DAJ CYNK

[Aktualizacja II] Ponad 130 mln zł kary dla Polkomtela od UOKiK

15.03.2011

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 8607

Ważne 0

0

UOKiK nałożył ponad 130 mln zł kary na Polkomtel za utrudnianie przeprowadzenia kontroli z przeszukaniem przez Urząd. Przeszukanie miało związek ze sprawą mobilnej telewizji - dowiaduje się TELEPOLIS.PL. Oficjalny komunikat Urzędu oczekiwany jest jeszcze dzisiaj.

UOKiK nałożył 130,7 mln zł kary na Polkomtel za utrudnianie przeprowadzenia kontroli z przeszukaniem przez Urząd. Przeszukanie miało związek ze sprawą mobilnej telewizji - dowiaduje się TELEPOLIS.PL. Oficjalny komunikat Urzędu oczekiwany jest jeszcze dzisiaj.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadku podejrzenia istnienia praktyk ograniczających konkurencję, Prezes UOKiK ma możliwość przeprowadzenia u przedsiębiorcy kontroli. Ma ona na celu zebranie dowodów mogących potwierdzać stosowanie niezgodnych z ustawą praktyk. Upoważnieni pracownicy Urzędu mogą m.in. żądać umożliwienia wstępu do pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorcy oraz wydania dokumentów, nośników informacji np. dysków twardych, a także udzielania wyjaśnień. W ramach kontroli pracownicy UOKiK mogą również dokonać przeszukania pomieszczeń lub rzeczy. Zgodę na przeszukanie wydaje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 48 godzin od złożenia wniosku. Za brak współdziałania w trakcie kontroli Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę sankcję finansową do równowartości 50 mln euro.

Kontrola w siedzibie Polkomtela odbyła się w ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego w celu ustalenia, czy mogło dojść do zawarcia ograniczającego konkurencję porozumienia dotyczącego usługi telewizji mobilnej. 2. grudnia 2009 roku pracownicy Urzędu w asyście policji, rozpoczęli jednoczesną kontrolę w siedzibach pięciu podmiotów: PTC, Polkomtel, P4, Info TV FM oraz NFI Magna Polonia. Prezes UOKiK uznała, że dwaj przedsiębiorcy - PTC oraz Polkomtel - mogli utrudniać przeprowadzenie czynności i wszczęła postępowania w sprawie nałożenia na spółki kar pieniężnych.

Szerzej o karze w wysokości 130 mln zł nałożonej na PTC pisaliśmy w tej wiadomości.

[Aktualizacja 16:59]

W naszej ocenie decyzja ta została podjęta bezpodstawnie. Polkomtel w pełni i przez cały czas współpracował z UOKIK w trakcie prowadzonej kontroli w zakresie przewidzianym prawem. Polkomtel nie był i nie jest stroną jakiegokolwiek niedozwolonego porozumienia z innymi podmiotami. Spółka odwoła się do decyzji Prezesa UOKIK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - napisał w Polkomtel w przesłanym komunikacie.

Jak informuje Polkomtel w komunikacie, wielokrotnie podnosił zarzuty dotyczące naruszeń prawa przez pracowników Urzędu w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w siedzibie spółki w grudniu 2009 roku. W ocenie Polkomtela, decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za rzekome niewspółdziałanie w toku kontroli po upływie ponad 14 miesięcy od zdarzeń oraz jej wysokość nie może mieć na celu ochrony prawa.

[Aktualizacja 17:36]

Komunikat w sprawie kary opublikował UOKiK. W przypadku Polkomtela stwierdzono kilka naruszeń. Przede wszystkim spółka nie wydała kontrolującym twardego dysku będącego własnością Urzędu, na którym kontrolujący zapisali kopie skrzynek poczty elektronicznej pracowników zajmujących się projektem telewizji mobilnej. Zgodnie z prawem, kontrolowany podmiot ma obowiązek udostępnienia i wykonania kopii m.in. nośników informacji, na których mogą znajdować się dowody wskazujące na zawarcie porozumienia. Pomimo ciążących na niej obowiązków, spółka dotychczas nie przekazała twardego dysku.

Naruszeniem przepisów przez Polkomtel było również uniemożliwienie kontrolującym niezwłocznego rozpoczęcia czynności kontrolnych. Pracownicy Urzędu nie mogli rozpocząć ich równocześnie z działaniami w siedzibach innych przedsiębiorców. Kontrolującym opóźniano bowiem kontakt z członkami zarządu spółki lub osobami przez nich upoważnionymi, pomimo ich obecności w siedzibie spółki. Wskutek takich działań spółki, niemożliwe było wykorzystanie elementu zaskoczenia, bardzo często warunkującego sukces przeszukania. Opóźnienie rozpoczęcia czynności kontrolnych może bowiem umożliwić przedsiębiorcy zniszczenie dowodów lub ich ukrycie.

Kolejny zarzut dotyczy niewykonania żądania dotyczącego przekazania kontrolującym określonych dokumentów dotyczących udziału Polkomtela w projekcie telewizji mobilnej - spółka przedstawiła kontrolującym jedynie wybrane fragmenty tych dokumentów.

Uwzględniając wagę oraz liczbę stwierdzonych naruszeń, Prezes Urzędu nałożyła na spółkę Polkomtel karę w wysokości 130 689 900 zł, co stanowi równowartość 33 mln euro. Nałożona kara stanowi więc 66 proc. maksymalnego jej wymiaru przewidzianego przepisami prawa. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Źródło tekstu: wł

Komentarze
Zaloguj się