DAJ CYNK

[Aktualizacja] 1,5 mln zł kary dla Telekomunikacji Novum za nieprawidłowe naliczanie kar

05.11.2012

Dodane przez: WitekT

Kategoria: Wydarzenia

Interakcje: 15

Ważne 0

0

31. października UKE nałożył na Telekomunikację Novum karę 1,5 mln zł za występowanie do abonentów z zawyżonymi i bezpodstawnymi roszczeniami z tytułu kar abonamentowych za rozwiązanie umowy przed terminem.

31. października UKE nałożył na Telekomunikację Novum karę 1,5 mln zł za występowanie do abonentów z zawyżonymi i bezpodstawnymi roszczeniami z tytułu kar abonamentowych za rozwiązanie umowy przed terminem.

Decyzja została wydana w związku ze skargami abonentów na działalność Telekomunikacji Novum. W trakcie postępowania Prezes UKE wezwał spółkę do dostarczenia regulaminów i wzorów umów o świadczenie usług, a także cenników usług dla klientów indywidualnych. Ponadto zażądał przedstawienia procedur obowiązujących pracowników lub przedstawicieli Telekomunikacji Novum, które określają tryb i sposób składania ofert klientom, w celu zachęcenia ich do zmiany operatora na Telekomunikację Novum.

Przeprowadzona przez Urząd analiza postępowań mediacyjnych oraz kontrola w Spółce wykazały naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego związane z dwoma rodzajami nieprawidłowo naliczanych przez Telekomunikację Novum kar umownych. Naruszenie w przypadku pierwszego rodzaju kar polegało na nieprawidłowym pomniejszaniu kwoty kary w stosunku do czasu, jaki upłynął od dnia podpisania umowy do dnia jej rozwiązania, natomiast w przypadku drugiego rodzaju kary polegało ono na występowaniu z roszczeniem zapłaty kary umownej niezwiązanej z przyznaną ulgą.

W trakcie postępowania Prezes UKE dokonał porównania kwot żądanych w treści not wystawianych abonentom przez Telekomunikację Novum z wartością ulg przypadających na moment rozwiązania umowy. Wyniki porównania dowodzą, iż Spółka w nieprawidłowy sposób dokonywała naliczeń roszczeń z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy, zawyżając ich wartość, a także występowała z roszczeniami z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy związanymi z ulgami, które faktycznie nie zostały abonentowi przyznane.

Odnosząc się do drugiego rodzaju naruszenia, tj. do występowania w stosunku do abonentów z bezpodstawnym roszczeniem, koniecznym jest wskazanie, iż roszczenie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy powstaje jedynie wtedy, gdy ulga została przyznana abonentowi. Telekomunikacja Novum potwierdziła, że wystąpiła z bezpodstawnymi roszczeniami do około 9 tys. abonentów (tj. blisko 5% swoich abonentów). Nieprawidłowości dotyczyły okresu od maja 2011 roku do końca stycznia 2012 roku i polegały na błędnym naliczaniu opłaty wyrównawczej w zakresie ulgi związanej z aktywacją usługi w sytuacji, w której nie doszło jeszcze do aktywacji usługi u abonenta. W efekcie stosowania tych praktyk Telekomunikacja Novum bezpodstawnie wystąpiła z roszczeniami z tytułu nienależnych kar abonamentowych na łączną kwotę około 2,25 mln zł w stosunku do abonentów, którym spółka nie rozpoczęła świadczenia usług.

Ustalając wysokość kary Prezes UKE wziął pod uwagę dotychczasową działalność Telekomunikacji Novum, zakres naruszenia prawa oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu. Prezes UKE uznał, iż kara w ustalonej wysokości jest zasadna, adekwatna do stwierdzonych naruszeń oraz wypełnia podstawowe funkcje: represyjne, prewencyjne i dyscyplinujące.

Należy podkreślić, że w trakcie prowadzonego przez Urząd postępowania administracyjnego Telekomunikacja Novum wielokrotnie korzystała z przysługujących jej praw, składała wnioski dowodowe, wnosiła zarzuty, uczestniczyła w przesłuchaniach świadków, zajmowała stanowiska i tym samym w pełni korzystała ze swoich uprawnień, ograniczonych jedynie przepisami prawa.

Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej Telekomunikacji Novum przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta od 4. października prowadzi postępowanie w celu sprawdzenia, czy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez Telekomunikację Novum oraz Telepolska. W konsekwencji UOKiK może nałożyć karę finansową w wysokości do 10% przychodów każdego z przedsiębiorców.

[Aktualizacja 16:35] Telekomunikacja Novum, w przesłanym TELEPOLIS.PL oświadczeniu informuje, że zamierza złożyć odwołanie od niniejszej kary.

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się