DAJ CYNK

KE: konsultacje na temat przyszłej usługi powszechnej w erze cyfrowej

02.03.2010

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 8

Ważne 0

0

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu ustalenia, jaki jest najlepszy sposób zagwarantowania wszystkim obywatelom UE dostępu do podstawowych usług telekomunikacyjnych.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu ustalenia, jaki jest najlepszy sposób zagwarantowania wszystkim obywatelom UE dostępu do podstawowych usług telekomunikacyjnych.

Obowiązujące obecnie przepisy UE dotyczące obowiązku świadczenia usługi powszechnej w sektorze telekomunikacji pochodzą z 2002 r. i gwarantują Europejczykom dostęp do publicznych sieci telefonicznych oraz do takich usług jak np. podstawowy dostęp do Internetu. Celem zainicjowanych konsultacji jest sprawdzenie, czy przepisy i definicje dotyczące usługi powszechnej wymagają aktualizacji motywowanej nadejściem ery cyfrowej, a zwłaszcza czy należy nimi objąć dostęp szerokopasmowy. W oparciu o opinie konsumentów, przedstawicieli branży oraz ekspertów Komisja zdecyduje, czy konieczne jest przedłożenie przez nią przed końcem 2010 r. nowych wniosków ustawodawczych dotyczących obowiązku świadczenia usługi powszechnej.

Komisja rozważa możliwość uaktualnienia opracowanych 10 lat temu przepisów, które gwarantują mieszkańcom obszarów wiejskich i odległych oraz osobom o niskich dochodach dostęp do telefonów i Internetu po przystępnych cenach. Obowiązujące obecnie przepisy gwarantują obywatelom UE możliwość podłączenia do publicznej sieci telefonicznej oraz korzystania z publicznie dostępnych usług telefonicznych w celu prowadzenia rozmów telefonicznych, wysyłania faksów i korzystania z Internetu. W przepisach tych przewidziano również obowiązek zapewnienia usług biur numerów, spisów abonentów, publicznych automatów telefonicznych oraz specjalnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Komisja pragnie uzyskać opinie dotyczące następujących, kluczowych obszarów:
Podstawowe pojęcie usługi powszechnej: Stosowane obecnie pojęcie usługi powszechnej opracowano z myślą o tradycyjnych usługach telekomunikacyjnych umożliwiających transmisję głosu, ale czy podejście to jest nadal aktualne w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym? Jakie strategie polityczne należy zastosować, aby zagwarantować dostęp do podstawowych usług telekomunikacyjnych mieszkańcom obszarów odległych i wiejskich oraz osobom o niskim dochodach?
Łączność szerokopasmowa: Upowszechnienie dostępu szerokopasmowego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie. Niemniej jednak 23% ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich nie posiada dostępu do stacjonarnych sieci szerokopasmowych. Czy z myślą o osiągnięciu celu UE polegającego na zapewnieniu "dostępu szerokopasmowego dla wszystkich" należy zastosować zasady dotyczące usługi powszechnej, czy też skuteczniejsze byłoby wprowadzenie konkurencji na otwartym rynku usług telekomunikacyjnych lub zastosowanie jeszcze innych wariantów politycznych?
Elastyczność na szczeblu krajowym i skoordynowane podejście UE: Między poszczególnymi państwami istnieją znaczne różnice jeśli chodzi o stan rozwoju rynków usług telekomunikacyjnych, dostępność łączności szerokopasmowej i jej rozpowszechnienie wśród użytkowników oraz środki podjęte przez rządy w odpowiedzi na zjawisko tzw. przepaści cyfrowej (przepaści między tymi częściami społeczeństwa, które mają dostęp do Internetu i innych technologii cyfrowych, a tymi, które takiego dostępu nie posiadają). Jak zachować właściwą równowagę między koniecznością podjęcia skoordynowanych działań na szczeblu UE a potrzebą zachowania elastyczności na szczeblu krajowym?
Finansowanie: W jaki sposób usługa powszechna powinna być finansowana w przyszłości? Czy powszechny dostęp szerokopasmowy powinien być współfinansowany przez branżę telekomunikacyjną, czy też powinien być finansowany z pieniędzy publicznych z uwagi na fakt, iż przynosi korzyści innym sektorom gospodarki oraz całemu społeczeństwu?

W dniu 30 marca 2010 r. Komisja zorganizuje również otwarte warsztaty, aby konsumenci, przedstawiciele branży, eksperci i inne zainteresowane podmioty mieli okazję do wymiany poglądów.

Konsultacje będą trwały do dnia 7 maja 2010 r., a ich wyniki zostaną przedstawione przez Komisję w formie komunikatu. W razie konieczności Komisja przedstawi przed końcem 2010 r. odpowiednie wnioski

Źródło tekstu: KE

Komentarze
Zaloguj się