DAJ CYNK

URTiP: Koncepcja przetargu na nowe sieci komórkowe

sirmark

Wydarzenia

W dniu 15 września 2004 r. powołany przez Prezesa URTiP zespół ekspertów przygotował "Koncepcję przeprowadzenia przetargu na zagospodarowanie częstotliwości w pasmach 1800 MHz i UMTS".

W dniu 15 września 2004 r. powołany przez Prezesa URTiP zespół ekspertów przygotował "Koncepcję przeprowadzenia przetargu na zagospodarowanie częstotliwości w pasmach 1800 MHz i UMTS". Zgodnie z tą koncepcją w dwóch oddzielnych postępowaniach przetargowych dokonany zostanie wybór:
· jednego lub dwóch podmiotów, które otrzymają rezerwację częstotliwości w standardzie GSM 1800 MHz;
· jednego podmiotu, dla którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości w standardzie UMTS.

Zgodnie z ustawą PT decydującym kryterium oceny ofert w procedurze przetargowej będzie zachowanie warunków konkurencji oraz wysokość zadeklarowanej przez oferenta kwoty za dokonanie rezerwacji częstotliwości. W sprawie zachowania warunków konkurencji Prezes URTiP zasięgnie opinii Prezesa UOKiK. Natomiast minimalna opłata za dokonanie rezerwacji częstotliwości w drodze przetargu wynosi 50 % opłaty rocznej za prawo do wykorzystywania tych zasobów (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, za prawo do dysponowania częstotliwością oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości – Dz. U. Nr 204, poz. 1975).

Ze względu na uwarunkowania techniczne i ekonomiczne nie planuje się dla operatora czwartej sieci UMTS ustalania w dokumentacji przetargowej wymagań dotyczących terminu pokrycia kraju zasięgiem sieci 3G. Natomiast w przypadku czwartego operatora sieci GSM 1800 MHz będzie wymagane umieszczenie w ofercie deklaracji o planowanej dacie rozpoczęcia eksploatacji sieci, jak również harmonogramu pokrycia zasięgiem tej sieci określonej procentowo liczby mieszkańców kraju.

Po rozstrzygnięciu przetargu Prezes URTiP wydając decyzje o rezerwacji częstotliwości, określi w nich m.in. termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz inne zobowiązania operatora podjęte w ramach postępowania przetargowego. W przypadku, gdy operator nie rozpocznie wykorzystywania częstotliwości po upływie 1 roku od zapisanej w decyzji daty rozpoczęcia ich wykorzystywania, Prezes URTiP cofnie rezerwację.

Obowiązujące prawo nie daje Prezesowi URTiP możliwości odmowy udziału w przetargu działającym na rynku trzem operatorom sieci komórkowych (posiadają oni częstotliwości w zakresach GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS). Zobowiązuje jednak Prezesa URTiP do opracowania założeń dokumentacji przetargowej i rozstrzygnięcia przetargu w sposób gwarantujący, że dokonanie rezerwacji częstotliwości nie naruszy warunków konkurencji na rynku telefonii komórkowej.

Dla zwiększenia konkurencji na rynku usług telefonii ruchomej autorzy koncepcji proponują, aby preferencyjnie były ocenianie oferty podmiotów, które zarówno nie posiadają prawa do dysponowania częstotliwościami w paśmie 1800 MHz, ani w paśmie UMTS, jak również nie są powiązane z podmiotami, które posiadają prawa do przedmiotowych częstotliwości na terenie Polski.

Wnioski o rezerwację wolnych częstotliwości w trybie bezprzetargowym, złożone przez kilku operatorów przed wejściem w życie nowego Prawa telekomunikacyjnego, zostały już rozpatrzone odmownie, z uwagi na trwające właśnie przygotowania do ogłoszenia przetargu. Obecnie termin przeprowadzenia postępowania przetargowego nie może być dłuższy niż 8 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości (art. 116 ustawy PT). W związku z tym, że pod rządami nowej ustawy PT wpłynęły już dwa nowe wnioski o rezerwację obu zakresów częstotliwości (wnioski spółek Netia S.A. i Netia Mobile Sp. z o.o. z dnia 9 września 2004 r.), postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej do dnia 9 maja 2005 r.

Ustawa PT przewiduje, że przed ogłoszeniem przetargu na rezerwację częstotliwości należy przeprowadzić postępowanie konsultacyjne. Celem postępowania konsultacyjnego jest umożliwienie zainteresowanym podmiotom wyrażenia na piśmie w określonym terminie stanowiska do przygotowanego przez Prezesa URTiP projektu rozstrzygnięcia.

Postępowanie konsultacyjne zostanie rozpoczęte z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu i warunków przeprowadzania przetargów na rezerwację częstotliwości (art. 120 ustawy PT). Nowe rozporządzenie jest tu niezbędne, gdyż dotychczasowe rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1236), wydane na podstawie przepisów starej ustawy, nie uwzględnia wszystkich rozwiązań wynikających z nowej ustawy PT (np. kryterium zachowania warunków konkurencji, terminu rozstrzygnięcia przetargu).

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: URTiP

Przewiń w dół do następnego wpisu