DAJ CYNK

UKE: 187 spraw w sądzie polubownym i żadnej rozprawy

08.02.2017

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 4

Ważne 1

0

W 2016 r. do Sądu Polubownego przy UKE wpłynęło 187 spraw. Nie odbyła się jednak ani jedna rozprawa.

W 2016 r. do Sądu Polubownego przy UKE wpłynęło 187 spraw. Nie odbyła się jednak ani jedna rozprawa.

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy UKE rozpatruje spory wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz z umów o świadczenie usług pocztowych, zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub operatorami pocztowymi. Sąd rozpatruje sprawy wyłącznie na rozprawie, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę i podpiszą zapis na sąd polubowny.

W 2016 r. przedmiotem sporu były w szczególności:

  • opłaty za rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed terminem na jaki umowa została zawarta,
  • opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych,
  • odszkodowania za nienależyte wykonanie usług pocztowych.

W ponad 30 sprawach strona przeciwna sporu (przedsiębiorca telekomunikacyjny lub operator pocztowy) wyraziła wolę zawarcia ugody z konsumentem poza sądem, odstępując w całości bądź w części od dochodzenia roszczeń albo uwzględniając w całości bądź w części roszczenia konsumenta.
Oznacz to także, że w pozostałych przypadkach nie było zgody obu stron, przez co w 2016 r. nie odbyła się żadna rozprawa.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy