Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE publikuje raport o podziale TP

UKE publikuje raport o podziale TP

WitekT 26 Listopada 2008 14:16

0 0

UKE opublikował na swoich stronach raport dotyczący możliwości wdrożenia separacji funkcjonalnej w Polsce i rekomendacje w zakresie najbardziej optymalnego wariantu podziału Telekomunikacji Polskiej.

Założenia do raportu

Raport wykonany na rzecz Prezesa UKE przez Konsorcjum doradcze: KPMG, KPMG Advisory, Kancelarię Grynhoff, Woźny, Maliński oraz Instytut Łączności, ma na celu przedstawienie wyników analizy możliwości wdrożenia separacji funkcjonalnej w Polsce oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie najbardziej optymalnego wariantu podziału TP.

Każdy rozdział niniejszego raportu opisujący wyniki analiz i rekomendacje rozpoczyna się od przedstawienia metodologii zastosowanej podczas wykonywania analiz i kończy wnioskami, które zostały wykorzystane w celu sformułowania wniosków końcowych.

Wykonane analizy

W związku z przygotowywanym raportem Konsorcjum doradcze przeprowadziło następujące analizy:
• Analizę światowych praktyk i doświadczeń w zakresie wprowadzenia podziału Operatora Zasiedziałego (OZ), tj. studium przypadków Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Nowej Zelandii i Irlandii z uwzględnieniem: powodów, dla których separacja została przeprowadzona lub jest planowana, modeli separacji przyjętych w poszczególnych krajach, a także oczekiwanych oraz osiągniętych korzyści z wprowadzenia separacji, zarówno dla Użytkowników Końcowych (zwanych dalej UK), OZ, jak i Operatorów Alternatywnych (OA);
• Analizę stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce i skuteczności regulacji; • Analizę barier rozwoju konkurencji, w tym oceny, które z barier mają charakter trwały i w związku z tym nie jest możliwe ich wyeliminowanie poprzez obecnie dostępne środki regulacyjne;
• Analizę separacji funkcjonalnej jako środka eliminacji barier;
• Analizę wpływu separacji funkcjonalnej na inwestycje;
• Analizę wpływu separacji funkcjonalnej na interes konsumenta i dostęp do innowacyjnych usług;
• Analiza możliwości prawnych wdrożenia separacji funkcjonalnej w Polsce;
• Wstępną analizę kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem separacji funkcjonalnej TP.

Wnioski z raportu
Celem raportu było przeprowadzenie analizy możliwości wdrożenia separacji funkcjonalnej w Polsce oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie optymalnego wariantu podziału TP. Najważniejsze wnioski przedstawione przez Autorów raportu to:
• Analizy wskazują, że na rynkach usług telefonii stacjonarnej i usług transmisji danych brak jest skutecznej konkurencji, który znajduje swój wymiar w silnej przewadze rynkowej TP (patrz rozdziały 4.2.1 - 4.2.7);
• Z przeprowadzonych badań opinii operatorów alternatywnych (OA) wynika, że istnieje trwała bariera rozwoju rynku w postaci postawy antykonkurencyjnej TP, której przejawem są działania obstrukcyjne w zakresie współpracy z OA oraz przepływ informacji w Grupie TP, umożliwiający podejmowanie działań antykonkurencyjnych (patrz rozdziały 4.2.8 i 4.2.9);
• Innymi trwałymi barierami są: niska jakość sieci dostępowej oraz ryzyko związane z działalnością OA na bazie decyzji administracyjnych (wynikające m.in. ze słabości polskiego systemu prawnego - patrz rozdziały 4.2.9 i 4.2.10);
• Istotne znacznie ma też istnienie bariery przejściowej w postaci braku właściwej relacji cenowej pomiędzy opłatami za usługi hurtowe WLR, BSA i LLU, co zdaniem OA powoduje, że świadczenie usług detalicznych na bazie LLU jest obecnie nieopłacalne. Jest to bariera dla rozwoju konkurencji na bazie infrastruktury (patrz rozdziały 4.2.9 i 4.2.10);
• Dotychczasowe środki regulacyjne nie wyeliminowały zidentyfikowanych w raporcie barier dla rozwoju rynku i brak jest perspektyw na ich wyeliminowanie (patrz rozdziały 4.2.3 i 4.2.6);
• Analizy środka regulacyjnego w postaci separacji funkcjonalnej (patrz rozdziały 4.3 i 11), a także przykładów rozwiązań wprowadzanych w innych krajach (tzn. w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii - patrz rozdział 3) wskazują, że wprowadzenie separacji funkcjonalnej operatora zasiedziałego (OZ) jest w stanie wyeliminować barierę w postaci postawy antykonkurencyjnej TP. Analizy wskazują także, że separacja funkcjonalna dodatkowo może również ograniczyć negatywne skutki dla rozwoju konkurencji wynikające ze słabości systemu prawnego w Polsce (poprzez m.in. zmianę postawy TP, która nie będzie nakierowana na wykorzystywanie luk i słabości systemu prawnego - patrz rozdziały 4.2.9 i 4.2.10);
• Separacja funkcjonalna nie ma jednak wpływu na barierę w postaci niskiej jakości infrastruktury oraz nie będzie w stanie zlikwidować niewłaściwych relacji opłat za usługi hurtowe WLR, BSA, LLU (patrz rozdziały 4.2.9 i 4.2.10). W celu ich eliminacji konieczne jest podjęcie dodatkowych działań regulacyjnych, przy czym po odpowiedniej zmianie relacji stawek hurtowych usług regulowanych, separacja będzie rozwiązaniem wspierającym rozwój usługi LLU jak i pozostałych usług hurtowych;
• W świetle obowiązującego aktualnie porządku prawnego istnieje oparta na art. 8 ust. 3 i 4 Dyrektywy o dostępie możliwość prawna zastosowania środka regulacyjnego w postaci separacji funkcjonalnej OZ, przy czym niepewny jest wynik oceny tego środka przez organy sądowe w Polsce, z uwagi na niejednoznaczne podstawy prawne, a także wymaga on zgody Komisji Europejskiej uzależnionej od stwierdzenia, iż środek ten jest adekwatny, uzasadniony oraz proporcjonalny, a dotychczas stosowane środki nie wyeliminowały i nie stwarzają perspektyw wyeliminowania stwierdzonej bariery w postaci antykonkurencyjnej postawy TP. Jako poważne ryzyko efektywnego wdrożenia separacji funkcjonalnej jawi się brak niebudzących wątpliwości i skutecznych środków egzekucyjnych w celu przymuszenia TP do wykonania wszystkich działań niezbędnych do prawidłowego wdrożenia separacji (patrz rozdział 5);
• Wstępne oszacowanie ekonomicznych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem separacji funkcjonalnej TP pokazuje (patrz rozdział 6), że w analizowanym okresie mierzalne korzyści konsumenta z wprowadzenia separacji (tzn. wynikające z oszczędności konsumentów w wyniku obniżania cen detalicznych, przy założeniu usunięcia bariery w postaci niewłaściwych relacji cenowych WLR, BSA i LLU), są zbliżone do kosztów jej wprowadzenia. Stąd też przy podejmowaniu decyzji o separacji funkcjonalnej TP należy uwzględnić inne korzyści (także niemierzalne) oraz zidentyfikowane w raporcie ryzyka w zakresie skuteczności wdrożenia separacji funkcjonalnej (patrz rozdział 6.7);
• Ocena korzyści i ryzyk w zakresie wpływu separacji funkcjonalnej na inwestycje w sieci telekomunikacyjne w Polsce oraz interes użytkowników końcowych, a także doświadczenia krajów, które wdrożyły lub rozpoczęły proces separacji funkcjonalnej, w ogólnej konkluzji wskazują na przewagę korzyści z wprowadzenia tego środka regulacyjnego (patrz rozdziały 4.4 i 4.5).

Rekomendacje dla Prezesa UKE

W związku z powyższymi wnioskami Konsorcjum doradcze wskazuje, iż należy uznać separację funkcjonalną za skuteczny środek regulacyjny w celu eliminacji postawy antykonkurencyjnej TP oraz ograniczenia możliwości wykorzystywania przez TP słabości systemu prawnego. Natomiast nie można uznać tego środka jako właściwego narzędzia do eliminacji pozostałych, zidentyfikowanych barier rozwoju rynku.

W raporcie przedstawiono również:
• Wnioski z doświadczeń innych krajów (Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Szwecja, Włochy i Irlandia) wprowadzających lub rozważających wprowadzenie podziału funkcjonalnego OZ (patrz rozdział 3);
• Rekomendacje konsorcjum w zakresie sposobu przeprowadzenia separacji funkcjonalnej TP, w tym podział usług hurtowych i elementów sieci między poszczególne jednostki OZ, status prawny jednostki wydzielonej, organ nadzoru, potencjalny harmonogram wdrażania itd. (patrz rozdziały 4.6 oraz 7 - 10);
• Propozycje zmian w polskim prawie, które wymagane są z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów separacji (patrz rozdział 5.7).

W załączonym raporcie Konsorcjum doradcze przedstawiło zestawienie wyników poszczególnych analiz potwierdzających powyższe wnioski oraz sformułowane na ich podstawie rekomendacje w zakresie kształtu separacji funkcjonalnej w Polsce.

Zobacz: pełny 682-stronicowy raport dotyczący separacji funkcjonalnej TP (plik PDF; 6,2 MB).

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 29
 • 0

  10.  2008-11-26 17:04:20

  Czyli dzielimy, tak? Mam nadzieję, że jak najszybciej ;)

 • 0

  11.  2008-11-26 17:21:55

  Jest już znana oferta Internetu od Orange na CDMA450 :P Jak dla mnie to jakaś kpina :)

 • 0

  12. ~ukenamuniu  2008-11-26 19:21:55  host: 86-59-n1.aster.pl

  #9: Zacytuj następny akapit z tej (16 str.): "Celem raportu jest przedstawienie wyników analizy możliwości wdrożenia separacji funkcjonalnej w Polsce oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie najbardziej optymalnego podziału Telekomunikacji Polskiej S.A. (dalej TP)". Całe szczęście, że dalej TP!

 • 0

  13. ~  2008-11-26 19:26:57  host: 77-254-155-53.adsl.inetia.pl

  dzielic tego monopoliste i juz!

 • 0

  14. ~kwistas  2008-11-26 20:34:19  host: w3cache.wignet.pl

  biotyt zapodaj jakiegoś linka do info o cenie neta Orange :)

 • 0

  15. ~pepe  2008-11-26 21:28:37  host: aald99.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Dyskuty jakbyście mieli coś za to-czy to nie jest podejrzane,dzielić a co z energetyką ,węglem i innymi monopolami a wam tylko TP,czy to jest wasza własnośc...

 • 0

  16.  2008-11-26 21:34:46

  pepe: a gdzie w węglu masz monopol? W elektryczności producent i dostawca są różni... Możesz sobie wybrać innego producenta, jak ten Ci nie pasuje...

 • 0

  17. ~ukenamuniu  2008-11-26 21:56:53  host: 86-59-n1.aster.pl

  Dojechałem do 300 str. 1/ Jakiś gowniany ten raport- co chwila o obstrukcji. 2/ Różne stwierdzenia rozpoczynają się od: "ankietowani OA (operatorzy alternatywni) podejrzewają, że..". Co tu podejrzewać? Były kontrole UKE, są cykliczne raporty. Poczytać a nie pisać podejrzany raport. 3/ Jako bariery podane jest m.in wymaganie przez Tp instalowania przez OA znormalizowanych szaf oraz brak zgody na instalowanie w studzienkach kablowych obcych urządzeń. Co tu mam tłumaczyć?

 • 0

  18. ~iknow  2008-11-26 22:38:44  host: emc226.neoplus.adsl.tpnet.pl

  nie wiem czy wiecie, ale tepsa co misiąc składa do UKE propozycje nowych cenników i ofert, które są bardzo korzystne dla klienta. jednak za każdym razem UKE je odrzuca, czekając aż z takimi ofertami wyjdzie konkurencja. co misiąc tepsa robi drobne zmiany w propozycjach, zmienia nazwę i znów próbuje przeforsować swoje wnioski w UKE. my naprawdę możemy płacić mniej za telefon stacjonarny, tylko niestety cały czas są rzucane kłody pod nogi. zresztą za nim się obejrzycie, wszystkie usługi będą pod marką orange. wiem, co piszę.

 • 0

  19.  2008-11-26 22:43:16

  ikonow: po pierwsze - wychodzenie z pola regulowanego na nieregulowane i wrzucanie wszystkiego do Centka to nic nowego - rzecz zapowiedzia w strategii. Na razie ważą się losy neostrady tp. Po drugie - odrzucane są z jakiegoś konkretnego powodu prawnego. Akurat statystyki też mi są (mniej więcej znane) - pomijam fakt, że większość odrzuceń to kwestie proceduralne...

 • 0

  20.  2008-11-26 23:12:10

  iknow: I tak wszystkie usługi Grupy TP prędzej czy później były by sprzedawane pod marką Orange. Takie są plany FT. Niestety TP jest silnie regulowane przez UKE więc na razie przesuwają usługi do Orange działając jako alternatywny operator, a TP zachowują jako podmiot do kontroli. Gdyby nie ta sytuacja na naszym rynku możliwe, że marki TP już by nie było.

 • 0

  21. ~mirekb  2008-11-27 08:26:52  host: hii126.internetdsl.tpnet.pl

  @20 bardzo trafna uwaga.dlatego nie zalezy im na marce tp bo i tak jest juz "sponiewierana" ale ma to cel-jest dla regulatora..brand idei byl głębszy,w takim duchu regulacji nie mieli wyjscia.szkoda ze wszyscy zapominaja jak spzredano tp wraz z abonentami przez decyzje emila wąsacza wtedy ministra skarbu..

 • 0

  22. ~były pracownik TP  2008-11-27 08:55:16  host: 87-205-228-203.adsl.inetia.pl

  TPSA to banda pajaców.która blokuje wszystkich innych tańszych i lepszych Operatorów. niby już wszystko jest uwolnione a tak naprawdę to dalej blokuje i robi problemy. wiem to z doświadczenia bo sam takie filtry w TP całkiem niedawno zakładałem. Maja drogo i sie boja. A Zamachowski się tylko ośmieszył.

 • 0

  23. ~obecny pracownik TP  2008-11-27 09:58:45  host: aeim75.neoplus.adsl.tpnet.pl

  telepolis.pl - zbiorowisko ludzi wrogich tp. pewnie wasi znajomi myślą jak wy. ale zapewniam was, że większość klientów jest zadowolona. tp ma negatywną opinię, bo wszystkie problemy są nagłaśniane w gazetach, telewizji, na forach. a to jest jedynie mały procent wszystkich klientów. w każdej firmie są reklamacje. tp traktuje jak coś normalnego, wiele rzeczy da się załatwić jedynie przez reklamację. niech dzialą tp, i tak to sytuacji na rynku nie poprawi.

 • 0

  24. ~Nigger  2008-11-27 10:45:39  host: 212.160.172.70

  Tiaa :) Juz widze jak Strezynska udowadnia w KE antykonkurencyjna postawe tp (co to za bełkot, a jaka ma byc postawa firmy? ma wspierac konkurencje? zreszta tp to robi chociazby swiadczac USO) - na przyklad argumentem bedzie to, ze TP swiadczy LLU ponizej stawek narzuconych przez UKE :)

 • 0

  25.  2008-11-27 11:01:16

  nigger: dwa fakty - ilość sporów między operatorami (wyniki decyzji administracyjnych UKE) i nowe RUO poniżej proponowanych stawek przez TP (ruch wyprzedzający telekomu).

 • 0

  26. ~homo_googleticus  2008-11-27 15:43:09  host: user-89-108-253-164.mobile.playmobile.pl

  Akcje lecą na łeb, na szyję `(|:-)

 • 0

  27. ~homo_googleticus  2008-11-27 16:02:25  host: user-89-108-253-164.mobile.playmobile.pl

  #23: Witucki spotkał się z wieloletnimi klientami tp. - Widzę, że jesteście zadowoleni z naszych usług? - zażartował prezes. - Jesteśmy - zażartowali klienci.

 • 0

  28. ~Pracownik GKTP  2008-11-28 09:52:34  host: dynamic-78-8-23-59.ssp.dialog.net.pl

  do bylego pracownika to- twoje podejscie jest jakies dziwne chyba cie zwolnili :-)) ja kocham TP :-) dla mnie jest to praca ludzie mnie otaczajacy. ty lepiej kolego idz do jakiegos specjalisty

 • 0

  29. ~Chrome_TP  2008-11-28 14:26:40  host: 212.160.172.70

  Fakt pal licho samą firmę ale ludzie pracują tu zarąbiści ;) fakt kierownicy i lamy wymyślające procedury potrafią być upierdliwi ale niestety to zło konieczne ;p

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-158-15-97.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy korzystasz w domu z telefonu stacjonarnego

Play: nowe promocje na telefon stacjonarny dla abonentów

 

Zobacz wynik | Opinie (9)

Archiwum Ankiet