DAJ CYNK

TP wnioskuje o ponad 230 mln zł dopłaty do usługi powszechnej

05.07.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

30. czerwca Telekomunikacja Polska wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dopłaty w wysokości 236,2 mln zł do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w 2009 roku.

30. czerwca Telekomunikacja Polska wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dopłaty w wysokości 236,2 mln zł do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w 2009 roku.

Dopłata jest pokrywana proporcjonalnie przez wszystkich operatorów, których roczne przychody przekraczają 4 mln zł.

Celem usługi powszechnej jest zapewnienie wszystkim użytkownikom końcowym na terenie całego kraju dostępu do podstawowych usług telefonicznych zarówno pod względem fizycznym jak i ekonomicznym (przystępnych cenowo).

Do usługi powszechnej zalicza się:
przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN),
utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci (o którym mowa w wyżej), w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet,
udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów,
świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.

Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, usługę powszechną świadczy przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia tej usługi albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład. Decyzją Prezesa UKE z 5. maja 2006 roku, przedsiębiorcą wyznaczonym została TP.

Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, przedsiębiorcy wyznaczonemu, przysługuje dopłata w przypadku nierentowności usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Powyższą dopłatę przyznaje Prezes UKE, w wysokości kosztu netto świadczenia usługi powszechnej.

Przedsiębiorca wyznaczony może złożyć wniosek o przyznanie dopłaty w okresie sześciu miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym - zdaniem tego przedsiębiorcy - wystąpił koszt netto.

Pierwszy wniosek o przyznanie dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej za rok 2006, TP złożyła w 2007 roku. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Prezes UKE odmówił przyznania wnioskowanej dopłaty, a następnie - na skutek złożenia przez TP wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - Prezes UKE wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję pierwszej instancji.

Na skutek wniesienia przez TP skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sąd uchylił obie decyzje Prezesa UKE. Powodem uchylenia ww. decyzji było niepoprawne powołanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia analizy dokumentacji. Wyrok WSA został potwierdzony w drugiej połowie 2009 roku wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanego na skutek wniesienia przez Prezesa UKE skargi kasacyjnej. Wobec powyższego, postępowanie administracyjne toczy się ponownie przed Prezesem UKE.

W 2008 roku TP złożyła wniosek o przyznanie dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej za 2007 rok, a wnioskiem z 2009 roku - za rok 2008. Obecnie przed Prezesem UKE toczą się cztery postępowania administracyjne o przyznanie dopłaty do kosztu netto za lata 2006-2009.

We wszystkich powyższych postępowaniach, prowadzona jest procedura wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia analizy dokumentacji. Termin składania ofert upływa w 8. lipca. Wybrany biegły rewident dokona analizy dokumentacji złożonej przez TP, a następnie Prezes UKE wyda decyzje rozstrzygające w przedmiotowych postępowaniach.

Prezes UKE przeanalizował całość zebranego materiału dowodowego, a także dokonał wstępnej weryfikacji kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w postępowaniach dotyczących dopłaty za lata 2006-2008 oraz prowadzi analizę wniosku TP o przyznanie dopłaty do kosztu netto za 2009 rok. Decyzje w przedmiotowych postępowaniach zostaną wydane niezwłocznie. Zgodnie ze wskazanymi wyrokami WSA i NSA, analiza dokumentacji przeprowadzana przez biegłego rewidenta jest obligatoryjna, zatem wydanie decyzji bez realizacji tego obowiązku po stronie Prezesa UKE, skutkowałoby obarczeniem wydanych decyzji wadą prawną.

Wnioskowana, łączna kwota dopłaty za lata 2006-2009 wynosi około 0,8 mld zł.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się