DAJ CYNK

NSA potwierdził rezerwacje P4 i Aero2 na 900 MHz

09.04.2013

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 16

Ważne 6

1

9. kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne PTC i Centertela od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 24. czerwca 2011 roku, w którym to WSA oddalił skargi obu tych podmiotów na decyzję UKE z lipca 2010 roku, dotyczącej rezerwacji po bloków po 49 kanałów w paśmie 900 MHz, przyznanych P4 i Aero2.

9. kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne PTC i Centertela od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 24. czerwca 2011 roku, w którym to WSA oddalił skargi obu tych podmiotów na decyzję UKE z lipca 2010 roku, dotyczącej rezerwacji po bloków po 49 kanałów w paśmie 900 MHz, przyznanych P4 i Aero2.

Zobacz: Play wygrywa w sądzie.

Sąd uznał, iż słuszne było stanowisko Prezesa UKE, który przyznał rezerwację częstotliwości spółkom P4 i Aero2 w sytuacji, w której po przeprowadzeniu postępowania przetargowego spółka P4 była podmiotem wyłonionym w stosunku do obydwu zakresów częstotliwości, które miały zostać przyznane w drodze rezerwacji. Następnie jednak spółka ta złożyła tylko jeden wniosek o przyznanie rezerwacji w oparciu o ofertę, która zajęła drugie miejsce w przetargu. W ocenie NSA takie działanie P4 było dopuszczalne i dlatego słusznie druga rezerwacja częstotliwości została przyznana podmiotowi, który zajął kolejną pozycję w postępowaniu przetargowym, tj. na rzecz Aero2. Zdaniem Sądu, nie istnieje przepis prawa, który zabraniałby takiego działania P4 i dlatego zarzut Centertela odnośnie nieprawidłowości w tym zakresie nie mógł zostać uwzględniony.

NSA nie zgodził się również z twierdzeniem, iż w niniejszej sprawie doszło do naruszenia art. 123 ust. 8 Prawa telekomunikacyjnego, który stanowi, że odmowa udzielenia rezerwacji częstotliwości w przypadku wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego następuje po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu. PTC podnosiła bowiem, iż wyżej wymienione podmioty nie wyraziły swojego stanowiska w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie w ogóle nie było koniecznym uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w art. 123 ust. Pt, albowiem stanowisko takie należy uzyskać jedynie w przypadku odmowy dokonania rezerwacji z przyczyn wymienionych w tym przepisie. W ocenie NSA, skoro Prezes UKE zamierzał dokonać rezerwacji częstotliwości, oznaczało to brak obligatoryjnego zasięgnięcia opinii wskazanych powyżej organów.

Odnosząc się z kolei do przesłanek odmowy udzielenia rezerwacji częstotliwości, wynikających z art. 123 ust. 6 pkt 1 i 2 Pt, tj. w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie wywiązać się z warunków związanych z wykorzystaniem częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub zachodzą okoliczności, prowadzące do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, Sąd wskazał, że Prezes UKE nie jest zobowiązany do poszukiwania dowodów na to, że negatywne przesłanki wystąpiły. Prezes UKE ma jednak obowiązek uwzględnić powyższe okoliczności, gdy z urzędu poweźmie o nich informacje i wówczas należy to wyjaśnić w toku postępowania. Przede wszystkim okoliczności te winny być badane w toku przetargu, gdyż co do zasady przetarg ma wykazać, że podmiot finalnie wyłoniony może uzyskać określoną rezerwację częstotliwości. Jednak w postępowaniu rezerwacyjnym mogą dotrzeć do Prezesa UKE nowe informacje albo stan faktyczny może ulec zmianie, wówczas okoliczności te powinny być badane w toku postępowania rezerwacyjnego.

Wyrok jest prawomocny. Przypomnijmy, że WSA wydał także wyrok dotyczący postępowania przetargowego, utrzymujący w mocy decyzję Prezesa UKE.

Zobacz: Przetarg na 900 MHz utrzymany przed WSA.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się