DAJ CYNK

UKE: analiza usług w roamingu międzynarodowym

27.09.2013

Dodane przez: SirmarK

Kategoria: Taryfy, promocje, usługi

Interakcje: 20

Ważne 4

2

UKE opublikował raport "Analiza usług w roamingu międzynarodowym".

UKE opublikował raport "Analiza usług w roamingu międzynarodowym".

Wysokość stawek roamingowych na terenie Unii Europejskiej (tzw. eurotaryfa) reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Celem tego rozporządzenia jest niwelowanie różnic pomiędzy taryfami krajowymi a stawkami za usługi realizowane podczas przebywania na terenie innego kraju unijnego.
Regulacją objęte są opłaty hurtowe i detaliczne za usługi głosowe (wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych), SMS, MMS i transmisję danych w roamingu, poprzez ustalenie średnich stawek hurtowych i maksymalnych stawek detalicznych dla powyższych usług.

Celem analizy jest zobrazowanie wolumenu ruchu, przychodów, stawek detalicznych i hurtowych za poszczególne usługi w roamingu, jak również porównanie wysokości cen za poszczególne usługi realizowane w roamingu międzynarodowym w odniesieniu do cen za analogiczne usługi krajowe.

Analiza stawek roamingowych sprzed 1 lipca 2013 r.

Prezentowane w pierwszej części załączonej analizy dane obejmują okres drugiego półrocza 2012 r. oraz pierwszego kwartału 2013 r. i pochodzą od operatorów komórkowych posiadających własne sieci (MNO), jak również od operatorów sieci wirtualnych (MVNO).

Porównując okresy obowiązywania stawek regulowanych należy zauważyć, iż obniżka stawek eurotaryfy z lipca 2012 r. przełożyła się pozytywnie na wzrost aktywności polskich klientów sieci komórkowych przebywających za granicą na terenie UE/EEA. Dodatnią dynamikę zmian należy zauważyć zarówno w ilości łącznego czasu trwania połączeń (wykonanych i odebranych), jak i wysłanych wiadomości SMS.

Zestawiając wolumeny poszczególnych usług z okresu obowiązywania poprzednich stawek z tymi obowiązującymi po 1 lipca 2012 r. zauważalny jest wzrost w korzystaniu z usług mobilnych w roamingu sięgający nawet kilkudziesięciu procent. Jest to pozytywny sygnał pozwalający założyć, iż kolejna obniżka stawek, także przełoży się na dalsze zwiększenie korzystania z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terenie UE/EEA.

Zestawienie stawek w okresie obowiązywania Rozporządzenia 531/2012 pokazuje spadki w korzystaniu z poszczególnych usług. Wiąże się to bezpośrednio z cyklicznością w generowaniu ruchu przez klientów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym. Spośród wszystkich usług w roamingu międzynarodowym jedynie transmisja danych charakteryzowała się tendencją wzrostową, generując jednocześnie wzrost przychodów dla operatorów.

W trzecim kwartale każdego roku, który obejmuje miesiące wakacyjne widać wyraźnie zwiększenie zainteresowania usługami roamingowymi. Porównując natomiast 4 kwartał do 3 kwartału danego roku widać wyraźny spadek wszystkich wskaźników opisujących ruch w sieciach, jak i przychodów z usług roamingowych, co jest jednak stałym i sezonowym zjawiskiem, występującym każdego roku.

W analizowanym okresie (3 kwartał 2012 - 1 kwartał 2013) operatorzy stosowali stawki regulowane na poziomie hurtowym dla połączeń w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA. W trzecim i czwartym kwartale 2012 r. średnia stawka kształtowała się na poziomie 0,15 EUR/min. Pierwszy kwartał 2013 r. przyniósł jej obniżenie do poziomu 0,14 EUR/min.W analizowanym okresie nastąpił wyraźny spadek wolumenu hurtowego ruchu połączeń głosowych, co przełożyło się na zmniejszenie przychodów operatorów - spadek przychodów o 21,4% z tytułu połączeń w roamingu na obszarze UE/EEA i aż o 52% na obszarze pozostałych krajów świata. Dla porównania warto zauważyć, iż w analogicznym okresie stawki za połączenia w roamingu dla krajów będących poza obszarem obowiązywania eurotaryfy stanowiły nawet 170% stawki na terenie UE/EEA. Podobnie sytuacja kształtowała się dla przychodów z rozliczeń hurtowych za usługi SMS i transmisji danych w roamingu międzynarodowym.

Na poziomie detalicznym analiza UKE dotyczy roamingu aktywnego, czyli usług inicjowanych przez abonentów krajowych operatorów, którzy przebywając poza Polską korzystają z usług roamingu w sieci zagranicznych operatorów telefonii komórkowej.

Usługi świadczone na poziomie detalicznym w zdecydowanej większości zdominowane były przez spadki poszczególnych wolumenów. Klienci korzystający z roamingu aktywnego w analizowanym okresie odebrali mniej połączeń telefonicznych. W drugim półroczu 2012 r. przełożyło się to na spadek dynamiki przychodów operatorów z połączeń głosowych wykonanych o ponad 17% w przypadku klientów pre-paid i ponad 14% w przypadku klientów post-paid. Dopiero pierwszy kwartał 2013 r. przyniósł ponad 5% wzrost w ilości połączeń odebranych i 4% wzrost przychodów wygenerowany przez klientów post-paid.

Przychody zarówno z połączeń głosowych wychodzących, jak i odbieranych poza krajami objętymi eurotaryfą również charakteryzowały się tendencją spadkową. W drugim półroczu 2012 r. największy spadek przychodów (przekraczający 65%) dotyczył osób wykonujących połączenia poza strefą UE/EEA.

Koszt zarówno połączeń wykonanych, jak i odbieranych w ramach eurotaryfy dla klientów usług pre-paid były na stałym poziomie - odpowiednio 0,27 EUR/min dla połączeń wykonanych oraz 0,08 EUR/min dla połączeń odebranych. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku klientów abonamentowych. Zarówno cena wykonania, jak i odebrania połączenia nie przekroczyła stawki regulowanej w rozporządzeniu.

Stawki w roamingu po 1 lipca 2013 r.

Druga część załączonej analizy dotyczy stawek detalicznych obowiązujących od 1 lipca 2013 r., tj. po kolejnej regulacji wynikającej z Rozporządzenia 531/2012. Rozporządzenie wprowadziło maksymalne stawki za usługi telekomunikacyjne w roamingu międzynarodowym na terenie krajów UE/EEA:

Maksymalne stawki detaliczne za usługi w roamingu obowiązujące od 1 lipca 2013 r.
  w EUR bez VAT w PLN bez VAT w PLN z VAT
połączenia wychodzące (min) 0,24 0,99 1,22
połączenia przychodzące (min) 0,07 0,29 0,36
SMS wysłany 0,08 0,33 0,41
MMS wysłany 0,45 1,87 2,30
Transmisja danych (1 MB) 0,45 1,87 2,30

Źródłem informacji o aktualnych cenach za poszczególne usługi w roamingu międzynarodowym były strony internetowe operatorów sieci komórkowych działających w Polsce. W przypadku, gdy dana usługa nie była świadczona przez konkretny podmiot nie znalazła się ona w zestawieniu.

Osoby wykonujące połączenia w roamingu w ramach obszaru UE/EEA w zdecydowanej większości przypadków płaciły stawkę na poziomie regulowanym, tj. 1,22 PLN/min. Najniższy koszt minuty połączenia w roamingu dotyczył osób korzystających z oferty pre-paid Red Bull Mobile, gdzie koszt jednej minuty połączenia wynosił 0,99 PLN/min. Stawki za połączenia głosowe w ofercie krajowej w analizowanym okresie wahały się od 0,00 PLN/min (klienci biznesowi Orange) do 0,55 PLN/min (klienci abonamentowi Dialog).W przypadku połączeń odbieranych w roamingu w zdecydowanej większości przypadków klienci ponosili opłaty na poziomie ustalonym w Rozporządzeniu, czyli 0,36 PLN/min. Podobnie jeśli chodzi o wysyłanie wiadomości SMS i transmisję danych w roamingu międzynarodowym przeważała stawka na poziomie regulowanym, wynosząc 0,41 PLN/SMS oraz 2,30 PLN/MB danych.

Od 1 lipca 2014 r. planowana jest kolejna obniżka wszystkich stawek euro taryfy dla krajów z obszaru UE/EEA.

Zobacz: pełny raport "Analiza usług w roamingu międzynarodowym".

Źródło tekstu: UKE

Komentarze
Zaloguj się