Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości UKE opublikował plan działania

UKE opublikował plan działania

WitekT 2 Lutego 2006 12:27

0 0

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował plan działań regulacyjnych związanych z poprawą jakości i dostępności usług telekomunikacyjnych oraz zapewnieniem rzeczywistej realizacji przez operatorów ustawowych uprawnień osób korzystających z usług łączności elektronicznej.

1. Analizy rynków telekomunikacyjnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury UKE prowadzi analizy 18 rynków telekomunikacyjnych. Celem analiz jest zbadanie stanu rozwoju konkurencji na danym rynku oraz w przypadku braku skutecznej konkurencji - nałożenie na operatorów adekwatnych obowiązków regulacyjnych.

W zakresie prowadzonych analiz rynków do końca II kwartału 2006 r. nastąpi zakończenie badania rynków hurtowych, włącznie z wydaniem decyzji ustalających obowiązki regulacyjne. Analizy rynków hurtowych umożliwią nałożenie obowiązków otwierających rynki na konkurencję.

Dla poszczególnych rynków hurtowych Prezes UKE planuje podjąć rozstrzygające decyzje w następujących terminach:
świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych – marzec 2006 r,
świadczenie usługi zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych – kwiecień 2006 r,
świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – kwiecień 2006 r,
świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych – kwiecień 2006 r,
świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – kwiecień 2006 r,
świadczenie usługi dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej (łącznie z dostępem współdzielonym) realizowanego za pomocą pary przewodów metalowych w celu świadczenia usług szerokopasmowych i głosowych – maj 2006 r,
świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym usługi szerokopasmowej transmisji danych - maj 2006 r,
świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych – czerwiec 2006 r,
świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym – czerwiec 2006 r,
świadczenie usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy – wrzesień 2006 r,
świadczenie usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy – wrzesień 2006 r.

Ponadto do końca IV kwartału 2006 r. planowane jest zakończenie analiz rynków detalicznych, włącznie z wydaniem decyzji ustalających obowiązki. Decyzje te będą uwzględniać wpływ konkurencji na rynkach hurtowych na sytuację na telekomunikacyjnych rynkach detalicznych.

2. Oferty ramowe

15. lutego odbędzie się w siedzibie UKE rozprawa administracyjna w sprawie wprowadzenia z urzędu oferty ramowej TP o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej w części dotyczącej dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych, tzw. Bitstream Access.

Po zakończeniu postępowania z końcem lutego 2006 r. zostanie wydana decyzja w sprawie wprowadzenia z urzędu do stosowania przez TP oferty ramowej o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej w części dotyczącej Bitstream Access.

TP złożyła wniosek o akceptację nowego projektu ramowej oferty w zakresie łączenia sieci z innymi operatorami. Propozycja TP zostanie rozpatrzona do końca marca 2006 r.

Podjęte zostały także prace nad zmianą oferty ramowej o dostępie do uwolnionej pętli lokalnej. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu. Prace zostaną zakończone do końca marca 2006 r.

3. Współpraca międzyoperatorska

10. lutego odbędzie się w siedzibie UKE rozprawa administracyjna w sprawie z wniosku Tele 2 w zakresie ustalenia warunków współpracy i rozliczeń w ramach usługi hurtowej odsprzedaży abonamentu - WLR (ang. Wholesale Line Rental). Urząd kończy etap zbierania materiału dowodowego w tej sprawie. Projekt decyzji WLR zostanie poddany publicznym konsultacjom w pierwszej połowie marca 2006 r.

4. Metoda kosztowa

Na pierwszą połowę marca 2006 r. jest planowane wydanie decyzji Prezesa UKE zatwierdzającej instrukcję i opis kalkulacji kosztów do stosowania przez Telekomunikację Polską, jeżeli dokumenty te uzyskają aprobatę UKE. Wydanie przez Prezesa UKE tej decyzji stanowi kulminacyjną fazę postępowania administracyjnego, rozpoczętego złożeniem przez TP wniosku o uzgodnienie i zatwierdzenie instrukcji dotyczącej rachunkowości regulacyjnej za 2005 r. i opisu kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych na 2006 r.

Do 15. marca zostanie ogłoszone i przeprowadzone postępowanie konkursowe w sprawie powołania biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej i wyników kalkulacji kosztów TP. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdań TP oraz wyników kalkulacji kosztów poszczególnych usług świadczonych przez TP, pod względem zgodności z przepisami prawa i zatwierdzoną instrukcją i opisem kalkulacji kosztów. Do końca kwietnia zostanie także przeprowadzona ponowna kalkulacja wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału – WACC dla TP.

5. Usługa powszechna

W pierwszych dniach marca zostanie zakończony konkurs na operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej. Jeżeli oferta Telekomunikacji Polskiej (jedynego uczestnika konkursu) zostanie przyjęta, decyzja wyznaczająca TP oraz ustalająca warunki świadczenia usługi powszechnej zostanie wydana w kwietniu (uwzględniając konsultacje publiczne).

Usługa powszechna to zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne wszystkim użytkownikom końcowym stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Polski, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie.
Do zestawu tych usług zalicza się: przyłączenie do sieci i utrzymanie łącza abonenckiego, połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenie usług za pomocą aparatów publicznych. Operator wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej oprócz powyższego zestawu usług, do którego świadczenia będzie zobowiązany, będzie również miał obowiązek dostarczania abonentowi bezpłatnego szczegółowego billingu wykonanych usług, jak również możliwość nieodpłatnego zablokowania określonych połączeń.

6. Roaming w sieciach GSM-UMTS

Prezes UKE rozważa powrót do postępowania dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia pozycji rynkowej operatorów na rynku dostępu do sieci i inicjacji połączeń w sieciach komórkowych. Postępowanie dowodowe skutkowałoby weryfikacją projektów decyzji o nałożeniu obowiązków regulacyjnych na operatorów telefonii komórkowej w zakresie udostępnienia sieci dla nowych operatorów (np. dla operatorów wirtualnych sieci komórkowych MVNO) i zapewnienia roamingu wewnętrznego. Analiza projektów decyzji przygotowanych jeszcze przez Prezesa URTiP (poprzednika Prezesa UKE) wskazuje na wady uzasadnienia, które mogą być w przyszłości podstawą do uchylenia decyzji przez sąd oraz odmowy notyfikacji przez Komisję Europejską.

Znowelizowana ustawa Prawo Telekomunikacyjne pozwala obecnie na znacznie szybsze przygotowanie materiału dowodowego niezbędnego do opracowania nowych projektów decyzji i ich skuteczne wprowadzenie w życie (rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Regulatora).

Do 15. lutego swoją opinię w sprawie dotychczasowych projektów decyzji o nałożeniu na trzech operatorów telefonii komórkowej obowiązków regulacyjnych ogłosi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja UKE zostanie wydana do końca marca.

7. Przenoszenie numerów

UKE prowadzi kontrolę przestrzegania przez operatorów sieci stacjonarnych uprawnień abonentów do zmiany operatora z zachowaniem dotychczasowego numeru telefonicznego na obszarze jednej strefy numeracyjnej. Usługa ta powinna być dostępna wszystkim abonentom w sieciach stacjonarnych od początku stycznia. Aktualnie kontrolerzy weryfikują dane nadesłane od operatorów dotyczące ich gotowości do przenoszenia numerów na żądanie abonenta oraz wysokości jednorazowej opłaty za przeniesienie numeru do innej sieci (tzw. opłata pożegnalna). Planowany termin zakończenia kontroli to 15 lutego.

Od 25. stycznia trwa sprawdzanie przestrzegania przez Polkomtel oraz PTK Centertel obowiązków w zakresie przenoszenia numerów. Pełne udostępnienie tej usługi oraz pojawiające się w prasie informacje na temat problemów we współpracy pomiędzy niektórymi operatorami sieci komórkowych w zakresie przenoszenia numerów uzasadniały potrzebę ponownej kontroli w zmienionym stanie faktycznym. Kontrola w tym zakresie zostanie zakończona 10. lutego.

Kończy się badanie cen za przenośność numerów w sieciach operatorów stacjonarnych i komórkowych. Wobec zaskakującej jednomyślności operatorów we wskazywaniu na ceny TP i operatorów komórkowych jako źródło decyzji cenowych w pozostałych sieciach, oraz wobec całkowitego braku udowodnienia, że ceny przenośności nie stanowią bariery w korzystaniu usługi, a także wobec faktu, że średnia cena w Unii Europejskiej wynosi 14 euro, Prezes UKE rozważa przekazanie sprawy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a także zmowy cenowej. Prezes UKE nie posiada obecnie możliwości wymuszenia obniżki ceny.

8. Kontrole przestrzegania prawa

Ponadto UKE przeprowadza kontrolę wypełniania przez operatorów obowiązku udostępniania niezbędnych danych dla innych podmiotów prowadzących usługę ogólnokrajowego spisu abonentów oraz usługę informacji o numerach obejmującej wszystkich abonentów publicznych sieci telefonicznych w Polsce. Zakończenie tej kontroli powinno nastąpić 28. lutego.

Zakończenie kontroli wypełniania przez operatorów obowiązku udostępniania, na każde żądanie służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, w miarę możliwości technicznych, w czasie rzeczywistym informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 oraz innych numerów alarmowych, umożliwiających niezwłoczne podjęcie interwencji, planowane jest do 15. lutego w stosunku do pierwszej kontrolowanej grupy 10 największych operatorów.

UKE prowadzi również stałe kontrole zdalne wskaźników charakteryzujących dostępność usługi powszechnej oraz jakość transmisji sygnału mowy. Badana jest dostępność usługi powszechnej m.in. na podstawie wskaźników stopy nieskutecznych wywołań, czasu zestawienia połączenia oraz jakości transmisji sygnału mowy.

W kwietniu zostanie przeprowadzona kontrola przestrzegania uprawnień konsumentów usług telekomunikacyjnych przez dostawców usług telekomunikacyjnych (regulaminy, umowy, cenniki).

9. Przetargi na rezerwację częstotliwości

UKE prowadzi postępowania przetargowe w celu wyboru podmiotów, które uzyskają rezerwację częstotliwości niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach bezprzewodowych.

Przetargi powiatowe na częstotliwości 3,6 – 3,8 GHz (radiowe sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach powiatów) zostaną zakończone do połowy kwietnia 2006 r. Obecnie komisje przetargowe powołane w oddziałach okręgowych UKE dokonują oceny 1201 złożonych ofert.

Prace komisji przetargowej na trzy rezerwacje kanałów radiowych w paśmie GSM 1800 MHz dla sieci telefonii komórkowej będą zakończone do końca marca. 9. stycznia oferty w tym przetargu złożyły: Telefonia Dialog, PTK Centertel i Telekomunikacja Kolejowa.

31. stycznia do Urzędu wpłynęły trzy oferty w przetargu na rezerwację częstotliwości 410-430 MHz z przeznaczeniem na budowę ruchomej cyfrowej sieci telekomunikacyjnej typu dyspozytorskiego. Oferty w przetargu złożyły firmy: INOVATEL, Polskie Sieci Dyspozytorskie i TELRISE. Planowany termin zakończenia prac Komisji przetargowej to koniec marca.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 3
 • 0

  1.  2006-02-02 13:08:51

  no sporo tego- ambitne plany- wiec trzymamy kciuki za nowy urzad :)

 • 0

  2.  2006-02-02 13:49:33

  410-430MHz czyli cos jak centertel tylko cyfrowo??

 • 0

  3.  2006-02-02 16:54:56

  Poczekamy zobaczymy!! Na dzien dobry UKE Pokazać sila reke i zaczac od odpowiedniego ukarania za nieprawidlowosci!!

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-162-165-158.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Czy uważasz, że Play zdąży pokryć własnym zasięgiem całą Polskę do 2020 roku?

Play ma 6000 stacji BTS

 

Zobacz wynik | Opinie (2)

Archiwum Ankiet