DAJ CYNK

Plus: zmiany w programie 5 Plus

21.09.2012

Dodane przez: anonymous

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 8

Ważne 1

0

Od 21. października Plus wprowadzi zmiany w programie 5 Plus. Wśród nich skrócony zostanie termin ważności przyznanych punktów.

Od 21. października Plus wprowadzi zmiany w programie 5 Plus. Wśród nich skrócony zostanie termin ważności przyznanych punktów.

Najważniejszą zmianą w nowym regulaminie będzie skrócenie ważności przyznanych punktów z 36 do 24 miesięcy.

Oprócz tego zmiany obejmą:
§4 dodano ust.10, który otrzymuje brzmienie: W przypadku wykluczenia z Programu Uczestnika Programu z powodu o którym mowa w § 27 ust. 1, b) i ponownej rejestracji innego Uczestnika za zgodą Abonenta, Abonent wyraża zgodę aby nowy Uczestnik Programu miał dostęp do dotychczasowej historii Konta Punktowego,
ust. 1 otrzymuje brzmienie: punkty tracą ważność po upływie 24 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym Punkty zostały przyznane.

W § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w Programie w przypadku:
naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy, w szczególności za podawanie fałszywych danych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz uczestnictwo w Programie bez zgody Abonenta. W sytuacji gdy Uczestnikiem Programu jest osoba która uzyskała zgodę o której mowa w § 4 ust. 2 lit. b), Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w Programie także w przypadku gdy Abonent, który udzielił mu zgody narusza postanowienia Umowy,
jeśli w ciągu ostatnich 24 miesięcy:
    nie wymieni zgromadzonych Punktów na Nagrodę lub Nagrodę promocyjną albo
    wymieni zgromadzone Punkty na Nagrodę Promocyjną i jej nie odbierze, co będzie skutkowało zwrotem punktów (anulowanie zamówienia).

§ 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Programu nie może naruszać praw do Nagród lub Nagród promocyjnych nabytych przez Uczestników Programu do chwili zawieszenia lub zakończenia Programu.

Źródło tekstu: Plus

Komentarze
Zaloguj się