Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Relacja z debaty na temat stawek MTR

Relacja z debaty na temat stawek MTR

sirmark 26 Czerwca 2009 18:35

0 0

Prezes UKE przedstawił stanowiska uczestników debaty nt. poziomu stawek za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów mobilnych (MTR).

W dniu 23 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie dotyczące poziomu stawek za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów mobilnych (tzw. stawki MTR) oraz występującej w tym zakresie asymetrii pomiędzy podmiotami działającymi na rynku mobilnym. Spotkanie zorganizowane zostało przez UKE na prośbę operatorów mobilnych.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele m.in.: PIIT, KIGEiT, PIKE, UOKiK, mediów, kancelarii prawnych. Moderatorem spotkania była Anna Streżyńska, Prezes UKE. Spotkanie miało formę prezentacji przedstawionych przez osiem podmiotów, tj. PIIT, PTK Centertel, P4, PTC, Polkomtel, CP Telecom (operator Carrefour Mova), mBank Mobile oraz GG Network, a następnie otwartej dyskusji.

Przebieg debaty

Debatę rozpoczęła prezentacja Prezesa PIIT Wacława Iszkowskiego, który przedstawił łączne stanowisko 3 operatorów MNO: PTK Centertel, PTC i Polkomtel w sprawie wysokości stawek MTR oraz ich asymetrii. W swoim wystąpieniu podkreślił, że obecnie funkcjonująca w Polsce stawka MTR jest czwartą najniższą w UE (średnia stawka MTR w UE to 0,0792 euro/min), co może powodować wiele niekorzystnych zjawisk m.in. transfer kapitału do innych krajów, gorsze wyniki finansowe polskich operatorów, spadek poziomu inwestycji oraz spadek wpływów do budżetu państwa. Prezes PIIT wskazał również na niepewność co do dalszych działań Prezesa UKE, co w znacznym stopniu utrudnia operatorom zasiedziałym planowanie budżetu i inwestycji. Przedstawione zostało wspólne stanowisko 3 operatorów MNO, zdaniem których dalsza obniżka stawek MTR powinna zostać wstrzymana do czasu uzyskania skali średniej europejskiej.

W odniesieniu do kwestii asymetrii stawek MTR, Prezes PIIT zwrócił również uwagę, że zarówno w dokumentach KE, jak również w zaleceniu ERG, funkcjonują zapisy mówiące o konieczności dążenia do symetrii stawek MTR. Podkreślone zostało, iż na polskim rynku nie istnieją przesłanki do utrzymywania wysokiej asymetrii. Jako argument wskazano fakt, że nowo wchodzący operatorzy muszą jedynie utrzymać pewien określony poziom pokrycia siecią infrastrukturalną, przy czym operatorzy zasiedziali musieli na starcie zadbać o pokrycie znacznej części kraju, w tym obszarów mało rentownych. Dzięki takiej sytuacji operatorzy nowo wchodzący są na uprzywilejowanej pozycji. Ponadto wskazany został brak lub niewielki poziom asymetrii ruchu pomiędzy P4 a 3 operatorami MNO. Ze strony PIIT padła propozycja harmonogramu asymetrii stawek MTR, który zakłada zlikwidowanie asymetrii nie później niż do lipca 2011 r., przy czym od lipca 2009 r. asymetria miałaby wynosić 35 % i sukcesywnie spadać.

Kolejnym prelegentem była Monika Popłońska, Kierownik Działu Regulacji PTK Centertel. Przedstawiciel PTK wskazał, iż nie ma sprzeciwu 3 operatorów MNO odnośnie asymetrii stawek MTR, kwestią natomiast jest jej skala i długość trwania. Wskazane zostało, że jedynym dokumentem, w którym mowa o symetrii stawek MTR, jest stanowisko Prezesa UKE z dnia 16 grudnia 2008 r., które nie ma mocy prawnej i nie jest dla operatorów wiążące. Przedstawiciel PTK Centertel zwrócił również uwagę na to, że ustalanie przez Prezesa UKE w drodze decyzji trzyletniego harmonogramu stawek, a następnie dokonanie zmiany tych stawek poprzez wydanie nowej decyzji (nowego harmonogramu) powoduje zachwianie pewności regulacyjnej. Trzech operatorów MNO chciałoby wiedzieć, jakie są dalsze plany Prezesa UKE odnośnie zmiany stawek MTR.
Następnie głos w debacie zabrał przedstawiciel P4 - Jacek Niewęgłowski, który przedstawił przyczyny i podstawy dla istnienia asymetrii stawek MTR w Polsce. Jego zdaniem nowy operator, wchodzący na rynek z opóźnieniem, ma trwale słabszą pozycję konkurencyjną. Asymetria stawek wynika z występowania asymetrii ruchu w sieci nowego operatora komórkowego. Operatorzy zasiedziali zyskali przewagę poprzez wczesne wejście na rynek, a budowę ich sieci w znacznym stopniu sfinansowali klienci TP (dzięki bardzo wysokim stawkom MTR 3 operatorów MNO od 1996 r. przez okres 7 lat uzyskało kwotę 12 miliardów złotych). Ponadto to w ich sieci, a nie w sieci małych operatorów, zakańczanych jest większość połączeń (problem niezbilansowanego ruchu). Dzięki temu ceny detaliczne połączeń nie są w stanie zrekompensować znacznych kwot, jakie mały operator musi płacić za zakańczanie połączeń w sieciach operatorów zasiedziałych. Zdaniem P4, symetria stawek MTR powodowałaby zaburzenia konkurencji poprzez dyskryminację niewielkich operatorów. Przedstawiciel P4 wskazał, iż 3 operatorów MNO osiągnęło długoterminowy poziom stawki MTR po 17 latach od rozpoczęcia działalności, natomiast P4 musi osiągnąć taki poziom już po 7 latach. P4 poparło obniżkę stawek MTR trzech operatorów MNO do poziomu kosztowego.

W ocenie przedstawiciela P4, wysokie stawki MTR to narzędzie, dzięki któremu operatorzy zasiedziali zamykają rynek. P4 wskazała, iż asymetria stawek MTR na początku działalności jest normą, a nie wyjątkiem. Ponadto P4 poparła stanowisko Prezesa UKE z dnia 16 grudnia 2008 r. i określoną w nim ścieżkę dojścia (tzw. glidepath) do symetrii stawek MTR. Kolejny prelegent, przedstawiciel PTC, Cezary Albrecht, wskazał, że Prezes UKE podejmując decyzje dotyczące wysokości stawek MTR powinien brać pod uwagę negatywne następstwa kryzysu finansowego. Ponadto, jego zdaniem, asymetria stawek MTR wynika z braku regulacji dla P4, a także z dążeń P4 do utrzymania zróżnicowanych stawek za zakańczanie połączeń. Zgodnie z tym, że każdy z operatorów na rynku telefonii komórkowej powinien kierować się zasadą niedyskryminacji, według PTC nie istnieje związek pomiędzy asymetrią stawek MTR i asymetrią ruchu w sieciach operatorów zasiedziałych i P4. Przedstawiciel PTC wskazał również, że w czasie rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce nie istniała asymetria stawek, tym samym jej istnienie w chwili obecnej nie ma Żadnych postaw. Dla poparcia swoich słów powołał się na treść dokumentów KE i ERG. Przedstawiciel PTC zaapelował do Prezesa UKE o rozważne podejście do kwestii obniżek stawek MTR w dobie kryzysu gospodarczego.

W następnej prezentacji Dominik Gluza - przedstawiciel Polkomtel, wskazał, że wysokość stawki MTR ma znaczny wpływ na konkurencję na rynku, a także, że symetria stawek MTR jest korzystna z punktu widzenia konsumentów. Jego zdaniem różnica w stawkach hurtowych wpływa na wysokość stawek detalicznych za połączenia do P4. Dzięki asymetrii, według Polkomtel, P4 uzyskuje ponadprzeciętny zysk, a abonenci innych sieci dzwoniący do P4 płacą kilkukrotnie więcej za połączenie niż w sieci macierzystej. Ponadto asymetria stawek MTR nie wpływa korzystnie na zaufanie inwestorów. Wzrost niepewności regulacyjnej sprawia, że inwestorzy zagraniczni nie są skłonni do inwestowania w Polsce, co może znacznie spowalniać rozwój rynku. Na koniec przedstawiciel Polkomtel zadeklarował, że Polkomtel popiera wszelkie działania Prezesa UKE, których efektem będzie symetria stawek MTR, natomiast celem Polkomtela nie jest wstrzymanie obniżki stawek MTR.

Jako ostatni głos zabrali przedstawiciele MVNO: Carrefour Mova, mBank Mobile i GG Network. Zaprezentowali oni profil działalności operatorów MVNO, a także przedstawili swoje oczekiwania i obawy. Przedstawiciele MVNO wskazali, iż wysoki poziom stawek MTR, a także wysoki poziom ich asymetrii, stwarzają znaczące bariery rozwoju dla operatorów MVNO. Ponadto zaznaczone zostało krytyczne znaczenie przewidywalności regulacji (trudność w planowaniu inwestycji) oraz równego traktowania wszystkich graczy 3 na rynku telekomunikacyjnym. Operatorzy MVNO wskazali na bardzo wysokie bariery wejścia i wyjścia na ten rynek. Przedstawiciel mBank Mobile wskazał ponadto, iż asymetria stawek MTR uprzywilejowuje operatorów P4 i Cyfrowy Polsat oraz zaapelował o równe traktowanie wszystkich podmiotów. Z danych zaprezentowanych przez przedstawicieli MVNO wynikało, że z powodu asymetrii, oferując taką samą usługę za taką samą cenę uzyskują oni nawet kilkukrotnie niższe przychody niż P4, co wynika z konieczności ponoszenia dodatkowych obciążeń wynikających z wyższych stawek MTR. Tym samym obecnie obowiązujące regulacje nie wspierają działania MVNO, a także nie zachęcają nowych podmiotów do wejścia na rynek. Przedstawiciel GG Network wskazał ponadto, iS zyski z asymetrii stawek MTR wykorzystywane są na subsydiowanie cen usług, korzyści płynące z asymetrii są zatem wykorzystywane przez uprzywilejowanych operatorów w sposób dowolny, niekoniecznie na inwestycje.

Po zakończeniu prezentacji odbyła się Ożywiona dyskusja, głównie pomiędzy przedstawicielami P4 i trzema operatorami MNO. W jej toku powtarzały się argumenty przedstawione podczas prezentacji, niemniej padły również inne ciekawe propozycje. Dariusz Matuszczak - dyrektor w Polkomtelu zadeklarował poparcie dla zerowej stawki MTR, w sytuacji gdyby miała objąć wszystkich operatorów mobilnych. Taka deklaracja spotkała się z aprobatą przedstawiciela P4 - Jacka Niewęgłowskiego. Zadeklarował on chęć rozmowy o obniżeniu stawek do zera dla wszystkich podmiotów na rynku.

Podsumowując spotkanie Prezes UKE Anna Streżyńska podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie na spotkanie, stwierdziła, iż choć argumentacja w kwestii stawek MTR i asymetrii w znacznej części się powtórzyła, jest ona ciekawa oraz zapowiedziała, że we wrześniu przedstawi informację nt. dalszych planów Prezesa UKE co do stawek MTR.

Zobacz: Stanowiska operatorów dotyczące MTR (plik .zip; 4,5 MB).

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 35
 • 0

  16.  2009-06-26 19:33:10

  jak nie ma się do czego przyczepić, to się znaków doczepią... Polska

 • 0

  17. ~Czytelnik z Derbiksu  2009-06-26 19:43:29  host: host-109-119.derby.waw.pl

  Hello, SirmarK, podlinkuj właściwie załącznik!!!

 • 0

  18.  2009-06-26 19:52:23

  iS -> iż; Ożywiona -> ożywiona (litera duża); Żadnych -> żadnych

 • 0

  19.  2009-06-26 20:06:45

  BL9393, my poprawiamy tylko :) W sumie to też jest za MTR=0, a w ruchu zagranicznym oczywiście MTR=40 gr :)

 • 0

  20.  2009-06-26 20:12:31

  jestem*

 • 0

  21. ~  2009-06-26 20:44:54  host: chello087207224188.chello.pl

  PTC I PTK nie chce asymetrii bo uprzywilejowuje P4 ale MTR=0 też nie chcą, dziwne, bo przecież asymetrii wtedy nie ma

 • 0

  22.  2009-06-26 20:53:52

  spoko, mnie tylko irytuje podejście osoby z nr 7 :P

 • 0

  23.  2009-06-26 21:02:13

  Sirmark: tytuł newsa chyba coś nie tego.

 • 0

  24.  2009-06-26 21:10:33

  #23. tak dzieki.. poprawialem poprzestawione czcionki poprzekrecane przy kopiowaniu z pdf-a. i w ogole zamieszanie wyszlo nawet z zalacznikiem ;| .

 • 0

  25.  2009-06-26 21:12:49

  A tak w ogóle to jest weekend, więc bawmy się :)

 • 0

  26.  2009-06-26 21:44:26

  Skoro przedstawiciel PTC uważa że nie ma asymetrii w ruchu w sieci miedzy operatorami to wydaje się to dziwne zważywszy na liczbę posiadanych przez wszystkie 4 sieci abonentów. Jak wiadomo Plus, Era i Orange maja średnio po 13,5 mln klientów a Play około 3 więc jakim sposobem według PTC asymetria w ruchu nie występuje? Jest na to odpowiedz a nawet dwie. Albo klienci Play nie dzwonią poza siec Play lub w ogole nie dzwonią albo pozostali klienci W3 straszliwie dużo maja znajomych w Play.

 • 0

  27. ~greed  2009-06-26 22:34:33  host: chello089078052225.chello.pl

  Czy to nie wstyd podawać jako źródło newsa UKE, skoro przy prostym przeklejaniu notki zrobiono tyle błędów? Nadal nie wygląda to jak na stronie uke.

 • 0

  28. ~  2009-06-27 08:30:47  host: 188.33.55.200

  "Przedstawiciel P4 wskazał, iż 3 operatorów MNO osiągnęło długoterminowy poziom stawki MTR po 17 latach od rozpoczęcia działalności" - ciekawe jakim cudem, jak telekomy istnieją od 1996? No chyba, że analog, ale to zawsze była narginalna ilość, no i tylko jeden operator - ja bym tego nie liczył. "Przedstawiciel GG Network wskazał ponadto, iS zyski z asymetrii stawek MTR wykorzystywane są na subsydiowanie cen usług, korzyści płynące z asymetrii są zatem wykorzystywane przez uprzywilejowanych operatorów w sposób dowolny, niekoniecznie na inwestycje." - o właśnie! Play nie dałby takich cen, gdyby nie taki MTR. A sieć zrobiona po macoszemu! generalnie nie fair jest takie obnoszenie sie P4 z niskimi cenami i nieetyczna kampania reklamowa w sytuacji, gdy P4 ma pozycję MOCNO UPRZYWILEJOWANĄ. I niech mi nikt nie mówi, że MTR nie wpływa na ceny detaliczne. Przecież nikt nie będzie dopłacał do interesu. No inna sprawa, że W3 mimo wszystko powinna mieć nieco niższe ceny do Play (przy obecnym MTR). Ale to takie wyjście naprzeciw uprzywilejowanej pozycji P4.

 • 0

  29. ~edi  2009-06-27 10:03:33  host: public-gprs122376.centertel.pl

  P4 niby chce niższego MTR, ale przy sms znowu chcę wyższego. @ 26 - powiedział co innego, że nie ma związku asymetria cen i ruchu - czyli, że ludzie i tak dzwonią do play, choć muszą więcej płacić przez MTR

 • 0

  30. ~n  2009-06-27 11:53:25  host: 94.254.233.77

  26. Możesz mi wytłumaczyć jaki wpływ ma liczba posiadanych przez wszystkie sieci abonentów na symetrie lub asymetrie? Że ma wpływ na % połączeń zakończonych we własnej sieci to rozumiem, ale to nie to samo. Przy statystycznym zachowaniu klientów połączenia of-net z tymi przychodzącymi z innych sieci się wyrównają. Użytkownik Play nie musi dzwonić 3 razy poza sieć, aby ktoś z poza sieci do niego oddzwonił. Raczej wystarczy raz, no chyba, że kogoś razi wysoki koszt połączenia determinowany przez kolosalną różnicę w MTR.

 • 0

  31. ~n  2009-06-27 12:05:47  host: 94.254.233.77

  Ciekawe jest stwierdzenie, mówiące o wpływie MTR na rozliczenia polskich operatorów z zagranicznymi. Można rozważyć to nawet na tym zerowym MTR. W takiej sytuacji operator zagraniczny za połączenie do PL nie będzie płacił nic, a polski operator do zagranicznego już trochę zapłaci. Czyli trochę PLN z naszego kraju wypłynie. Eh te populistyczne pomysły ;-)

 • 0

  32.  2009-06-27 21:26:45

  26: Wystarczy, że Play miałby tylko 1 klienta, który dzwoniłby 20 minut do innych sieci i do niego by się dzwoniło 20 minut i mamy symetrię :)

 • 0

  33.  2009-06-27 21:28:11

  31: dlatego mówię, ze w ruchu zagranicznym MTR 40 gr. No chyba, że KE powie, że to dyskryminacja...

 • 0

  34. ~tl111  2009-06-28 12:28:55  host: smrw-193-33-42-153.smrw.lodz.pl

  Tajniak - nie mtr tylko cena tak jak teraz W3 do play.

 • 0

  35. ~  2009-06-28 23:37:31  host: chello087207208203.chello.pl

  niech zyje szaza !!!

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-92-170-149.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Co byś wybrał/a kupując iPhone'a z OLED-em?

Chińskie władze zatwierdziły nową fabrykę paneli OLED firmy LG

 

Zobacz wynik | Opinie (4)

Archiwum Ankiet