DAJ CYNK

Szansa na tańsze rozmowy do sieci komórkowych

08.09.2004

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1447

Ważne 0

0

W wyniku działań mediacyjnych Prezesa URTiP Witolda Grabosia operatorzy komórkowi obniżą opłaty interkonektowe w połączeniach z sieci stacjonarnej do komórkowej. Obniżka ta powinna skutkować obniżeniem cen detalicznych na rozmowy z telefonów stacjonarnych do komórkowych.

W wyniku działań mediacyjnych Prezesa URTiP Witolda Grabosia operatorzy komórkowi obniżą opłaty interkonektowe w połączeniach z sieci stacjonarnej do komórkowej. Obniżka ta powinna skutkować obniżeniem cen detalicznych na rozmowy z telefonów stacjonarnych do komórkowych.

Mając na uwadze interesy ekonomiczne konsumentów oraz rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego, Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podjął działania na rzecz obniżenia cen rozmów z telefonów stacjonarnych do komórkowych. Dotychczasowe ceny tych połączeń były uznawane zarówno przez konsumentów jak i regulatora rynku za zbyt wysokie. Fakt ten z jednej strony godził w interesy ekonomiczne polskiego społeczeństwa a z drugiej powodował ograniczenia w dalszym rozwoju tego segmentu rynku telekomunikacyjnego.

W wyniku prowadzonych przez Prezesa URTiP mediacji pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a operatorami sieci komórkowych (PTC Era, PTK Centertel, Polkomtel) doszło do konsensusu skutkującego podjęciem przez wszystkich trzech operatorów telefonii mobilnej decyzji o obniżeniu stawek interkonektowych. Stawka interkonektowa jest to stawka płacona w rozliczeniach międzyoperatorskich przez TP S.A. na rzecz operatora komórkowego za każde zrealizowane połączenie z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej (tzw. połączenia F2M - Fixed-to-Mobile). Stawka interkonektowa stanowi znaczący koszt połączeń F2M. Jej obniżenie powinno zatem skutkować obniżeniem cen detalicznych na te połączenia.

Decyzja o obniżeniu stawek przez operatorów komórkowych została podjęta na spotkaniu z Prezesem W. Grabosiem w siedzibie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w dniu w dniu 31 sierpnia 2004 r. W dniu 2 września br. trzej operatorzy sieci komórkowych potwierdzili w pismach do Prezesa URTiP gotowość zastosowania w rozliczeniach międzyoperatorskich (interkonekt) nowych stawek w następującej wysokości:
0,650 PLN/ minutę połączenia w okresie taryfikacyjnym T1 (dni powszednie w godzinach szczytu),
0,480 PLN/ minutę połączenia w T2 (dni powszednie poza godzinami szczytu),
0,400 PLN/ minutę połączenia w T3 (soboty, niedziele i święta).

Obecne stawki rozliczeń obowiązujące od dnia 30 czerwca 2003 r. wynoszą:
0,735 PLN/ minutę połączenia w okresie taryfikacyjnym T1,
0,500 PLN/ minutę połączenia w T2,
0,400 PLN/ minutę połączenia w T3.

Największa obniżka dotyczy rozliczeń za połączenia realizowane w godzinach szczytu - tj. o 11,6 %. Stawka w dni powszednie poza godzinami szczytu ma zostać obniżona o 4 %. Stawka za połączenia w soboty i niedziele oraz dni świąteczne pozostanie bez zmian.

Przyjęty konsensus musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w stosownych aneksach do obowiązujących umów międzyoperatorskich. Operatorzy sieci GSM zadeklarowali, iż nowe stawki są gotowi wprowadzić już od 1 października 2004 r.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Prezesa W. Grabosia TP S.A. zobowiązała się także do odpowiedniego obniżenia swojej marży - drugiego z głównych, obok stawki interkonektowej, składnika ceny detalicznej płaconej przez abonentów TP S.A. za połączenia z użytkownikami telefonów komórkowych.

Kolejnym krokiem w realizacji zawartego porozumienia będzie teraz przedłożenie przez TP S.A. projektu zmian w cenniku krajowych usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń do sieci komórkowych - do zatwierdzenia przez Prezesa URTiP. W dniu 2 września br. do URTiP wpłynął już wniosek o zatwierdzenie zmiany w cenniku TP S.A. poprzez wprowadzenie dodatkowej usługi pozwalającej na korzystanie z 30% rabatów na połączenia F2M. Regulator uważa za konieczne dalsze obniżanie przez TP S.A. cen połączeń F2M, gdyż tylko to gwarantuje rozwój rynku tych połączeń.

Za sukces regulacyjny należy uznać doprowadzenie przez Regulatora do zawarcia porozumienia pomiędzy operatorami, bez konieczności administracyjnego narzucania warunków współpracy i rozliczeń. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania możliwe stało się uniknięcie ewentualnych sporów i długich postępowań odwoławczych przez sądami, które odwlekają skutki rynkowe podjętych działań.

Porównanie wysokości stawek w UE

Stawki interkonektowe za połączenia kierowane z sieci TP S.A. do sieci operatorów telefonii komórkowej ustalone w decyzji ministra łączności w 1997 r., przez wiele lat nie ulegały zmianom. Wysokość stawek była uzasadniana potrzeba rozbudowy sieci komórkowych w Polsce.

Pod koniec 2002 r., w wyniku rozmów prowadzonych przez Prezesa URTiP z operatorami sieci GSM, stawki te zaczęły stopniowo ulegać obniżeniu. W ten sposób, do dnia 30 czerwca 2003 r. stawki F2M zostały obniżone w sumie o 15 % w porównaniu do stawek z decyzji ministra łączności.

Zdaniem Prezesa URTiP w odczuciu społecznym ceny za połączenia z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych uważane są za wciąż zbyt wysokie. Stąd dalsze utrzymywanie wysokich taryf powodowało ograniczenie ruchu telefonicznego pomiędzy sieciami stacjonarnymi i sieciami komórkowymi.

Po obniżce średnia stawka interkonektowa za zakończenie połączenia w sieci komórkowej w Polsce wynosić będzie 0,124 Euro (przy kursie 1 Euro = 4,66 PLN - średni kurs NBP z ośmiu miesięcy 2004 r.). W rezultacie średnie stawki F2M w Polsce będą jednymi z najniższych w Europie i dużo niższymi od stawek w najbardziej porównywalnych do Polski krajach UE - tj. Hiszpanii (o 20 %) i Grecji (o 30 %).

Ponadto Prezes URTiP zaproponował, aby przedstawiciele operatorów sieci komórkowych i TP S.A. pod auspicjami Regulatora dokonali analizy skutków wprowadzenia niższych od średniej UE stawek interkonektowych za około 6 miesięcy lub też w sytuacji, gdyby na rynkach UE zaszły jakiekolwiek gwałtowne zmiany.

Źródło tekstu: URTiP

Komentarze
Zaloguj się