DAJ CYNK

Quiz Październikowy w Idei

15.10.2004

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 9

Ważne 0

0

W sieci Idea dostępny jest Quiz Październikowy, przygotowany przez firmę MCC Net. Główna nagroda to nawet 100 tys. pln.

W sieci Idea od 1 do 31.10.2004 r. dostępny jest Quiz Październikowy, przygotowany przez firmę MCC Net. W celu wzięcia udziału w Quizie należy wysłać SMS-a o dowolnej treści na numer 7131 (SMS zgłoszeniowy). Quiz podzielony jest na dwa etapy: rozgrywki dzienne oraz rozgrywki finałowe (finał). Rozgrywki dzienne przeprowadzone zostaną w dniach 01.10.2004 – 28.10.2004 r. Quiz składa się z kilku elementów: rozgrywek fabularnych, rozgrywek wiedzowych oraz głosowych rozgrywek "wiedzowych". Rozgrywki finałowe przeprowadzone zostaną w dniach 29.10.2004 – 31.10.2004.

Rozgrywki fabularne polegają na wysyłaniu SMSów z określonymi przez system komendami. W zależności od wysłanej komendy uczestnik przerzucany jest do kolejnego etapu fabuły. Po każdorazowym wysłaniu komendy uczestnik otrzymuje SMSa z kolejnym etapem fabuły. Każdy SMS z fabułą posiada informacje o tym, jakiego SMSa powinien wysłać uczestnik aby przejść dalej.

Koszt SMSa wysłanego na numer 7131 wynosi 1 PLN netto ( 1,22 PLN z VAT). Koszt połączenia z numerem *8225 wynosi 2 PLN netto ( 2,44 z VAT) za całość połączenia.

Komendy prezentowane Graczowi są dwojakiego rodzaju: prowadzą do kilku alternatywnych w zależności od wybranej komendy etapów albo prowadzą do jednego etapu nie dając Uczestnikowi wyboru. Na niektórych etapach Quizu do Uczestnika wykonywane jest połączenie głosowe w celu przedstawienia fabuły lub przeprowadzenia rozgrywki wiedzowej. Uczestnik jest za pomocą SMSa wyraźnie informowany o nadchodzącym połączeniu głosowym. Po wyczerpaniu się rozgrywek fabularnych (osiągnięciu ostatniego etapu fabuły), o czym uczestnik zostanie wyraźnie poinformowany, do dyspozycji Uczestnika będą każdorazowo na jego żądanie rozgrywki wiedzowe.

Uczestnik uzyskuje punkty (zwane dalej także "złotówki") za osiąganie kolejnych etapów rozgrywek fabularnych. Ilość punktów uzyskana za osiąganie tych etapów może być stała dla każdego Uczestnika (podawana do informacji Uczestnika) lub zależna od wyniku rozgrywki wiedzowej. Każdorazowa rozgrywka wiedzowa trwa określoną ilość czasu – 180 sekund. Czas liczony jest z dokładnością sekundową od momentu wysłania pierwszej odpowiedzi na pytanie.

Rozgrywki wiedzowe oparte zostaną o następujący mechanizm: Uczestnik za pośrednictwem SMS otrzymuje pytania. Jego zadanie to udzielanie na nie odpowiedzi i przesyłanie ich SMSem na numer 7131. Po upływie czasu przewidzianego na każdą rozgrywkę przeprowadzona zostanie weryfikacja rozgrywki. Z Uczestnikiem nawiązane zostanie połączenie głosowe i za pomocą systemu IVR zadane zostaną kolejne pytania weryfikujące poprawność poprzednich (etap IVR).

Pytania SMS są skonstruowane w ten sposób, iż udzielana odpowiedź nie jest odpowiedzią merytoryczną, lecz jedynie stwierdzeniem, czy taka odpowiedź jest uczestnikowi znana (np. wiem/nie wiem) lub czy uczestnik odpowiada kryteriom przedstawionym w pytaniu (tak/nie). Każda odpowiedź, w której Uczestnik deklaruje znajomość odpowiedzi na zadane pytanie lub zgodność z kryteriami (odpowiedź twierdząca) nagradzana jest przewidzianymi dla niej punktami, (10, 20, 30.). Punkty stanowią wynik rozgrywki wiedzowej. Zaliczone na konto Uczestnika pod warunkiem zakończonego sukcesem etapu weryfikacji głosowej.

Pytania IVR są skonstruowane w ten sposób, iż udzielana na nie odpowiedź jest konkretną, merytoryczną odpowiedzią na zadane pytanie. Odpowiedź może zostać udzielona wyłącznie w trakcie trwania połączenia IVR, bez możliwości konsultowania się. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania IVR skutkuje zaliczeniem wszystkich zgromadzonych podczas rozgrywki punktów (rozgrywka zwycięska). Każda odpowiedź nieprawidłowa skutkuje odebraniem wszystkich zdobytych w danej rozgrywce punktów i zakończeniem rozgrywki z czystym kontem punktowym.

Pod numerem *8225 dla Uczestników dostępny będzie serwis IVR (głosowe rozgrywki wiedzowe). Gracz odpowiadając na pytania będzie miał możliwość wzbogacenia swego konta punktowego oraz zdobycia dodatkowych nagród. Pytania SMS i IVR zadawane Uczestnikowi podczas rozgrywek wiedzowych oraz głosowych rozgrywek wiedzowych mogą zawierać pytania o elementy fabularne przedstawione zarówno przez SMS i podczas połączeń głosowych.

Każdego dnia o godzinie 20:00 przeprowadzona zostanie licytacja podanych wcześniej nagród. Licytacja trwać będzie aż do wyczerpania przedmiotów licytacji lub upływu czasu. Licytacja kończy się o godzinie 23:59. Licytacja polegać będzie na wysłaniu SMSów z określeniem nagrody (lista określeń nagród podana będzie do informacji Uczestnika) oraz proponowaną kwotą. Zwycięzcą licytacji co do danej nagrody będzie osoba, która wylicytuje podaną nagrodę za najwyższa kwotę a więc w określonym odstępie czasu wyśle trzy SMSy z najwyższą aktualnie kwotą pod warunkiem nieotrzymania w tym czasie od innego Uczestnika ważnego SMSa z wyższą kwotą.

Zwycięzcą głównym Quizu będzie jego uczestnik, który podczas rozgrywek finałowych uzyska najlepszy wynik punktowy w jednej rozgrywce wiedzowej. Każdego dnia wyłonieni zostaną Zwycięzcy dnia. Zwycięzcą dnia będzie osoba, która zdobędzie największą ilość punktów w danym dniu. Każdego dnia wyłonieni zostaną również Zwycięzcy licytacji. Każdego dnia wyłonieni zostaną Zwycięzcy dnia głosowych rozgrywek wiedzowych. Zwycięzcą dnia głosowych rozgrywek wiedzowych zostanie osoba, która w danym dniu zdobędzie największą ilość punktów poprzez połączenia z numerem *8225.

Zwycięzca główny otrzyma nagrodę w postaci konta bankowego z sumą w PLN odpowiadającą sumie posiadanych przez niego punktów w chwili zakończenia rozgrywek dziennych, nie większą jednak niż 100.000 PLN. Ponadto do wygrania w Quizie Październikowym:
· 30 telewizorów Sony
· 30 odtwarzaczy DVD Sony
· 30 Sony PlayStation 2
· 30 telefonów Nokia N-gage
· 600 filmów DVD
· 10.000 nagród elektronicznych (dzwonki, dźwiękówki)

Źródło tekstu: Idea

Komentarze
Zaloguj się