Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Sferia jako pierwsza dostała blok 5 MHz z pasma 800 MHz!

Sferia jako pierwsza dostała blok 5 MHz z pasma 800 MHz!

WitekT 14 Sierpnia 2013 17:36

17 6

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zawarło ugodę ze spółką Sferia. Spółka dostanie nową częstotliwość. W zamian inwestorzy Sferii wycofali roszczenia względem państwa polskiego z Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Paryżu. Umowa została zawarta 16. lipca i uzyskała statut prawnie wiążącej z dniem 5. sierpnia.

Rezerwacja na nowy zakres częstotliwości będzie obowiązywała do 31 grudnia 2018 roku, zaś spółka nie będzie ubiegać się o żadne częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej do końca 2015 roku.

Przypomnijmy, że aukcja na częstotliwości 800 MHz powinna zacząć się jeszcze w tym roku. Pierwotnie miało w niej być do rozdysponowania ogółem 30 MHz w kilku sparowanych blokach, jednak teraz będzie to tylko 25 MHz.

W listopadzie 2011 roku właściciele Sferii - spółki prawa cypryjskiego Juvel Ltd i Bithell Holdings Ltd poinformowali rząd RP, że zamierzają zaskarżyć w ich ocenie niezgodne z prawem decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do Trybunału Arbitrażowego w Paryżu. Przedmiotem sporu była niemożność efektywnego korzystania przez Sferię z częstotliwości radiowych w paśmie 850 MHz, na którym Sferia chciałaby budować sieć LTE. Wartość przedmiotu sporu oszacowano na kwotę 475,2 mln dolarów, czyli 1,5 mld zł. Inwestorzy zastrzegli, że jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia notyfikacji sporu polubowne negocjacje nie doprowadzą do jego rozstrzygnięcia, skorzystają z prawa wszczęcia arbitrażu inwestycyjnego.

W 2012 roku MAC, po szczegółowej analizie dokumentów i decyzji wydanych w stosunku do Sferii, zwrócił się do Sferii o doprecyzowanie wysokości dochodzonych roszczeń oraz o informacje dotyczące sposobu określenia domniemanej szkody. Ewentualne prowadzenie rozmów ugodowych wymagało bowiem między innymi stanowiska strony co do oczekiwanych rekompensat. MAC otrzymał stosowne informacje pod koniec 2012 roku (dokładnie 7. listopada 2012 roku), w związku z czym przeprowadzona została gruntowna analiza przedstawionych przez Sferię okoliczności i argumentów, a w szczególności możliwości polubownego rozwiązania sporu.

9. maja właściciele Sferii skierowali wniosek o arbitraż w sporze z RP do Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Wniosek został złożony na podstawie polsko-cypryjskiej umowy o wzajemnej ochronie inwestycji z 1992 roku. Z uwagi na ochronę ważnych praw oraz interesów Skarbu Państwa MAC upoważniło Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa do wykonywania zastępstwa procesowego RP przed Trybunałem oraz przygotowując się do ewentualnego postępowania wskazało arbitra do składu orzekającego.

Sprawa została zapoczątkowana już 31. grudnia 2003 roku wydaniem przez Prezesa URTiP decyzji dokonującej rezerwacji częstotliwości w zakresie 838 MHz-843 MHz oraz 883 MHz-888 MHz, przeznaczonych do wykorzystywania w stacjonarnej sieci telefonicznej na obszarze RP, do dnia 31. grudnia 2018 roku. W związku ze stwierdzeniem występowania szkodliwych zakłóceń rezerwacja ta została następnie zmieniona na podstawie decyzji Prezesa URTiP z 20. października 2005 roku (zakres 838-843 MHz oraz 883-888 MHz zmieniono na zakres 824-830 MHz oraz 869-875 MHz; zakres ten spółka użytkuje obecnie). Od momentu kolejnej zmiany decyzji - 19. marca 2009 roku - Sferia ma prawa do wykorzystywania przyznanych jej częstotliwości zarówno w służbie stałej jak i ruchomej. Jednocześnie UKE odmawiało wydania pozwoleń radiowych w oparciu o powyższą decyzję z uwagi na to, że wykonywanie tej decyzji przez Sferię generowałoby zakłócenia w paśmie częstotliwości radiowych obejmującym dywidendę cyfrową oraz częstotliwościach przeznaczonych w UE do wykorzystywania przez system GSM-R, co stanowiłoby realne zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu kolejowego.
Na skutek wydanych decyzji Inwestorzy podjęli kroki prawne przeciwko rządowi RP. 14. listopada 2011 roku został notyfikowany spór w Trybunale Arbitrażowym przeciwko Polsce. Minister Administracji i Cyfryzacji jako minister właściwy do spraw łączności został wyznaczony do prowadzenia tego postępowania ze strony rządu RP. MAC dokonał rzetelnej analizy argumentacji dotyczącej przedmiotowej sprawy zarówno pod kątem wejścia w spór, jak również możliwości ugodowego rozstrzygnięcia tego problemu, mając na celu znalezienie rozwiązania, które będzie minimalizować negatywne skutki dla Skarbu Państwa.

Przeprowadzone zostały niezależne ekspertyzy mające na celu oszacowanie wartości roszczeń w sporze inwestycyjnym, a także niezbędne ekspertyzy merytoryczne. Ekspertyzy te wykazały, że:
 • problem związany z możliwością wykonywania działalności przez Sferię z wykorzystaniem przydzielonych Spółce zakresów częstotliwości tkwi już w pierwotnym przydziale częstotliwości tj. w decyzji z 31. grudnia 2003 roku, o czym może świadczyć chociażby fakt konieczności zmiany tej decyzji z uwagi na występujące zakłócenia w pracy sieci GSM,
 • przyznanie Sferii decyzją z 20. października 2005 roku niezharmonizowanego międzynarodowo pasma powoduje w chwili obecnej poważne problemy przy wydawaniu dla Sferii pozwoleń radiowych, ponieważ w większości przypadków Prezes UKE - w procesie koordynacji międzynarodowych - otrzymuje stanowisko państw sąsiednich o braku zgody bądź zgodę pod warunkiem,
 • decyzja UKE z marca 2009 roku, którą została dopuszczona ruchomość, z dzisiejszego punktu widzenia nie powinna była nigdy mieć miejsca. Należy jednak zauważyć, iż pierwotnie Prezes UKE wydał decyzję odmowną, jednak WSA uchylił tę decyzję Prezesa UKE i nakazał mu wydanie decyzji pozytywnej dla Sferii, dopuszczającej służbę ruchomą,
 • podzakres częstotliwości przyznany Sferii znajduje się w niedalekim sąsiedztwie zakresu częstotliwości przeznaczonego do wykorzystania w systemie GSM-R, który jest wdrażany w krajach UE do zapewnienia interoperacyjności systemu kolei. Separacja pomiędzy częstotliwościami wykorzystywanymi przez Sferię a częstotliwościami GSM-R nie wystarcza, by wykluczyć groźbę powstawania zakłóceń w pracy systemu GSM-R w sytuacji wydania dla Sferii (w chwili obecnej) pozwoleń i wybudowania przez Spółkę sieci na terenie całego kraju,
 • wydanie obecnie dla Sferii pozwoleń radiowych na przyznane, problematyczne częstotliwości, kiedy system GSM- R jeszcze nie powstał (przypuszczalnie może powstać za 2-3 lata), może spowodować, iż podmiot ten rozpocznie inwestycje oraz świadczenie usług. Docelowo skutkowałoby to po uruchomieniu GSM-R koniecznością wyłączenia sieci Sferia i roszczeniami do Skarbu Państwa o odszkodowanie. Ponadto w przypadku utrzymywania takiego stanu rzeczy mogłoby się okazać, że zarówno inwestycje poczynione przez Sferię w najbliższych latach, jak nakłady inwestycyjne związane z budową systemu GSM-R byłyby dużo wyższe.

Dodatkowo koniecznym jest wskazanie, iż:
 • dotychczasowe zasoby częstotliwości wyznaczone na potrzeby systemów GSM-R są niewystarczające, w związku z tym Komisja Europejska planuje rozszerzenie zasobów częstotliwościowych dla tego systemu. Wówczas pojawi się bardzo poważny problem, ponieważ zakresy częstotliwości Sferii i GSM-R będą się w części pokrywały i w takiej sytuacji nie będzie możliwości równoczesnej pracy obu systemów bez groźby ich wzajemnego zakłócania się,
 • w najbliższym czasie spodziewane jest wydanie przez UE regulacji w sprawie przeznaczenia zakresu 821-832 MHz dla systemów tzw. PMSE (ang. Programme Making Special Events), wykorzystywanych w procesie produkcji filmów, programów radiowych i telewizyjnych a także podczas imprez masowych realizowanych na żywo (np. mikrofony bezprzewodowe, kamery bezprzewodowe, itp.). Jest bardzo prawdopodobne, że regulacje te zobowiążą państwa członkowskie do przeznaczenia wspomnianego zakresu dla PMSE na zasadzie wyłączności (t.j. bez możliwości wykorzystania go przez inne systemy). Jeden z podzakresów Sferii (824,4-829,44 MHz) znajduje się dokładnie w środku zakresu przewidzianego dla PMSE i w tej sytuacji pojawi się realna groźba konieczności cofnięcia rezerwacji Sferii,
 • do końca roku 2013 planowane jest przeprowadzenie w Polsce aukcji na częstotliwości z zakresu tzw. dywidendy cyfrowej. W podzakresie 791-821 MHz będą nadawały stacje bazowe systemów szerokopasmowych korzystających z zasobów dywidendy cyfrowej (np. LTE), natomiast w podzakresie 824,4-829,44 MHz pracują odbiorniki stacji bazowych Sferii. Wystąpi wówczas analogiczne zagrożenie, jak w przypadku systemu GSM-R, przy czym tym razem stacje Sferii będą narażone na poważne zakłócenia pochodzące od stacji bazowych systemu LTE.

Biorąc pod uwagę powyższe, przez ostatnie pół roku trwały intensywne prace nad ugodowym rozwiązaniem sporu. Mając na względzie wymiar oraz skutki potencjalnych szkód związanych z zakłóceniami wybrany został najbardziej optymalny scenariusz jego rozwiązania - napisało ministerstwo w komunikacie.

Minister Administracji i Cyfryzacji 16. lipca zawarł Ugodę ze Sferią, Bithell, Juvel, JS i Delas, na podstawie której Prezes UKE został zobowiązany do dokonania zmiany rezerwacji z pasma 824-830 MHz oraz 869-875 MHz na pasmo 816-821 MHz oraz 857-862 MHz przy czym rezerwacja ta jest ważna do 31. grudnia 2018 roku.

Rekompensata przyznana Sferii w ramach ugody nie zakłóci normalnego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, gdyż w wyniku zmiany rezerwacji Sferia uzyska 1/6 część pasma, które będzie przedmiotem aukcji lub przetargu na pozostałe częstotliwości z pasma 800 MHz. Zakończenie sporu i przeniesienie Sferii w ten zakres częstotliwości wyeliminuje kilka bardzo istotnych problemów z punktu widzenia zarówno Skarbu Państwa (w wymiarze materialnym i wymiarze rozwoju systemu bezpieczeństwa na kolei), jak i przedsiębiorców, którzy przy istniejących zakłóceniach nie mogliby pewnie prowadzić działalności gospodarczej

Inwestorzy oraz spółka Sferia zobowiązali się w okresie do 31. grudnia 2015 roku nie brać udziału w jakiejkolwiek aukcji lub przetargu na pozostałe częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej (tj. 790-862 MHz), który zostanie ogłoszony przez Prezesa UKE. Ponadto, inwestorzy zrzekli się w ugodzie swoich roszczeń przeciwko RP w tej sprawie.

Zobacz: Kolejna przewaga Polkomtela - czy tym razem wykorzystana?

Źródło tekstu: MAC     

Dodaj do:

Tagi: 800 mhz | maic | sferia | uke

w sumie: 85
 • 0

  66. ~  2013-08-15 15:02:07  host: v59-05.opera-mini.net

  64,a ile masz GB limitu że starcza jeszcze na radio :) ?

 • 0

  67. ~  2013-08-15 15:13:01  host: apn-77-114-0-172.dynamic.gprs.plus.pl

  Przecież radyjko mało zużywa. Działa bez problemu nawet w EDGE. Jakość radia 128. Jak widzisz handovery między nadajnikami działają bardzo dobrze. Mam zmienne IP przy zerwaniu neta. A tutaj w każdym komencie jes to samo. Świadczy to o tym że ani razu mi nic nie zerwało. Wpadł czasami EDGE ale też jest OK. Mam 4 GB w samym fonie. Wykorzystuje miesiecznie okolo 2 GB. Na aero2 radyjko tez bez problemu smiga.

 • 0

  68. ~  2013-08-15 15:22:13  host: v59-05.opera-mini.net

  67,wychodzi na to że Plus może mieć lepszy zasięg od NetWorks

 • 0

  69. ~mirekb  2013-08-15 16:35:07  host: public-gprs390727.centertel.pl

  liczba linii neo spada.rozumiemn kablowki i powolne fttx bo tez maja swoja strategie na swiatlowody..sam czekam na realizacje rpo sspw, miedzianych kabli nie mam i nie chce,jak bedzie swiatelko to w domu bedzie net po kablu.sadze jednak ze mimo limitow ludzie beda conajmniej uzywali go jako substytutu netu adsl/fttx.w pl jednak dosyc malo tych kabli bo az takiego zapotrzebowania nie ma-sporo osob nie widzi sensu korzystania z netu a 2 to kwestia regulacji swiatlowodow..w koncu tez regionalne ss tez po kilku latach beda musialy zarabiac,ciekawe co wtedy wyjdzie

 • 0

  70.  2013-08-15 18:02:42

  To kiedy te Nomady wylacza wiadomo?

 • 0

  71. ~  2013-08-15 18:08:55  host: z46-16.opera-mini.net

  68, przede wszystkim nigdy nie miał gorszego. Co to się dzieje, że tak Networks zacząłeś wychwalać. Niedawno pisałeś, że przez Networks jest gorzej niż było a teraz nagle dostrzegasz duże zalety.

 • 1

  72. ~  2013-08-15 21:11:44  host: v59-05.opera-mini.net

  71,naucz się czytać,NetWorks to spółka jak się można domyślać która powstała żeby dorównać Plus-owi,a sam NetWorks nie jest idealny bo nadajniki w różnych lokalizacjach nie do końca są uruchomione,np takie T ma swoje 3G na którym działa prędkość lejka a na 3G weszło na nadajniki O

 • -2

  73. ~  2013-08-15 21:44:30  host: z46-16.opera-mini.net

  72, a ty naucz się w końcu pisać poprawnie w języku, który jest twoim ojczystym. w zdaniach stosujemy kropki i inne znaki interpunkcyjne. Poczytaj o tym. Wracając do tematu, to właśnie w swoich wypowiedziach opierasz się głównie na domysłach, wróżbach, które nijak mają się do rzeczywistości. Networks powstał głównie w celu oszczędności, to było główne załorzenie. Poczytaj najpierw w dziale technikalia na czym polega modernizacja, bo widać, że pojęcia nie masz pisząc, że ktoś wszedł na czyjeś nadajniki panie ciekawy. Nie błaznuj tylko pisz nazwy a nie O, bo takiego operatora nie ma w kraju

 • 2

  74. ~  2013-08-15 22:49:38  host: v59-05.opera-mini.net

  73,jasne że N powstało żeby ograniczyć koszty i to jest jasne,myślałem że o rzeczach oczywistych nie trzeba pisać no ale okazuje się że tobie trzeba pisać o rzeczach oczywistych,a że N powstał żeby dorównać Plus-owi czyli firmom należącym bezpośrednio albo pośrednoo do Zygmunta które mogą i udostępnią zasięg Plus-owi to dlatego też powstał N,a co do reszty to szkods mi czasu żeby się odnosić

 • -1

  75. ~  2013-08-15 22:53:59  host: v59-05.opera-mini.net

  74,przestań się czepiać słów typu że T weszło na nadajniki O i zacznij dyskutować normalnie,kto wie o co chodzi rozumie i się nie czepia

 • 0

  77. ~  2013-08-16 07:38:36  host: V34-01.opera-mini.net

  Jakoś do mnie nie przemawia argumentacja strony rządowej. Wygląda że chcieli dać za darmo i szukali powodu.

 • 0

  78. ~  2013-08-16 11:52:41  host: apn-46-76-38-21.dynamic.gprs.plus.pl

  @53, Żołynia, Podkarpacie - zasięg LTE Plusa i ani jednego operatora kablowego.

 • 0

  79. ~z  2013-08-16 12:49:32  host: route-bonin.komster.pl

  skoro Solorz dostał gratis pozostałym opom też się należy gratis 5 MHz, czyli mobil t, orange ,p4 reszta na sprzedaż.

 • 0

  80. ~  2013-08-16 14:17:49  host: v59-05.opera-mini.net

  Solorz dostał za darmo 800,Era dawno temu za darmo 1800, teraz poprosimy żeby państwo dało Play i Orange 800 za darmo żeby było po równo

 • 1

  81.  2013-08-18 18:25:22

  Śmierdzi wałkiem na kilometr. Bogate mamy państwo - może reszcie też za darmo będą rozdawać, bo wychodzi na to że wystarczy procesem postraszyć i można wszystko za darmo dostać...

 • -1

  82. ~  2013-08-18 18:57:34  host: 89-66-100-16.dynamic.chello.pl

  @80, nie Solorz a Sferia a to jest różnica. Gdybyś poczytał uzasadnienie i dlaczego właśnie taką ugodę nasz rząd zawarł ze Sferią to wiedziałbyś więcej. Przedmiot sporu został określony na 1,5 mld zł. W przypadku przegranej rząd wypłacic musiałby zdecydowanie więcej niz warte jest to pasmo. Widać mieli duze obawy odnośnie poprzednich swoich działań.

 • 0

  83. ~  2013-08-18 19:04:58  host: z10-10.opera-mini.net

  Orange kupi blok 800 i Polkomtel i TM pewnie też a czy Play będzie stać to się okaże. Play za półdarmo kupił 1800, którego zakup uniemożliwiono Plusowi. Play nie potrafi wykorzystać tego co ma więc ma sensu dalej robić im przywileje. Play i tak zostanie wchłonięty przez któregoś z większych graczy i może wtedy poprawi się jakość. Teraz to jest żenada.

 • 0

  84. ~Punk  2013-08-19 13:59:56  host: 176.100.195.85

  Wczoraj testowany Plus i jego internet w telefonie, puszczone redio po EDGE i 3G i powiem szczerze że dali ciała. Cała trasa pociągiem Warszawa - Kraków mi przycinało lekko na sekundę muzykę w telefonie. Niech Plus coś z tym zrobi, bo płaci się za pakiet neta, a on działa jakby chciał. Może zasięg Plus ma najlepszy z całej W4, ale jakość tego internetu pozostawia wiele do życzenia.

 • 0

  85. ~a  2013-08-27 12:31:11  host: 78.30.115.1

  @83 o czym ty bredzisz? nadajniki PLAY są obciążone, ich słynny magnetyzm..., tam tylko pomaga 3G 900/2100, teraz odkorkują GSM bo dostali 1800na DCS, gdybyś trochę poszukał, PLAY obecnie całe 15Mhz uzyskane w przetargu dało na DCS, sieć praktycznie tak samo pojemna jak reszty

 • 0

  86.  2013-08-30 12:40:02

  @82. Sam przeczytaj dokładnie uzasadnienie, gdyż według mnie to w 2003 roku Sferia z chęcią wzięła koncesje na bezprzewodową telefonie stacjonarną, a kilka lat później jak okazało się że przegrywa ofertą z sieciami mobilnymi zapragnęła zmiany. Za to problem z zakłóceniami sieci GSM rozwiązano w 2005 roku. Dla mnie cała sprawa przypomina sytuacje, gdy ktoś kupuje tanią ziemie rolniczą, która w planie zagospodarowania przestrzennego ma taki status i nie widać perspektyw na zmianę, a później jakimś "cudownym" zbiegiem okiliczności bez wyraźniego powodu staje się ona ziemią budowlaną i dzięki temu zarabia on "kokokosy". Poza tym chyba nie uważasz za zbieg okoliczności, że w 2009 roku, gdy to właśnie Solorz-Żak zaczyna rozwój swojego "imperium" telekomunikacyjnego, Sferia występuje o zmiane przeznaczenia swojej rezerwacji? Do tego niestety we wszystkim pomoga im nasze członkostwo w UE, gdyż właśnie tamtym okresie czasu zaczyna obowiązywać dyrektywa o neutralności technologicznej rezerwacji częstotliwości w całej wspólnocie. UKE wiedziało, że będzie z tym problem, ale niestety WSA musiało postapić zgodnie z narzuconym prawem.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-80-208-105.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Czy płacisz smartfonem lub zegarkiem zbliżeniowo?

Garmin Pay dla klientów PKO BP

 

Zobacz wynik | Opinie (7)

Archiwum Ankiet