DAJ CYNK
  • Wszystko, co dotyczy ofert Internetu stacjonarnego.
Wszystko, co dotyczy ofert Internetu stacjonarnego.

Moderator: Moderatorzy

 #811934  autor: rupert
 14 lip 2015, 22:34
Hej,

dostałem dziś od Netii maila o takiej treści:

w związku z podjęciem przez Internetia sp. z o.o. działań zmierzających do wyeliminowania ze wzorców umownych postanowień dotyczących automatycznego przedłużania umów na kolejny czas określony informujemy, iż w celu dostosowania wzorców umownych do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych, zgodnie z art. 60 a Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800), od 30 sierpnia 2015 roku wprowadzamy zmianę w obowiązujących wzorcach umownych, która ma na celu usunięcie niedozwolonej klauzuli umownej.
„Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na warunkach z ostatniego Okresu Rozliczeniowego, na czas określony kolejnych 12 Okresów Rozliczeniowych, chyba że Abonent na co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy.”
zostało zastąpione treścią:
„Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, po upływie okresu, na jaki została zawarta, ulega automatycznemu przedłużeniu, na warunkach z ostatniego Okresu Rozliczeniowego, na czas nieokreślony, chyba że Abonent na co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy.”
Powyższe postanowienie wchodzi w życie 30.09.2015 roku.
Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operatorowi przysługuje Opłata Wyrównawcza, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany wskazanej w art. 60 a ust. 3 punkt 1) Ustawy Prawo telekomunikacyjne.


Prawdą jest co piszą, że nie mogę z nimi bezkarnie zerwać umowy?
 #811936  autor: szyman12
 14 lip 2015, 22:49
Prawdą jest co piszą, że nie mogę z nimi bezkarnie zerwać umowy?
To prawda. Z tego co pamiętam to w przypadku dostosowania się do zaleceń UOKiKu/UKE/UE nie można rozwiązać umowy.
 #811937  autor: kamil1221
 14 lip 2015, 22:52
Prawda.
Zmiana umowy jest na twoją korzyść i wynika ze zmiany prawa a nie widzimisię operatora.
Internetia nie podwyższyła Tobie abonamentu, nie zmieniał długości umowy, nie zmieniła parametrów łącza. Nie masz prawa rozwiązać umowy bez ponoszenia kosztów.
 #813014  autor: ot_byt
 20 lip 2015, 00:18
Ale z czego wynika ta zmiana nie podali ?
Nie kojarzę abym widział gdzieś informację o tym, by przedłużanie na kolejny czas określony było klauzulą abuzywną, ewentualnie by zmiana we wskazanym zakresie wynikała ze zmiany przepisów prawa. Nie widziałem takich przepisów ani w kodeksie cywilnym ani w prawie telekomunikacyjnym. Chyba, że się pojawiło jakieś nowe orzecznictwo SOKiK'u. Ale jeśli się nie pojawiło to nie widzę podstaw do stosowania art. 60a ust. 3 pkt 1 Pt. I nie jest tu wcale ważna okoliczność czy zmiana następuje na korzyść abonenta.
 #813105  autor: Maniek99
 20 lip 2015, 17:08
Nie tyle chodzi o to że autoprzedłużenie jest nie dozwolone, bo nie jest, tylko o to że operator nie może narzucać tego trybu. W Netii akurat jest ten plus, że po przejściu na bezterminówkę, cennik się nie zmienia. W Orange jest wybór, albo auto-przełużenie, albo bezterminówka z chorym cennikiem.
 #813136  autor: ot_byt
 20 lip 2015, 19:19
Dlaczego twierdzisz, że nie może, skoro właśnie to zrobił. Zastąpił jedynie umowę czasową na umowę na czas nieokreślony. W obu przypadkach chodzi jednak o adhezyjne postanowienia umowne, którymi dostawca usług telekomunikacyjnych kształtuje poza konsensem stosunek prawny. Poza tym chciałem wskazać, że w ogóle nie powinny się takie postanowienia umowne znaleźć w regulaminie, gdyż jest to sprzeczne z art. 56 ust. 5 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt 9 Pt.

Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że art. 60a ust. 3 Pt jest zdecydowanie nadużywany przez dostawców usług telekomunikacyjnych. Powołują się na niego, gdy nie powinni, tj. wprowadzają zmiany, gdy nie stanowi to ani usunięcia klauzul abuzywnych, ani nie wynika ze zmiany przepisów prawa. Czasami zdarza się, że wprowadzają wiele zmian, przy czym tylko niektóre podpadają pod atr. 60a ust. 3 Pt, ale i tak informują o braku możliwości wypowiedzenia umowy.

Sprawdzać zmiany (w czego wynikają), a jak brak przesłanek określonych w przywołanym przepisie to wypowiadać :)
 #813331  autor: ot_byt
 21 lip 2015, 22:51
Jeszcze raz powtarzam: nie ma żadnego znaczenia czy zmiana jest na korzyść czy na niekorzyść abonenta. Wyjątki od możliwości wypowiedzenia umowy bez żadnych negatywnych konsekwencji finansowych określone są w art. 60a ust. 3 i ust. 4 Pt. Nie ma żadnego przepisu uzależniającego wspomniane konsekwencje od tego czy zmiana jest na korzyść abonenta.

BTW roszczeń mieć nie może z tego tytułu, gdyż przysługiwałoby mu wyłącznie prawo podmiotowe kształtujące (a nie roszczenie).

BTW2 postanowieniem umownym abuzywnym jest jedynie zastrzeżenie zbyt krótkiego terminu na złożenie oświadczenia o braku chęci kontynuacji umowy (art. 385 indeks 3 pkt 18 k.c.), a przedłużenie może nastąpić zarówno na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony (byleby warunki umowy nie były gorsze, bo wtedy to jest bankowo abuzywne).
 #815873  autor: Remington
 05 sie 2015, 12:21
ot_byt pisze:Chyba, że się pojawiło jakieś nowe orzecznictwo SOKiK'u.
Pojawiło się, dotyczyło Cyfrowego Polsatu, który następnie musiał wycofywać te zapisy wszystkim klientom - robił to przez kilka miesięcy.