DAJ CYNK

URTiP znów wziął się za TP

11.03.2005

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 559

Ważne 0

0

Prezes URTiP zatwierdził instrukcję dotyczącą rachunkowości regulacyjnej oraz opis kalkulacji kosztów usług świadczonych przez Telekomunikację Polską.

Prezes URTiP zatwierdził instrukcję dotyczącą rachunkowości regulacyjnej oraz opis kalkulacji kosztów usług świadczonych przez Telekomunikację Polską.

Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów świadczonych usług stanowi jedno z najważniejszych narzędzi regulacyjnych. Poprzez odpowiednie zastosowanie pozwoli podejmować skuteczne decyzje wspierające rozwój konkurencji, wpływające na wysokość opłat w rozliczeniach pomiędzy TP SA a pozostałymi operatorami oraz na wysokość cen płaconych przez użytkowników końcowych.

W decyzji z 7. marca 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty zatwierdził przedłożone przez Telekomunikację Polską:
instrukcję w zakresie wyodrębniania i przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na regulowane rodzaje działalności za rok 2004,
opis kalkulacji zorientowanych przyszłościowo w pełni alokowanych kosztów usług powszechnych i usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych wydzierżawianych użytkownikom końcowym na rok 2005,
opis kalkulacji kosztów usług wynikających z umów o połączeniu sieci na rok 2005,
opis kalkulacji kosztów usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych wydzierżawianych operatorom na rok 2005,
opis kalkulacji kosztów usług dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień na rok 2005.

Prawo telekomunikacyjne przewiduje, że rachunkowość regulacyjną należy prowadzić odrębnie dla trzech podstawowych działalności w zakresie: sieci dostępowej, sieci transportowej oraz działalności detalicznej. TP dodatkowo wydzieliła w ramach działalności detalicznej podział na działalność związaną z dostępem (podłączenie i abonament), połączeniami lokalnymi, międzystrefowymi, międzynarodowymi, do sieci komórkowych, do Internetu, a także działalność związaną z publicznymi aparatami telefonicznymi, dzierżawą łączy, biurem numerów oraz innymi połączeniami.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż brak określenia zasad kalkulacji kosztów może negatywnie wpływać na dalszą liberalizację rynku.

Wprowadzenie rachunkowości regulacyjnej może wspomóc Prezesa URTiP w zapewnieniu przejrzystości stosowanych przez TP rozliczeń wobec podmiotów zewnętrznych, jak również w ramach własnej działalności. Zapobiegnie też nieuczciwemu subsydiowaniu skrośnemu usług przez operatora, tj. finansowania usług deficytowych z przychodów za usługi dochodowe.

Obok prowadzenia rachunkowości regulacyjnej, TP jest zobowiązana do kalkulacji kosztów odrębnie dla poszczególnych usług telekomunikacyjnych. Użytkownikom końcowym wyniki kalkulacji kosztów pozwolą ocenić, czy usługi świadczone przez TP nie zawierają nieuzasadnionej marży monopolistycznej. Operatorom alternatywnym wskażą, czy opłaty międzyoperatorskie odpowiadają kosztom świadczenia usług, a Prezesowi URTiP posłużą do oceny wysokości stawek interkonektowych zawartych w ofertach ramowych TP. Dla potencjalnych inwestorów bądź nowych podmiotów na rynku, sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej oraz wyniki kalkulacji kosztów pozwolą dokonać oceny własnych projektów inwestycyjnych.

Zarówno rachunkowość regulacyjna, jak i kalkulacja kosztów, będą co roku weryfikowane przez Prezesa URTiP na podstawie składanych przez TP sprawozdań, aktualizacji instrukcji i aktualizacji kalkulacji kosztów. W tym roku TP powinna przedstawić Prezesowi URTiP wyniki kalkulacji kosztów oraz sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej za 2004 r., które poddane zostaną badaniu przez biegłego rewidenta. Biegły rewident będzie powołany przez Prezesa URTiP, zaś koszty badania poniesie TP. W pracach nad projektami dokumentów zgłaszanymi przez TP uczestniczyła na prawach strony Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, reprezentująca m.in. środowisko przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W trakcie postępowania administracyjnego Prezes URTiP korzystał z pomocy i opinii Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych z Poznania oraz Ovum Holdings Limited z Wielkiej Brytanii w zakresie prowadzenia analiz metodologii kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych oraz rachunkowości regulacyjnej.

Źródło tekstu: URTiP

Komentarze
Zaloguj się