Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE podzieli TP, ale będzie z nią rozmawiać

UKE podzieli TP, ale będzie z nią rozmawiać

WitekT 15 Grudnia 2008 10:21

0 0

Prezes UKE podjął decyzję o wszczęciu postępowań w sprawie nałożenia na Telekomunikację Polską obowiązku funkcjonalnej separacji na niektórych rynkach właściwych.

1. W związku z wielokrotnie zgłaszanymi Prezesowi UKE problemami ze współpracą międzyoperatorską pomiędzy TP a pozostałymi operatorami, Prezes UKE przeprowadził przetarg nieograniczony na wykonanie analizy zasadności zastosowania wobec TP obowiązku regulacyjnego polegającego na tzw. funkcjonalnej separacji, czyli wydzielenia jednostki hurtowej niezależnej od TP i podlegającej niezależnemu nadzorowi, który ustali tej jednostce cele strategiczne nastawione na sprzedaż usług hurtowych. Spośród trzech kandydatów, których oferta spełniała warunki przetargu, w wyniku analizy kryteriów takich, jak cena oferty i jej wartość merytoryczna, 1. sierpnia Prezes UKE wyłonił wykonawcę opracowania - konsorcjum doradcze w składzie: KPMG, KPMG Advisory, Kancelaria Grynhoff, Woźny, Maliński oraz Instytut Łączności.

26. listopada konsorcjum, przekazało Prezesowi UKE dokument analizujący zasadność przeprowadzenia separacji funkcjonalnej TP. Szerzej pisaliśmy o nim w tej wiadomości. Dokument przygotowany przez konsorcjum składa się z szeregu analiz, w których zakresie znalazły się między innymi:
Analiza światowych praktyk i doświadczeń w zakresie wprowadzenia podziału Operatora Zasiedziałego, tj. studium przypadków Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Nowej Zelandii i Irlandii z uwzględnieniem: powodów, dla których separacja została przeprowadzona lub jest planowana, modeli separacji przyjętych w poszczególnych krajach, a także oczekiwanych oraz osiągniętych korzyści z wprowadzenia separacji, zarówno dla Użytkowników Końcowych (UK), Operatora Zasiedziałego (OZ), jak i Operatorów Alternatywnych (OA),
Analiza stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce i skuteczności regulacji,
Analiza barier rozwoju konkurencji, w tym oceny, które z barier mają charakter trwały i w związku z tym nie jest możliwe ich wyeliminowanie poprzez obecnie dostępne środki regulacyjne.
Analiza separacji funkcjonalnej jako środka eliminacji barier.
Analiza wpływu separacji funkcjonalnej na inwestycje.
Analiza wpływu separacji funkcjonalnej na interes konsumenta i dostęp do innowacyjnych usług.
Analiza możliwości prawnych wdrożenia separacji funkcjonalnej w Polsce.
Wstępna analiza kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem separacji funkcjonalnej TP.
Analiza realiów współpracy OA z OZ, na podstawie badania ankietowego przygotowanego przez konsorcjum oraz na bazie analizy firmy Audytel badającej stopień satysfakcji OA ze współpracy z TP na bazie ofert ramowych.

2. Kluczowe wnioski jakie konsorcjum wymienia na bazie powyższych analiz były następujące:

Na rynkach usług telefonii stacjonarnej i usług transmisji danych brak jest skutecznej konkurencji, co wynika z istotnej przewagi rynkowej TP.

Z analiz opinii OA wynika, że istnieje trwała bariera rozwoju rynku w postaci postawy antykonkurencyjnej TP, której przejawem są działania obstrukcyjne w zakresie współpracy z OA oraz przepływ informacji w Grupie TP, umożliwiający podejmowanie działań antykonkurencyjnych.

Inne trwałe bariery rozwoju polskiego rynku to: niska jakość sieci dostępowej oraz ryzyko związane z działalnością OA na bazie decyzji administracyjnych.

Dotychczas zastosowane środki regulacyjne nie wyeliminowały zidentyfikowanych w raporcie trwałych barier dla rozwoju rynku i brak jest perspektyw na ich wyeliminowanie.

Zidentyfikowana została również bariera przejściowa - brak właściwej relacji cenowej pomiędzy opłatami za usługi hurtowe WLR, BSA i LLU - powoduje, że świadczenie usług detalicznych na bazie LLU jest obecnie nieopłacalne. Jest to bariera dla rozwoju konkurencji na bazie infrastruktury.

Analizy środka regulacyjnego w postaci separacji funkcjonalnej, a także przykładów rozwiązań wprowadzanych w innych krajach (tzn. w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii) wskazują, że wprowadzenie separacji funkcjonalnej operatora zasiedziałego (OZ) jest w stanie wyeliminować barierę w postaci postawy antykonkurencyjnej TP. Analizy wskazują także, że separacja funkcjonalna dodatkowo może również ograniczyć negatywne skutki dla rozwoju konkurencji wynikające ze słabości systemu prawnego w Polsce (m.in. poprzez zmianę postawy TP, która nie będzie nakierowana na wykorzystywanie luk i słabości systemu prawnego).

Separacja funkcjonalna nie ma jednak wpływu na barierę w postaci niskiej jakości infrastruktury oraz nie będzie w stanie zlikwidować niewłaściwych relacji opłat za usługi hurtowe WLR, BSA, LLU. W celu ich eliminacji konieczne jest podjęcie dodatkowych działań regulacyjnych, przy czym po odpowiedniej zmianie relacji stawek hurtowych usług regulowanych, separacja będzie rozwiązaniem wspierającym rozwój usługi LLU jak i pozostałych usług hurtowych.

W świetle obowiązującego aktualnie porządku prawnego istnieje oparta na art. 8 ust. 3 i 4 Dyrektywy o dostępie możliwość prawna zastosowania środka regulacyjnego w postaci separacji funkcjonalnej OZ. Przy czym niepewny jest wynik oceny tego środka przez organy sądowe w Polsce, z uwagi na niejednoznaczne podstawy prawne, a także wymaga on zgody Komisji Europejskiej uzależnionej od stwierdzenia, iż środek ten jest adekwatny, uzasadniony oraz proporcjonalny, a dotychczas stosowane środki nie wyeliminowały i nie stwarzają perspektyw wyeliminowania stwierdzonej bariery w postaci antykonkurencyjnej postawy TP. Jako poważne ryzyko efektywnego wdrożenia separacji funkcjonalnej jawi się brak niebudzących wątpliwości i skutecznych środków egzekucyjnych w celu przymuszenia TP do wykonania wszystkich działań niezbędnych do prawidłowego wdrożenia separacji.

Wstępne oszacowanie ekonomicznych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem separacji funkcjonalnej TP pokazuje, że w analizowanym okresie mierzalne korzyści konsumenta z wprowadzenia separacji są zbliżone do kosztów jej wprowadzenia. Stąd też przy podejmowaniu decyzji o separacji funkcjonalnej TP należy uwzględnić inne korzyści (także niemierzalne) oraz zidentyfikowane w raporcie ryzyka w zakresie skuteczności wdrożenia separacji funkcjonalnej.

Ocena korzyści i ryzyk w zakresie wpływu separacji funkcjonalnej na inwestycje w sieci telekomunikacyjne w Polsce oraz interes użytkowników końcowych, a także doświadczenia krajów, które wdrożyły lub rozpoczęły proces separacji funkcjonalnej, w ogólnej konkluzji wskazują na przewagę korzyści z wprowadzenia tego środka regulacyjnego.

W związku z powyższym konsorcjum przedstawiło wyniki analizy wariantów wdrożenia separacji funkcjonalnej w Polsce oraz przedstawiło rekomendacje w zakresie najbardziej optymalnego wyboru strategii podziału TP.

Rekomendacje dla Prezesa UKE:

Konsorcjum wskazało, iż należy uznać separację funkcjonalną za skuteczny środek regulacyjny w celu eliminacji postawy antykonkurencyjnej TP oraz ograniczenia możliwości wykorzystywania przez TP słabości systemu prawnego.

W raporcie przedstawiono również:

Rekomendacje konsorcjum w zakresie sposobu przeprowadzenia separacji funkcjonalnej TP, w tym podział usług hurtowych i elementów sieci między poszczególne jednostki OZ, status prawny jednostki wydzielonej, organ nadzoru, potencjalny harmonogram wdrażania itd.

Propozycje zmian w polskim prawie, które wymagane są z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów separacji.

Dokument w sposób klarowny przedstawia obecny stopień rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz panujące na nim trendy, a przede wszystkim wnikliwie analizuje stopień jego konkurencyjności. Opisane są także dość szczegółowo decyzje regulacyjne i ich wpływ na obraz polskiego rynku telekomunikacyjnego.

3. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją z dnia 28 listopada 2008 r. zmienił i zatwierdził projekt "Oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej określający ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień, w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego" (oferta LLU).
Kluczową zmianą w ofercie LLU jest ustalenie nowego cennika opłat. Prezes UKE dostrzegł konieczność interwencji w zakresie opłaty cyklicznej za uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej, która to opłata jest głównym czynnikiem przesądzającym o decyzji inwestycyjnej operatora alternatywnego. Ustalił ją w wysokości 22 zł za dostęp pełny do pętli. Kolejną znaczącą zmianą jest obniżenie kosztów związanych z abonamentową opłatą za usługę Kolokacji.

Dzięki temu zmniejszona została - opisana powyżej w punkcie 2 - bariera przejściowa w postaci braku właściwej relacji cenowej pomiędzy opłatami za usługi hurtowe WLR, BSA i LLU. Zaproponowane zmiany będą stymulować zainteresowanie operatorów dostępem do lokalnej pętli abonenckiej, co w konsekwencji będzie przyczynkiem do zwiększenia ilości dostawców usług telekomunikacyjnych oferujących swoje usługi użytkownikom końcowym na terenie całego kraju. Zgodnie z przewidywaniami Prezesa UKE i autorów analizy zasadności separacji funkcjonalnej, dzięki tej zmianie powinien również wzrosnąć poziom konkurencji na bazie infrastruktury.

Obniżenie stawek hurtowych usługi LLU, połączone z wdrożeniem zasady EoI (ang. Equivalence of Input) w ramach separacji funkcjonalnej powinno być rozwiązaniem wspierającym zarówno rozwój usługi LLU jak i wszystkich pozostałych usług hurtowych.

4. W ciągu ostatnich trzech lat Prezes UKE przeprowadził szereg kontroli w wyniku których stwierdzono liczne naruszenia realizacji obowiązków nałożonych na TP. W 26 przypadkach na operatora zasiedziałego nałożone zostały kary finansowe, między innymi za: niewypełnienie w terminie warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, za niewykonywanie oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień (oferta RUO), za naruszenia decyzji wprowadzającej ofertę Bitstream Access, za nieprzedłożenie instrukcji prowadzenia rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów na rynku rozpoczynania połączeń w sieci TP, czy za niewykonywanie "Oferty ramowej TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci" (oferta RIO).

5. 9. grudnia do Prezesa UKE wpłynął raport Bariery rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce - praktyki dyskryminacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez TP S.A., przygotowany przez firmę Audytel na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Główną konkluzją tego raportu - wynikającą z analizy wywiadów badawczych z OA jest stwierdzenie, iż znakomita większość utrudnień na jakie trafiają operatorzy alternatywni wynika z faktu pionowej integracji TP. Jako operator pionowo zintegrowany, TP nie jest zainteresowana świadczeniem usług hurtowych swoim konkurentom na rynku detalicznym. Zdaniem autorów raportu, OZ wykorzystuje swoją pozycję rynkową, a nawet łamie przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, w celu utrudnienia działalności swoim konkurentom. Dlatego też tak wiele przypadków negocjacji umów z TP kończy się interwencją Prezesa UKE, mającą na celu wprowadzenie właściwego funkcjonowania warunków ofert ramowych.

Raport wskazuje szereg istotnych problemów w trakcie procesu negocjacji umów, a także na dalszym szczeblu współpracy międzyoperatorskiej. Obszary współpracy, jakie zostały wymienione w raporcie jako płaszczyzny stosowania obstrukcji przez TP to: negocjacje umowy i aneksów, podpisywanie umowy bądź aneksów, udostępnianie niezbędnych informacji, świadczenie hurtowych usług międzyoperatorskich i usług abonenckich, obsługa reklamacji i awarii, rozliczanie usług - przy czym autorzy opracowania zastrzegają, iż to jedynie "wierzchołek góry lodowej", gdyż opisane w nim konkretne przypadki antykonkurencyjnych zachowań TP dotyczą jedynie 8 OA i okresu ostatnich 2,5 roku.

Problemy podnoszone od dłuższego czasu przez OA, związane z negocjowaniem, podpisywaniem i realizacją umów hurtowych w znacznym stopniu utrudniają realizację usług dostępu do pętli abonenckiej OZ (LLU). Co za tym idzie, powodują brak możliwości konkurowania OA z OZ, a więc zawężają pole wyboru (i w konsekwencji zawyżają ceny) dla użytkowników końcowych. Niektóre z działań TP, głównie te wywołane przez problemy techniczne i jakościowe powodują również negatywne postrzeganie OA przez potencjalnych użytkowników końcowych.

6. Zgodnie ze stanowiskiem ERG, środki zaradcze w zakresie dostępu przewidziane w ramach regulacyjnych Unii Europejskiej oraz wspierające środki zaradcze takie jak rozdzielność księgowa mają na celu zapewnienie niedyskryminacji poprzez nałożenie regulacji na wyznaczonego operatora. Te środki zaradcze mogą być niewystarczające we wszystkich państwach członkowskich, aby zapobiegać dyskryminacyjnemu zachowaniu operatora zintegrowanego pionowo. Takie dyskryminacyjne zachowanie może wywrzeć niekorzystny wpływ na środowisko konkurencyjne na rynku hurtowym i detalicznym. Egzekwowanie obowiązku niedyskryminacji może być działaniem nieskutecznym, aby poradzić sobie z zachowaniem niekonkurencyjnym na rynkach. Dlatego też przy wprowadzeniu podziału funkcjonalnego próbuje się zapewnić pełną równoważność regulowanych produktów rynku hurtowego. Decyzja o nałożeniu podziału funkcjonalnego powinna być rozważana przez krajowe organy regulacyjne dopiero po dokonaniu przez nie starannej analizy i powinna zostać oparta na istocie określonego problemu, być proporcjonalna i uzasadniona w świetle celów dyrektyw. Podział funkcjonalny powinien być wprowadzony jedynie wówczas, gdy dowiedzie się, iż inne mechanizmy lub środki zaradcze (rozdzielność księgowa, obowiązek niedyskryminacji, itp.) nie zapewnią braku dyskryminacji w zakresie dostępu.

7. Prezes UKE po zapoznaniu się z ww. dokumentami stwierdza, że niezależnie od stosowania innych środków naprawczych separacja funkcjonalna operatora zasiedziałego - Telekomunikacji Polskiej S.A. będzie brana pod uwagę jako środek zaradczy względem stwierdzonych i potencjalnych problemów z dostępem do usług OZ.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych analiz oraz w wyniku informacji napływających do Prezesa UKE można zauważyć:
że dotychczas stosowane środki regulacyjne nie odniosły i przypuszczalnie nie odniosą trwałego skutku w postaci zapewnienia skutecznej konkurencji;
występowanie ważnych i utrzymujących się problemów z konkurencją na rynkach hurtowych;
niewielkie szanse lub brak szans na konkurencję w dziedzinie infrastruktury w racjonalnym terminie.

Na bazie dotychczasowych analiz Prezes UKE stwierdza, iż w wyniku podziału TP rozwiązane zostaną bardzo istotne problemy związane ze stopniem konkurencyjności polskiego rynku, wynikające z:
długotrwałej postawy antykonkurencyjnej TP;
wykorzystywania przez TP słabości systemu prawnego.

8. W trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych na hurtowych rynkach dostępowych, mających na celu między innymi zbadanie zasadności nałożenia obowiązku separacji funkcjonalnej na operatora zasiedziałego, konieczne będzie przeanalizowanie również wielu innych, istotnych dla tego procesu aspektów, które nie znalazły się w opracowaniu konsorcjum, przygotowanym dla Prezesa UKE.

Do takich analiz należy zaliczyć:
szczegółowe analizy dotyczące innych rynków europejskich, w tym koncepcji szwedzkiej i irlandzkiej;
analizę oferty produktowej operatorów dla użytkowników końcowych i OA i jej porównanie dla rynków bez wprowadzenia i po wprowadzeniu separacji, a w szczególności przy różnych scenariuszach podziału OZ;
prognozę dotyczącą rozwoju rynku polskiego z uwzględnieniem prognozy rozwoju innych produktów niż LLU;
rozszerzoną analizę rozwoju rynku w wyniku wprowadzenia podziału operatora zasiedziałego, np. analizę korzyści ze zwiększonej penetracji, wpływ na rozwój edukacyjny społeczeństwa, a także wpływ na rozwój szeregu usług i produktów opłacalnych tylko w przypadku zwiększonej penetracji np. DSL;
analizę potencjalnych korzyści, które sama TP może odnieść w wyniku podziału;
analizę innych (niż opisany w analizie konsorcjum podział wprowadzony przez BT), możliwych w polskich warunkach scenariuszy przeprowadzenia separacji funkcjonalnej.

9. W ramach niewątpliwie długotrwałego procesu, jakim jest analiza koncepcji podziału funkcjonalnego, przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie decyzji i propozycji wdrożenia podziału OZ, Prezes UKE zakłada konieczność dokonania następujących kroków:

Sukcesywnego wszczynania postępowań administracyjnych na hurtowych rynkach dostępowych z uwzględnieniem ich analizy pod katem zasadności nałożenia obowiązku przeprowadzenia separacji funkcjonalnej, ze względu na trwałe i ważne problemy z konkurencją.

Analizy brakujących aspektów rynku w celu otrzymania pełnego obrazu rynku, celowości wprowadzenia separacji i jak najlepszej estymacji efektów jej przeprowadzenia.

Wdrożenie niezbędnych zmian prawnych, szczegółowo opisanych w analizie opracowanej przez konsorcjum.

Zaplanowanie zakresu dyskusji i rozpoczęcie rozmów z TP o planie podziału zgodnym z założeniami UKE.

Kontynuacja rozmów z TP o jej alternatywnym do podziału funkcjonalnego planie "Równoważność dostępu", który w ogólnym zarysie został przedstawiony Prezesowi UKE w ramach analizy wykonanej przez konsorcjum. Do tej pory odbyły się z TP trzy spotkania w tym zakresie, zaplanowane zostały kolejne trzy.

10. Celem wprowadzenia obowiązku separacji funkcjonalnej jest wydzielenie w TP jednostki hurtowej, niezależnej od TP i podlegającej niezależnemu nadzorowi, który ustali tej jednostce cele strategiczne nastawione na sprzedaż usług hurtowych. Dzięki temu działaniu część detaliczna TP będzie na takich samych warunkach jak OA korzystać z infrastruktury TP co ma na celu likwidację poważnych problemów we współpracy międzyoperatorskiej opisanych szczegółowo w wyżej przytoczonych analizach.

Wydzielenie jednostki hurtowej zapewni zatem OA nabywanie usług od TP na takich samych warunkach i po takich samych stawkach jak część detaliczna TP. Usunięcie powyższych problemów powinno spowodować znaczny wzrost popularności usług świadczonych przez OA na bazie uwolnionych pętli abonenckich (LLU), a w długookresowej perspektywie pobudzić rozwój infrastruktury w wyniku zwiększonych inwestycji OA i OZ.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 167
 • 0

  148. ~Greg  2008-12-17 00:24:36  host: aoe191.neoplus.adsl.tpnet.pl

  146: oki rozumiem. Dyskusji merytorycznej nie ma z UKE, dlatego też mamy wiele decyzji-bubli regulacyjnych nader korzystnych dla operatorów alternatywnych, natomiast utrudniających realizację usług hurtowych dla TP.

 • 0

  149. ~Chrome_TP  2008-12-17 00:24:57  host: agg29.neoplus.adsl.tpnet.pl

  przepraszam za buga logicznego - miało być "skoro stawki będą sztucznie ZANIŻANE" ;]

 • 0

  150. ~n  2008-12-17 00:25:13  host: gcv78.internetdsl.tpnet.pl

  Jeśli UKE każe TP Detal udostępniać nowe łącza, powinien kazać też to samo robić Netii (tutaj akurat głównie detal). Głównie nad tym się zastanawiam i nie jest to takie proste.

 • 0

  151. ~Greg  2008-12-17 00:27:17  host: aoe191.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Chyba na mnie już czas. Jutro kolejny ciężki dzień w pracy. Dziękuję Wszystkim za ciekawą dyskusję.

 • 0

  152. ~Chrome_TP  2008-12-17 00:31:44  host: agg29.neoplus.adsl.tpnet.pl

  n- UKE nie może nakazać tego Netii bo ta nie ma znaczącego udziału rynkowego i będzie robić wszystko żeby takowego nigdy nie mieć bo wtedy sama wpadnie pod dokładniejszą regulacje UKE czyli będzie musiała przerabiać to samo co TP - a to że gdzie nie gdzie regionalnie Netia ma przykładowo przewagę nie ma znaczenia bo UKE nie zgodziło się na propozycje TP odnośnie wprowadzenia zamiast jednego rynku bardziej zlokalizowanych rynków regionalnych - a to byłoby dla nas konsumentów korzystniejsze bo więcej opów znalazłoby się pod regulacją UKE - ale to jednocześnie oznaczałoby osłabienie kontroli UKE nad TP i dlatego się nie zgodzili bo jednocześnie wybiłoby im to argument za podziałem iż Telepies ;] nie wykazuje woli współpracy z regulatorem ;]

 • 0

  153. ~n  2008-12-17 00:40:55  host: gcv78.internetdsl.tpnet.pl

  Ale ja myślę o czymś innym. Czy TP Detal nie wymknie się takim regulacjom. W końcu ta nowa firma powstanie już po najostrzejszym środku i odpadnie argument budowania sieci przez naszych dziadków.

 • 0

  154. ~ukenamuniu  2008-12-17 00:41:07  host: 86-59-n1.aster.pl

  Chrome_TP: Zauważ jednak, że Konsorcjum w Raporcie proponuje podział na trzy jednostki: wydzieloną (sieć dostępowa + coś?), część hurtową i trzecią część- detaliczną. Prawnicy w raporcie wymyślili, że UKE będzie w stanie "przydzielić" (?) majątek. Pewnie też ustalić podział zadań. Z pewnością UKE na tym padnie bez pomocy z zewnątrz. A i eksperci bez pomocy TP nic nie zrobią. Podział systemów IT to też jedna z głupot mogących zdegradować usługi i pracę organizacji. Jak już pisałem, tylko co do jednego mam jasność - nie załapię się na szefa jednostki wydzielonej (pomijam wiek mój słuszny), gdyż Prezesa JW będzie ustalał Prezes UKE.

 • 0

  155. ~Chrome_TP  2008-12-17 00:50:54  host: agg29.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ad 154 tak wiem przywaliłem babola nie powinno być że "bo sama sieci z założenia posiadać nie może." miałem na myśli że nie będzie mogła znowu sie rozbudować sieciowo na tyle by zyskać status znaczącej pozycji czyli pewnie owszem TP detal mógłby postawić np ftth ale nie zrobi tego na skale masową tak aby miało to efekt odczuwalny na terenie kraju (bardziej prawdopodobne byłoby kilka małych skupisk w dużych miastach i tylko tam) i będzie się starać żeby mieć wystarczająco mały udział rynkowy aby zarabiać i "dusić" konkurencję na tej starej miedzi ;> i w salonach sprzedaży pojawiły by się odpowiedzi nie możemy panu świadczyć usługi bo owszem możliwości techniczne są zarąbiste ale mielibyśmy za dużo klientów co spowodowałoby ponowne wpierdzielenie UKE - zatem zamiast łącza +10mb/s na światełku proszę spływać na miedziane odpowiedniki neo 512 kb/s ... bo nie czarujmy się tak by to właśnie wyglądało :P

 • 0

  156. ~Chrome_TP  2008-12-17 01:00:12  host: agg29.neoplus.adsl.tpnet.pl

  a nie zapominajmy o jakże zacnym problemie wykluczenia cyfrowego -obecnie z bólem i powoli TP się tam wdziera w te czarne dziury (duży plus za udział samorządów i ich projektów) - a co się z tym stanie jak wejdzie podział skoro już wiemy że TP hurt inwestował nie będzie, alt opy też a TP detal skoncentruje się w wiekszych miastach ? - powiem wprost te wszystkie nowo planowane projekty pójdą do kosza a tamtejszych mieszkańców przysłowiowy szlag trafi (z wkurzenia że dalej są na zadupiu cyfrowym naturalnie bez perspektywy zmiany bo gracz z największym kapitałem wypadnie z rynku inwestycji regionalnych ;]). Także jak to ma się do zapewnień UKE o wspieraniu takich inicjatyw przeciw wykluczeniu cyfrowemu ? - jestem nieco bardziej jak pewien że nikomu w UKE to nawet przez myśl jeszcze nie przeszło :P

 • 0

  157. ~Chrome_TP  2008-12-17 01:06:13  host: agg29.neoplus.adsl.tpnet.pl

  a właśnie a ciekawe jak to zostanie rozwiązane względem konieczności realizowania usługi powszechnej + TP detal jestem bardziej jak pewien zejdzie poniżej progów regulacyjnych i nie będzie musiało już byle jakiej pierdoły przedstawiać UKE do zatwierdzenia czyli skończy się propagandowa machina nakładania kar -> bo nie będzie wogóle uzasadnionych podstaw do sprawdzania czegokolwiek :P (no chyba że byłyby naprawdę rażące zaniedbania ze strony TP detal).

 • 0

  158. ~ukenamuniu  2008-12-17 01:07:58  host: 86-59-n1.aster.pl

  Chrome_TP: no, nie wiem. Może być taki model, że "detal" kupuje w "hurcie" BSA i ma Neo (jak to zrobi bez węzłów- nie wiem), kupuje w "hurcie" WLR i ma telefonię (jak Tele2 nie mając sieci). Tylko jak ten bidny detal będzie miał skorzystać z LLU? Będzie kolokował urządzenia w TP hurt? Przy okazji: kilka razy napisałeś o pkt. 10. Słabe wdrożenie LLU to jeden z argumentów UKE. Chcieli by TP obiecała 600-700tys. A jak to może obiecać, jeżeli inni nie chcą skorzystać. Ile uruchomili- jedną tysięczną dostępnych linii? TP oszacowała wydolność "korzystających" na ok. 60 tys. Jest to niedopuszczalne- stwierdziła p. Prezes. No właśnie, powinna to zaadresować nie do nas..

 • 0

  159. ~Chrome_TP  2008-12-17 01:11:58  host: agg29.neoplus.adsl.tpnet.pl

  najprawdopodobniej TP przy okazju wywinie wałka UKE i założy pod firmy kontrolujące ogólnie większość klientów ale jednostkowo na tyle małe aby nie można było zdecydowanie stwierdzić że którakolwiek z tych pod części (firm?) ma znaczącą pozycję rynkową czyli rzekomo kilka zupełnie różnych firm wzajemnie (pozornie) konkurujących ze sobą a w rzeczywistości tworzących jeden konglomerat pod względem strategii rozwoju, marketingu itd... ;] czyli założą np TP zjadacze chleba , TP małe firmy , TP duże firmy ;P zajmujące odpowiednią nisze rynkową :> (tak wiele tu fantazji ale trzeba by popatrzeć jakby to mogło wyglądać pod względem prawnym :) )

 • 0

  160. ~ukenamuniu  2008-12-17 01:12:36  host: 86-59-n1.aster.pl

  Greg #151: trzeba było sobie uciąć, no jak to się nazywa, drzemkę. Byłbyś teraz w formie. Napisałeś po północy, że jutro masz ciężki dzień. Rozumiem, że dzisiaj nie idziesz do pracy?

 • 0

  161. ~drabin  2008-12-17 07:22:44  host: w3cache.dialog.net.pl

  A kiedy Poczta Polska ???

 • 0

  162. ~sabio  2008-12-17 07:56:38  host: nat-tar.aster.pl

  120: Kłopot w tym, że najwyraźniej nie rozumiesz tego co czytasz, bo pytasz o rzecz, której nie napisałem i po raz kolejny dokładasz mi coś. Odpowiadam zatem po raz ostatni. Porównanie człowieka do zwierzęcia jest obraźliwe jak nie wierzysz to wypróbuj to na kimś. TP to nie coś, bo jak każdą firmę tworzą ją ludzie, którzy w Twoim mniemaniu przez cały rok używają głosu zwierząt. Nie zabieram Ci prawa do wygłaszania opinii to Twoja sprawa. Jak jednak nie lubisz TP (co wynika z felietonu i opinii) to skąd ja mogę wiedzieć, że nie manipulujesz faktami? Twoje zapewnienie mi nie wystarcza, bo z opinii wynika co innego. Co do meritum to jak na razie nie podałeś żadnego argumentu przemawiającego za podziałem, choć jesteś bardziej za niż przeciw. O czym zatem dyskutować? Biorąc pod uwagę niezrozumienie i chcąc uniknąć zbytecznej potyczki pozwolę sobie ewakuować się stąd. Bez odbioru...

 • 0

  163.  2008-12-17 13:46:29

  http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33207,6073588,_GP___Ros janie_chca_zalac_Polske_tanim_paliwem.html "Trzeba zdecydowac , co jest wazniejsze: interes spolek Skarbu Panstwa , czy zapewnienie konkurencji rynkowej - uwaza Jacek Socha , byly minister skarbu" Szkoda slow na naiwnosc niektorych.

 • 0

  164. ~maj  2008-12-17 15:26:14  host: chello089074161093.chello.pl

  sory za offa.. czy jest jakis telefon wyposazony w aparat fotograficzny z lampa blyskowa (nie diody) i wbudowana nawigacje GPS bez zadnych pobieran mapy czy czegos takiego ?? bez problemowy i godny polecenia??

 • 0

  165. ~Admin  2008-12-19 11:45:35  host: ekf22.internetdsl.tpnet.pl

  Lepiej pózniej niz wcale. BRAWO PANI ANIU. NA TĄ DECYZJE CZEKA WIELU OPERATORÓW ALTERNATYWNYCH.

 • 0

  166. ~ukenamuniu  2008-12-19 15:03:36  host: 212.160.172.70

  Admin: "wielu operatorów alternatywnych". "Wielu" - rozumiem. Pod "alternatywny" znalazłem info o alternatywnym balu anarchistów (Połykacze ognia, perkusiści i gorąca strawa - tak anarchiści swoim "kontrbalem ludowym" odpowiedzieli na oficjalną prezydencką galę w Teatrze Wielkim). Definicja operatora jest w art2.27.b) ustawy Pt. Jest to gościu "uprawniony do dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych". Dostarczacie??

 • 0

  167. ~Bkisfvxtn  2013-11-13 16:51:49  host: ks4004619.ip-198-27-64.net

  canada goose expedition parka canada goose parka [http://tiny.ctools.org/li2 canada goose salg - canada goose jakke canada goose jakke canada goose salg canada goose europe buy [http://pay4by.cc/rbie canada goose salg - canada goose norge http://cars.sc/ka9k9 - canada goose salg http://301url.us/krm8 - canada goose norge canada goose outlet men canada goose salg canada goose salg http://url.salag.com/aRs - canada goose norge [http://tiny.ctools.org/l3u canada goose norge - canada goose nettbutikk canada goose parka [http://eshort.me/dsg0y canada goose norge - canada goose salg canada goose parka outlet canada goose salg

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-162-224-176.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy wg Ciebie usługa Apple Pay odniesie w Polsce sukces?

[Aktualizacja] Apple Pay od jutra w Polsce

 

Zobacz wynik | Opinie (0)

Archiwum Ankiet