DAJ CYNK

Vectra ukarana za naruszenie praw konsumentów

27.12.2012

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 5

Ważne 0

0

UKE w związku z serią skarg konsumenckich i naruszeniem kilkunastu obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych nałożył na spółkę Vectra karę w wysokości 350 tys. zł.

UKE w związku z serią skarg konsumenckich i naruszeniem kilkunastu obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych nałożył na spółkę Vectra karę w wysokości 350 tys. zł.

Decyzja prezesa UKE została wydana w związku z wynikami przeprowadzonej kontroli w spółce. W trakcie postępowania Urząd przeanalizował materiał dowodowy zawierający kopie umów i aneksów do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z użytkownikami, a także dokumentację prowadzonych przez spółkę postępowań reklamacyjnych. Analiza tej dokumentacji wykazała liczne naruszenia przepisów Prawa telekomunikacyjnego oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej.

W ocenie Urzędu, Vectra nie dopełniła obowiązków w zakresie kilkunastu kategorii spraw, naruszając m.in.:
obowiązek określania w umowach rodzaju świadczonych usług,
obowiązek określania w umowach zakresu obsługi serwisowej,
obowiązek określania w umowach zakresu świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową:
obowiązek określania w umowach danych dotyczących jakości usług, zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,:
obowiązek określania w umowach wysokości odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji,
obowiązek pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji w terminie oraz przekroczenie przez spółkę obowiązku udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie,
obowiązek zawarcia w pisemnej odpowiedzi na reklamację pouczenia o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

Źródło tekstu: UKE, wł

Komentarze
Zaloguj się