DAJ CYNK

TP o przegranym arbitrażu - oficjalnie

03.09.2010

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 3

Ważne 0

0

Telekomunikacja Polska rozważa podjęcie środków prawnych służących podważeniu orzeczenia Trybunału Arbitrażowego, który przyznaje Danish Polish Telecommunications Group równowartość 1,568 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie giełdowym.

Telekomunikacja Polska rozważa podjęcie środków prawnych służących podważeniu orzeczenia Trybunału Arbitrażowego, który przyznaje Danish Polish Telecommunications Group równowartość 1,568 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie giełdowym.

Nie przewiduje się, aby dzisiejszy wyrok częściowy miał jakikolwiek wpływ na politykę dywidendy oraz planowane korzyści ze średniookresowego planu działań, ogłoszone przez TP 23. lutego 2010 roku - napisano w komunikacie.

3. września o 17 w postępowaniu arbitrażowym toczącym się przed Sądem Arbitrażowym w Wiedniu w sprawie Danish Polish Telecommunications Group (DPTG) przeciwko TP wydany został wyrok częściowy.

Spór powstał w 2001 roku na tle umowy zawartej w 1991 roku przez poprzednika prawnego TP, przedsiębiorstwo państwowe Poczta Polska Telegraf i Telefon, z DPTG (kontrolowaną przez GN Store Nord w 75% i TDC w 25%) w związku z interpretacją umowy dotyczącej sprzedaży i instalacji przez DPTG systemu światłowodowego o nazwie Linia Północ-Południe (NSL). Umowa przewidywała, iż część wynagrodzenia (w kwocie ok. 17 mln euro) z tytułu dostarczenia NSL miała być zapłacona w formie 14,8% udziału w przychodach z NSL przez okres 15 lat począwszy od lutego 1994 roku do stycznia 2009 roku. W 1999 roku doszło pomiędzy stronami do rozbieżności dotyczących kalkulacji przychodów. W 2001 roku DPTG wszczęła postępowanie arbitrażowe ad hoc przed Sądem Arbitrażowym w Wiedniu.

Całkowita kwota należna DPTG zgodnie z dzisiejszym wyrokiem częściowym za okres od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku (faza I) wynosi, z uwzględnieniem konwersji walut, około 2,946 mld koron duńskich (około 396 mln euro), co stanowi równowartość kwoty 1,568 mld zł. Przedmiotowa kwota obejmuje rozliczenia przychodów NSL za okres od lutego 1994 do czerwca 2004 (2.000.890.629 koron duńskich, co stanowi równowartość kwoty 1,065 mld zł), odsetki obliczone zgodnie z umowną stawką 6% w kwocie na dzień niniejszego raportu wynoszącej 913.135.119 koron duńskich co stanowi równowartość w kwoty 486 mln zł oraz część kosztów postępowania (m.in. wynagrodzenie arbitrów i koszty przez nich poniesione, koszty pomocy prawnej) w wysokości 31.779.176 koron duńskich (co stanowi równowartość około 17 mln zł), które Sąd Arbitrażowy przyznał DPTG.

Jak informowano od 2001 roku w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych publikowanych okresowo przez TP, TP dokonała właściwego, zdaniem zarządu telekomu, szacunku rezerwy na ten cel w oparciu o odpowiednią interpretację i stosowanie do postanowień umowy, co zostało poparte opiniami zewnętrznego doradcy prawnego i innych ekspertów. Kwota wynikająca z dzisiejszego wyroku przekracza całkowitą wartość utworzonej przez TP rezerwy o około 467 mln zł.

Wpłynie to niekorzystnie na skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy TP za okres dziewięciu miesięcy upływający 30. września i za cały rok 2010. Cele w zakresie wolnych przepływów finansowych netto określone przez Grupę TP 28. lipca 2010 roku w momencie ogłoszenia wyników za I półrocze kończące się 30 czerwca pozostają aktualne, ponieważ zostały one określone z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych i nieprzewidzianych decyzji regulacyjnych.

Zarząd TP z należytą starannością dokona analiz niezbędnych do skorygowania kwoty przedmiotowej rezerwy, co powinno zostać dokonane w świetle dzisiejszego orzeczenia, a również w związku z roszczeniem za okres od lipca 2004 roku do stycznia 2009 roku ("faza II"). Korekta rezerw na roszczenia, spory sądowe, ryzyka i inne koszty będzie uwzględniona w sprawozdaniu finansowym za okres dziewięciu miesięcy kończący się 30. września - napisała TP w komunikacie.

Dzisiejszy wyrok został wydany po dziewięciu latach postępowania arbitrażowego. W tym czasie TP konsekwentnie kwestionowała zarówno podstawę roszczenia powoda, jak i w szczególności prezentowaną przez niego interpretację umowy, a także kwotę roszczenia. Zarząd TP analizuje obecnie środki prawne, jakie mogłyby służyć podważeniu orzeczenia Sądu Arbitrażowego. Decyzja odnośnie do dalszych kroków prawnych zostanie ogłoszona publicznie tak szybko, jak będzie to możliwe.

Roszczenie DPTG obejmujące okres od lipca 2004 roku do stycznia 2009 roku będzie przedmiotem drugiej fazy postępowania arbitrażowego, chyba że strony rozstrzygną spór w drodze ugody. Wspomniana decyzja i aktualne szacunki TP dotyczące jej wpływu na fazę II postępowania nie wpłyną negatywnie na politykę TP co do wypłaty dywidendy ani na planowane korzyści ze średniookresowego planu działań ogłoszone przez TP 23. lutego.

Źródło tekstu: Telekomunikacja Polska

Komentarze
Zaloguj się