DAJ CYNK

SOKiK podtrzymał 200 tys. zł kary dla TP

08.10.2012

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1718

Ważne 0

0

5. października Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał karę UKE w wysokości 200 tys. zł nałożoną na Telekomunikację Polską za nieprzedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia projektów zmian cenników usług. Wyrok nie jest prawomocny.

5. października Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał karę UKE w wysokości 200 tys. zł nałożoną na Telekomunikację Polską za nieprzedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia projektów zmian cenników usług. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa była rozpoznawana po raz drugi przez SOKiK, ponieważ na skutek apelacji TP, 31. maja 2011 roku Sąd Apelacyjny uchylił wyrok SOKiK z 29. lipca 2010 roku i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia SOKiK wskazał, że w niniejszej sprawie dwoma zasadniczymi kwestiami o charakterze spornym, które musiały zostać przesądzone, była istota usługi szukam i łączę tp oraz możliwość wydania przez Prezesa UKE decyzji w sytuacji, gdy uprzednio nie wszczęto postępowania kontrolnego i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Odnosząc się do pierwszej ze wskazanych kwestii SOKiK podniósł, iż materiał dowodowy, a także sama nazwa usługi szukam i łączę tp, przemawia za poprawnością poglądu prezentowanego przez Prezesa UKE, że usługa szukam i łączę tp składa się z trzech etapów stanowiących całość: 1. połączenie z OBN; 2. zestawienie połączenia przez konsultanta; 3. połączenie telefoniczne z szukanym numerem. Trzeci element tej usługi polega więc na połączeniu telefonicznym, w zależności od miejsca położenia użytkownika inicjującego połączenie oraz od miejsca położenia adresata tego połączenia będzie to połączenie miejscowe, strefowe, międzystrefowe bądź realizowane do ruchomych publicznych sieci telefonicznych. Połączenia wykonywane w ramach usługi szukam i łączę tp wchodzą przy tym w zakres produktowy rynków właściwych określonych decyzjami SMP.

W konsekwencji - biorąc pod uwagę decyzje SMP wyznaczające TP jako przedsiębiorcę posiadającego pozycję dominującą na rynku 3 (krajowy rynek świadczenia usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów) oraz na rynku 5 (krajowy rynek świadczenia usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów) i nakładające na TP obowiązki regulacyjne, polegający na przedstawianiu przez TP do zatwierdzenia przez Prezesa UKE cenników i regulaminów świadczenia usług - TP zobowiązana była do przedstawienia Prezesowi UKE celem zatwierdzenia projektów zmian cenników, o których mowa w zaskarżonej decyzji. Należy jednocześnie podkreślić, że obowiązki regulacyjne nałożone na TP decyzjami SMP dotyczące rynków 3 i 5 wskazywały rodzaje połączeń bez względu na sposób ich inicjowania i realizacji.

Odnośnie do drugiej kwestii niezbędnej do rozstrzygnięcia SOKiK uznał, że wszczęcie postępowania kontrolnego i wydanie przez Prezesa UKE zaleceń pokontrolnych nie było obligatoryjne w niniejszej sprawie, przepis art. 209 Pt stanowi samodzielną podstawę do nałożenia przez Prezesa UKE kary pieniężnej na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w drodze decyzji.

Nadto SOKiK wskazał, że wysokość nałożonej kary została należycie uzasadniona w decyzji, przy wzięciu pod uwagę okoliczności obciążających, w postaci kar wcześniej nakładanych na TP, a także wysokość kary w porównaniu z przychodem TP nie jest wygórowana.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się
2. Blank
0

2012-10-08 16:02:55

hmm... operatorzy powinni słono płacić za takie odwoływanie się od słusznych decyzji UKE czy UOKiK

Odpowiedz

1. ~
0

2012-10-08 15:55:14

200 tys ? Buahahaha. Dla nich to tyle co dla mnie grosz. Poza tym jaka Polska ? W tym pseudo kraju juz wszystko sprzedali.

Odpowiedz