DAJ CYNK

Prezes URTiP za konwersją opłat koncesyjnych

08.09.2004

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 492

Ważne 0

0

Prezes URTiP wystąpił do Ministra Infrastruktury z propozycją zamiany opłat za koncesje UMTS na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Prezes URTiP wystąpił do Ministra Infrastruktury z propozycją zamiany opłat za koncesje UMTS na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Prezes Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś dostrzega potrzebę rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, pozwalającej na poprawę dostępności usług telekomunikacyjnych na obszarach o małej gęstości zaludnienia, z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jest to warunek niezbędny do rozwoju programu budowy szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego.

Zamierzenia te pozostają ciągle w sferze koncepcji i planów, ponieważ na przeszkodzie w ich realizacji stoją wysokie koszty budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Nowe inwestycje są przede wszystkim realizowane w dużych miastach, co daje gwarancję szybkiego i pewnego zwrotu poniesionych kosztów. Ogranicza to jednak możliwości dostępu do nowoczesnych usług dla wszystkich abonentów. Reagując na aktualne potrzeby polskiego rynku telekomunikacyjnego Prezes URTiP 3 września 2004 r. wystąpił do Ministra Infrastruktury Pana Krzysztofa Opawskiego z propozycją podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która stworzyłaby możliwość konwersji rat opłat koncesyjnych operatorów sieci telefonii komórkowej na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji także zwracała uwagę na potrzebę aktywizacji krajowego rynku telekomunikacyjnego poprzez dokonanie konwersji opłat koncesyjnych operatorów telefonii komórkowej na inwestycje w rozwój sieci komórkowych.

Biorąc pod uwagę wysokość zobowiązań pozostałych do wpłacenia z tytułu opłat za koncesje UMTS, wartość inwestycji finansowanych w ten sposób tylko przez jednego operatora mogłaby osiągnąć wartość 390 mln euro.

Podobne rozwiązanie zostało uchwalone w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. Konwersja opłat koncesyjnych pozwoliła na utrzymanie się na rynku operatorów sieci stacjonarnych, istotne wzmocnienie ich pozycji rynkowej i wpłynęła znacząco na rzeczywisty wzrost konkurencyjności. Konieczność uregulowania tej kwestii staje się bardziej aktualna w związku z przygotowywanymi przez Prezesa URTiP przetargami na rezerwację nowych zakresów częstotliwości dla telefonii komórkowej w standardzie GSM 1800 oraz UMTS. Patrząc z tej perspektywy należy niewątpliwie uwzględnić aspekt równego traktowania podmiotów gospodarczych. Potencjalni nowi operatorzy nie będą wnosić opłat koncesyjnych, a jedynie uiszczą jednorazową opłatę wynikającą z przetargowego trybu wyłaniania podmiotu, na rzecz którego dokonana będzie rezerwacja częstotliwości oraz - tak jak wszystkie podmioty działające na tym rynku - roczne opłaty za rezerwację częstotliwości.

Proponowana ustawa powinna stwarzać możliwości inwestowania bezpośrednio po jej wejściu w życie bez oczekiwania na terminy wynikające z zapisów koncesyjnych sięgających roku 2022 (termin wpłaty ostatniej raty koncesyjnej). Ustawa powinna także wskazywać konkretne cele zawarte w Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – e-Polska na lata 2004-2006, które będą mogły być zrealizowane przez operatorów w ramach konwersji.

W opinii Prezesa URTiP proponowane rozwiązanie prawne zintensyfikuje inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną, stwarzając podstawę do szybszego i bardziej dynamicznego rozwoju konkurencyjnego rynku usług telekomunikacyjnych. Nie powodując jednocześnie ograniczenia nakładów na inwestycje w sieci komórkowe trzeciej generacji.

Źródło tekstu: URTiP

Komentarze
Zaloguj się