DAJ CYNK

Sferia przegrała z UKE przed WSA ws. UMTS850

17.02.2011

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 1

Ważne 0

0

Wójewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Sferii na decyzję UKE odmawiającą połączenia 4 rozłącznych pasm w częstotliwości 850 MHz w jeden, który umożliwiłby spółce przejście z CDMA2000 na UMTS. Wyrok jest nieprawomocny.

Wójewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Sferii na decyzję UKE odmawiającą połączenia 4 rozłącznych pasm w częstotliwości 850 MHz w jeden, który umożliwiłby spółce przejście z CDMA2000 na UMTS. Wyrok jest nieprawomocny.

Sferia wnioskowała, aby 4 kanały po 1,26 MHz scalić w jeden o wielkości 5,04 MHz, co umożliwiłoby jej zastosowanie technologii UMTS w miejsce dotychczas stosowanej CDMA2000. UKE podtrzymał swoją argumentację popartą zamówioną na zlecenie Sferii analizą wykonaną przez Instytut Łączności, w której powiedziane jest, że taka zmiana zagospodarowania pasma może zakłócać pracę sieci EGSM i GSM-R. Szczególnie, że operator nie zgodził się na większe od standardowych obostrzenia w budowie sieci radiowej, co mogłoby tym interferencjom potencjalnie zapobiec.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż Sferia wnosiła o wydanie decyzji zmieniającej decyzję przyznającą rezerwacje częstotliwości w oparciu o art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten mówi, iż Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zmianie decyzji przyznającej rezerwację zgodnie z wnioskiem Sferii sprzeciwiał się interes społeczny, gdyż dokonanie wnioskowanej zmiany doprowadziłoby do powstania zakłóceń podczas użytkowania częstotliwościami z zakresu 876-880 MHz (sąsiadujących z zakresem częstotliwości przyznanych Sferii), który to zakres jest przeznaczony do użytkowania jako rządowy, z zastrzeżeniem uwagi POL 35 (zastrzeżenie to mówi, że w zakresie 876-880 MHz wyjątkowo dopuszcza się wykorzystywanie zakresów 876,0-877,5 MHz i 921,0-922,5 MHz przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności kolejowej GSM-R, Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej).

Sąd wskazał również, że niezasadny był podnoszony przez Sferię zarzut naruszenia Kodeksu Postępowania Administracyjnego, poprzez wydanie decyzji bez przeprowadzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od nowa, w całości i niezależnie od postępowania w pierwszej instancji. Zdaniem Sądu w sytuacji, kiedy po wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie pojawiły się żadne nowe okoliczności, a Sferia nie składała żadnych nowych wniosków dowodowych, Prezes UKE w sposób dostateczny ponownie rozważył wszystkie okoliczności sprawy i na ich podstawie wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzje wydana w pierwszej instancji.

Sąd nie podzielił również stanowiska Sferii, iż wydając skarżoną decyzję, Prezes UKE naruszył art. 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa) oraz art. 2 Konstytucja RP (zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa) poprzez niedochowanie uzgodnień poczynionych ze stroną w trakcie postępowania administracyjnego, gdyż - jak słusznie podnosił Organ - do żadnego uzgodnienia wszystkich kwestii spornych miedzy Prezesem UKE i Sferią nie doszło, Sferia nie zgodziła się bowiem na zastosowanie zaproponowanych przez Organ rozwiązań technicznych - filtrów górnoprzepustowych, które pozwoliłyby uniknąć zakłóceń.

Sąd stwierdził, iż pomija kwestie mocy prawnej jakichkolwiek uzgodnień pomiędzy podmiotem a Organem.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się
Polecane tematy