązany operator sieci ruchomej.

Zobacz: Wszyscy operatorzy podpisali aneksy MTR-owe z P4 na dwie stawki.

Za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której poszczególni operatorzy sieci ruchomych wdrożą obowiązujące od 1. lipca stawki MTR w relacjach jedynie z niektórymi podmiotami, lub też uzależniają wdrożenie nowych stawek MTR od wprowadzenia określonych dodatkowych klauzul, różnych w stosunku do różnych kontrahentów. Prezes UKE wskazuje, iż takie działanie może zostać uznane za naruszające ciążący na operatorach sieci ruchomych obowiązek równego traktowania.

W przypadku dalszego nie wykonywania przez operatorów sieci ruchomych obowiązków regulacyjnych wynikających z decyzji SMP, w tym obowiązku wdrożenia od 1. lipca w relacji z innymi operatorami świadczącymi usługi telekomunikacyjne na obszarze Unii Europejskiej kolejnej obniżki stawek MTR do poziomu określonego w decyzjach SMP, Prezes UKE uprawniony będzie do wszczęcia przewidzianych przepisami prawa procedur kontrolnych w tym zakresie. Należy jednocześnie podkreślić, że regulacje wynikające z decyzji SMP nie wywierają skutków prawnych pomiędzy zobowiązanymi operatorami sieci ruchomych a operatorami spoza Unii Europejskiej.

Prezes UKE przypomina, iż procedowanie przez Prezesa UKE postępowań dotyczących indywidualnych sporów międzyoperatorskich w zakresie wdrożenia stawek MTR wynikających z decyzji SMP nie zwalnia poszczególnych operatorów z odpowiedzialności za brak realizacji poszczególnych obowiązków regulacyjnych (w tym obowiązku stosowania stawki MTR w określonej wysokości).

Zobacz: Magiczne MTR-y, czyli wymiana psa za milion na dwa koty po pół miliona.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się