DAJ CYNK

TELKO.in: Zgoda na konsolidację rynku i respekt dla DOCSIS

Dodane przez: Ł.D.

Kategoria: Prawo, finanse, statystyki

Interakcje: 3749

Dzisiaj UPC Polska opublikowało rapor Amarach Research. Ma stanowić zestaw wskazówek dla władz i decydentów o kierunku rozwoju rynku teleinformatycznego, by stymulował rozwój społeczny i gospodarczy.

9,5% - czyli trzykrotny wzrost - udziału segmentu internetowego w całym PKB Polski w 2020 r. 270 tys. nowych miejsc pracy dzięki wzrostowi digitalizacji polskiej gospodarki. To kilka z tez i możliwości, jakie - według autorów badania - rysują się przed naszym krajem. Należy jednak zrelizować kilka postulatów.

Raport oparty został o dwa badania ankietowe: Polaków w wieku 16+ (próba 1000 osób) oraz szefów IT (201 osób) firm z segmentu MSP i SME przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku. Wyniki badania zawierają szereg danych na temat korzystania przez Polaków z narzędzie teleinformatycznych, jak również opinii na temat stanu i pożądanych kierunków rozwoju szeroko pojętej infrastruktury teleinformatycznej (pełna wersja raportu zostanie niebawem opublikowana na stronie (www.konkurencyjnapolska.pl).

Raport jest elementem większej inicjatywy, jakie grupa Liberty Global, właściciel UPC, realizuje w kilku krajach, w których prowadzi operacje na rynku telekomunikacyjnym: w Irlandii (raport już opublikowany wcześniej), w Belgii, Holandii i Polsce. Manuel Kohnstamm, szef relacji publicznych Liberty Global, powiedział, że raporty mają stanowić zestaw wskazówek dla władz publicznych, jak kreować zrównoważony wzrost oparty na gospodarce elektronicznej.

Polska edycja raportu wyszczególnia dziesięć postulatów.

1. Skoordynowana i jednolita strategia cyfryzacji dla całej administracji publicznej. Administracja publiczna (w tym UKE, MAiC, UOKiK, MG) powinna stworzyć jednolitą i spójną strategię na rzecz inwestycji w innowacje i gospodarkę cyfrową oraz upewnić się, że skoordynowane cele proinwestycyjne nie będą stały w sprzeczności z działaniami poszczególnych organów

2. Efektywne regulacje wspierające inwestycje sektora prywatnego w sieci nowej generacji. Wsparcie komercyjnych inwestycji w infrastrukturę poprzez odpowiednie regulacje powinno stać się priorytetem organów państwowych, które, we współpracy z graczami rynkowymi już inwestującymi w infrastrukturę, powinny zdefiniować nowe ramy efektywnej współpracy.

3. Wspieranie efektywnego miksu technologicznego. Zwiększanie zasięgu usług szerokopasmowych NGN/NGA wymaga wspierania różnych dostępnych technologii, zgodnie z ich efektywnością kosztową w w poszczególnych częściach kraju. W niektórych dobrym technologicznie rozwiązaniem będzie FTTH lub Docsis 3.0, gdzie indziej, np. na obszarach o mniejszym zaludnieniu, bardziej efektywne będzie zastosowanie LTE lub usług satelitarnych. Mądre zastosowanie oraz wspieranie wszystkich dostępnych na rynku technologii to jedyny sposób, aby osiągnąć cele europejskiej agendy cyfrowej.

4. Efektywne korzystanie z funduszy UE. Wsparcie finansowe UE nie może zagrażać już poczynionym lub planowanym na najbliższe lata inwestycjom komercyjnym. Pomoc taka może być świadczona jedynie w regionach, w których niemożliwe będzie prowadzenie opłacalnych inwestycji przez graczy rynkowych. Wykorzystywanie funduszy UE w regionach, w których już rozwinięte zostały rozwiązania komercyjne, stanowi zagrożenie dla przyszłych inwestycji w sieci oraz nie jest optymalnym wykorzystaniem publicznych funduszy.

5. Nowa polityka konkurencyjna. Należy zdefiniować nowe podejście do konkurencji, pozwalające graczom lokalnym rozwijać się oraz osiągać skalę potrzebną do skutecznej konkurencji z graczami globalnymi. Państwo powinno także uznać, że stale rozwijająca się konkurencja pomiędzy graczami z historycznie odrębnych sektorów, którzy obecnie oferują coraz bardziej substytucyjne produkty na rynku mediów i Internetu, stawia ich przed koniecznością dokonywania systematycznych i kosztownych inwestycji. Z tych powodów, ekonomia skali oraz konsolidacja stają się kluczem do dalszych inwestycji w infrastrukturę oraz efektywniejszej konkurencji na rynku globalnym. Należy zatem wypracować zrównoważone podejście pozwalające na zachowanie konkurencji i jednoczesną ochronę lokalnych, innowacyjnych firm.

6. Edukacja na rzecz zwiększenia cyfrowego włączenia polskich małych i średnich firm. Należy dalej rozwijać inicjatywy na rzecz edukacji firm z polskiego sektora MSP w obszarze potencjału rozwiązań cyfrowych dla biznesu. Bardzo małe firmy często nie mają odpowiedniej wiedzy i wypracowanych sposobów działania, aby rozwijać się w oparciu o innowacyjne narzędzia cyfrowe. Takie firmy powinny być informowane i edukowane o potencjale rozwiązań cyfrowych, zwiększających konkurencyjność i zapewniających rozwój.

7. Bodźcie podatkowe na rzecz cyfryzacji lokalnych i małych firm. Razem z działaniami edukacyjnymi, państwo powinno wspierać cyfryzację małych i lokalnych firm stosując bodźce fiskalne w obszarze inwestycji w innowacyjne narzędzia cyfrowe zwiększające ich konkurencyjność. Taka inicjatywa oparta na zachętach finansowych pozwoli na wykorzystanie systemu fiskalnego, jako dźwigni ekonomicznego rozwoju lokalnych firm.

8. Zrównoważone rozwiązania dotyczące ochrony danych, edukacja użytkowników internetu. Państwo powinno przyjąć zrównoważone rozwiązania dotyczące ochrony danych, bazujące na zaufaniu zarówno w celu zabezpieczania prywatności konsumentów, jak i pozwalające na ekonomiczne wykorzystania potencjału "Big Data". W tym celu należy wypracować takie podejście dotyczące ochrony danych, które gwarantuje korzyści dla wszystkich stron i jest oparte na transparentności i edukacji użytkowników końcowych.

9. Cyfryzacja jako kluczowe narzędzie dla nowoczesnych modelów społecznych. Należy wykorzystać potencjał cyfrowy do modernizacji modelu i rozwoju społecznego; promować narzędzia cyfrowe, jako sposób na zwiększanie elastyczności form zatrudnienia w firmach, dające pozytywne perspektywy w pracy i życiu prywatnym. Potencjał cyfrowy powinien być ważnym elementem zrównoważonych strategii dotyczących takich zagadnień społecznych, jak wzrost populacji czy włączenie cyfrowe grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe.

10. Edukacja na rzecz większego włączenia cyfrowego. Należy rozwijać inicjatywy edukujące społeczeństwo na temat zalet i wykorzystywania cyfrowych narzędzi (w szczególności dotyczy to grupy 50+). Eliminacja wykluczenia cyfrowego jest trzecim filarem pozwalającym na wykorzystanie potencjału cyfrowego przez społeczeństwo, obok dostępu do Internetu oraz lokalnych treści i cyfrowych usług. Wspólne inicjatywy organów administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych powinny w jeszcze większym stopniu niż dzisiaj rozwijać programy, które zwiększają świadomość wszystkich obywateli na temat wartości dodanej usług cyfrowych.

W powyższych postulatach można czytać wprost lub między wierszami szereg oczekiwań całej branży telewizji kablowej w Polsce. Między innymi stanowczo protestuje ona przed stopniowym obejmowaniem jej infrastruktury sieciowej obowiązkowym dostępem regulowanym dla innych telekomów (na razie dotyczy to tylko - i to w fazie wstępnej - kanalizacji teletechnicznej). Oczekuje, że urzędy zarządzające funduszami strukturalnymi będą pilnowały, aby publiczne wsparcie dla budowy sieci telekomunikacyjnych kierowane było rzeczywiście w rejony, gdzie nie wystarczają zwykłe mechanizmy rynkowe. Kontestuje ogólnounijną preferencję dla technologii FTTB/FTTH, skoro sieci kablowe na hybrydowej sieci HFC, mogę dzisiaj zaoferować do 400 Mb/s na jednym kablu. I wreszcie, oczekuje zrozumienia dla konsolidacji rynku i budowania wielkich podmiotów na rynku telewizji kablowej, które w przyszłości będą konkurować z wielkimi telekomami, sieciami komórkowymi i platformami DTH (UPC Polska aktywnie konsoliduje polski rynek sieci kablowych i miała duże problemy z akceptacji transakcji przejęcia sieci Aster przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Pozostałe postulaty raportu mają bardziej ogólny charakter - wysuwane są także przez inne telekomy i organizacje branżowe - i dotyczą budowania koniunktury dla całego rynku poprzez promowanie wykorzystania telekomunikacyjnych i elektronicznych usług.

Ciekawie brzmi, i nie był do tej pory artykułowany, pomysł na ulgi podatkowe w związku z zakupem narzędzi teleinformatycznych ("bodźce fiskalne w obszarze inwestycji w innowacyjne narzędzia cyfrowe").

Raport UPC jest jednym z okazalszych tego typu przedsięwzięć, o jakie pokusiły się w ostatnim czasie podmioty działające na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Zobacz: raport "Cyfrowa przyszłość Polski"

<-telko>

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: wł

Przewiń w dół do następnego wpisu