Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Porozumienie TP z UKE - oficjalnie

Porozumienie TP z UKE - oficjalnie

WitekT 22 Października 2009 17:29

0 0

Anna Streżyńska, prezes UKE, oraz Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej, podpisali porozumienie. Kończy to trwający od listopada 2008 roku proces opracowywania nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Zasad, które mają rozwiązać najistotniejsze problemy zgłaszane przez uczestników rynku oraz stworzyć fundamenty dla rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji.

Podpisane dzisiaj porozumienie stanowi zobowiązanie Telekomunikacji Polskiej do podjęcia szeregu działań mających na celu poprawę współpracy pomiędzy TP a operatorami alternatywnymi, zapewnienie stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także rozwój tego rynku poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną. Spółka wybuduje co najmniej 1,2 mln łączy szerokopasmowych.

Postanowienia dotyczące prawidłowego wykonywania obowiązków regulacyjnych

Na mocy porozumienia, TP zobowiązuje się do prawidłowego wykonywania wszystkich nałożonych na nią obowiązków regulacyjnych. Ponadto, w celu jak najpełniejszego realizowania zasady niedyskryminacji operatorów alternatywnych względem własnego przedsiębiorstwa oraz spółek zależnych, zobowiązuje się do podjęcia szeregu działań, mających zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników rynku. TP przede wszystkim wyodrębni w ramach własnej struktury cześć zajmującą się świadczeniem usług hurtowych i na warunkach niedyskryminacji będzie świadczyć te usługi zarówno części TP odpowiedzialnej za usługi detaliczne, innym spółkom z Grupy TP (w tym PTK Centertel), jak i operatorom alternatywnym. Ponadto operator zasiedziały będzie regularnie przekazywał Prezesowi UKE informacje na temat przestrzegania we własnej organizacji zasady niedyskryminacji, przy pomocy specjalnie opracowanych dla tego celu wskaźników (tzw. wskaźniki KPI) oraz poprzez kwartalne raporty niezależnych audytorów.

Kolejne działania mające zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników rynku przez TP to zróżnicowanie sytemu motywacyjnego dla pracowników zaangażowanych w dostarczanie usług hurtowych oraz dla pracowników zajmujących się usługami detalicznymi. Wynagrodzenia pracowników części hurtowej TP zostaną uzależnione jedynie od osiąganych przez tę cześć TP wyników (niezależnie od wyników części detalicznej oraz wyników całego przedsiębiorstwa), przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wskazanych wcześniej wskaźników KPI. Na mocy przedmiotowego porozumienia TP zobowiązała się również do wprowadzenia nowej kultury organizacyjnej dla pracowników zajmujących się dostarczaniem usług hurtowych, przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dotyczących stosowania zasady niedyskryminacji, a także wprowadzenia i stosowania zbioru zasad i zachowań (kodeks praktyk) określającego sposób postępowania pracowników TP, w szczególności w aspekcie stosowania zasady niedyskryminacji.

TP zobowiązuje się również do ograniczenia przepływu niedozwolonych informacji zarówno wewnątrz samej spółki, jaki i pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy TP. W wyniku przepływu takich informacji - dotyczących na przykład usług świadczonych przez operatorów alternatywnych na bazie infrastruktury TP - część detaliczna TP, a także podmioty zależne (np. PTK Centertel) uzyskiwały do tej pory istotną przewagę informacyjną, umożliwiającą stworzenie atrakcyjniejszych ofert dla użytkowników końcowych. Ograniczenie przepływu informacji z jednej strony ma nastąpić poprzez oddzielenie pracowników zajmujących się dostarczaniem usług hurtowych od pracowników części detalicznej oraz poprzez wprowadzenie i stosowanie zasad postępowania (kodeks praktyk), z drugiej zaś poprzez rozdzielenie systemów informatycznych wewnątrz TP.

W wyniku podjętych przez TP działań systemy informatyczne operatora zasiedziałego mają funkcjonować w taki sposób, aby zapewnić przejrzystość wewnętrznej organizacji TP oraz spółek z Grupy TP, a także równy dostęp do informacji dla wszystkich podmiotów. Mają także uniemożliwić dyskryminujący przepływ niedozwolonych informacji w Grupie TP. Usługi hurtowe będą świadczone przez część hurtową TP przy wykorzystaniu odseparowanych systemów informatycznych, do których inne działy TP oraz spółki z Grupy TP nie będą mieć dostępu.

Postanowienia regulujące zasady i warunki współpracy międzyoperatorskiej

TP ma zawierać z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi umowy zgodnie z trybem oraz wzorami określonymi w ofertach ramowych. Jednocześnie z dniem podpisania porozumienia operator zasiedziały zaprzestaje stosowania wzorów umów sprzecznych z wzorami określonymi w ofertach ramowych, a w szczególności zaprzestaje umieszczania w umowach klauzul i postanowień końcowych niezgodnych z wzorami umów określonymi w tych ofertach. Stosowanie przez TP klauzul sprzecznych z ofertami ramowymi jest jednym z głównych problemów zgłaszanych do tej pory przez operatorów alternatywnych.

Porozumienie zawiera również wiele innych zobowiązań TP, które mają zapewnić przejrzyste warunki dla podpisywania umów na zasadzie niedyskryminacji pomiędzy operatorem zasiedziałym a operatorami alternatywnymi. Podobnie jak w przypadku stosowania zasady niedyskryminacji, również dla procesu podpisywania umów będą mierzone wskaźniki KPI, które umożliwią ocenę skuteczności oraz jakości tego procesu. Niezależnie od powyższego, w porozumieniu zostały także opracowane zasady regulujące określone aspekty współpracy pomiędzy TP a operatorami alternatywnymi, które mają ułatwić i usprawnić proces świadczenia usług przez operatora zasiedziałego. Są to:
• system prognozowania zapotrzebowania, mający umożliwić prawidłowe zwymiarowanie przez TP sieci dla ruchu związanego ze świadczeniem usług operatorom alternatywnym,
• Model Współpracy Międzyoperatorskiej, określający podstawowe zasady i warunki świadczenia przez TP usług operatorom alternatywnym,
• Interfejs Systemu Informatycznego, będący narzędziem informatycznym służącym wymianie informacji i danych w zakresie usług regulowanych pomiędzy TP i operatorami alternatywnymi,
• proces Time-to-Market, służący przygotowaniu i wdrożeniu oferty usług hurtowych przez TP, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań uczestników rynku.
Na mocy niniejszego porozumienia TP zobowiązała się także do zawierania, na wniosek operatorów alternatywnych, odrębnych porozumień, które mają ustalić warunki współpracy pomiędzy Telekomunikacją Polską SA a pozostałymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz przyczynić się do ograniczenia powstałych na tym tle sporów.

Pozostałe zobowiązania TP

Na mocy porozumienia TP zobowiązuje się do wybudowania lub zmodernizowania w ciągu 3 lat infrastruktury zapewniającej przyłączenie co najmniej 1,2 mln nowych łączy szerokopasmowych (w tym 1 mln łączy o przepływności co najmniej 6 Mb/s). Ze względu na niski poziom dostępności i jakości usług telekomunikacyjnych w Polsce, ta kwestia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, a także stworzenia konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.

Przedmiotowe porozumienie reguluje także wiele innych kwestii związanych, między innymi, z zakończeniem sporów sądowych pomiędzy TP a Prezesem UKE oraz TP a operatorami alternatywnymi, czy też monitorowaniem realizacji zobowiązań podjętych przez Telekomunikację Polską.

Dotychczasowa sytuacja na rynku telekomunikacyjnym

Prezes UKE od kilku lat podejmuje działania umożliwiające powstanie, a następnie rozwój realnej i skutecznej konkurencji na polskim rynku telekomunikacyjnym. W ten sposób stworzono warunki dla działalności nowych operatorów telekomunikacyjnych, konkurencyjnych wobec Telekomunikacji Polskiej SA, a tym samym do zwiększenia różnorodności i atrakcyjności ofert. Mimo to, rynek telekomunikacyjny w Polsce nie rozwija się w sposób odpowiadający jego potencjałowi i zgodnie z oczekiwaniami konsumentów.

Jedną z kluczowych kwestii dla alternatywnych podmiotów oraz dla ich klientów jest realizacja przez TP obowiązku niedyskryminacji, zwłaszcza w zakresie dostępu do infrastruktury operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Taki obowiązek został nałożony na Telekomunikację Polską SA, ale do Prezesa UKE nieustannie wpływają skargi dotyczące kolejnych zachowań dyskryminujących operatorów alternatywnych. Świadczy to o tym, że TP nie stosuje się do decyzji Prezesa UKE. Alternatywni przedsiębiorcy telekomunikacyjni nadal są traktowani w sposób dyskryminujący, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie stopnia konkurencyjności rynku detalicznego. W związku z tym Polska zajmuje końcowe miejsca w rankingach dostępności i jakości usług telekomunikacyjnych.

Mając to na względzie Prezes UKE w 2008 roku rozpoczął prace związane z nałożeniem na Telekomunikację Polską SA nowego środka regulacyjnego w postaci rozdziału funkcjonalnego, mającego rozwiązać najistotniejsze problemy rynkowe. Chcąc uniknąć tak daleko idącego środka regulacyjnego TP rozpoczęła negocjacje z uczestnikami rynku telekomunikacyjnego, mające poprawić warunki współpracy międzyoperatorskiej. Jednocześnie operator zasiedziały przedstawił Prezesowi UKE propozycje działań służących ograniczeniu wskazywanych przez regulatora problemów rynkowych.

Prezes UKE wyraża nadzieję, że podpisane dzisiaj porozumienie przyczyni się do poprawy relacji międzyoperatorskich, a także zapewni przestrzeganie przez Telekomunikację Polską SA obowiązków regulacyjnych. W ten sposób doprowadzi do istotnej poprawy konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Na stronach UKE można znaleźć pełną treść porozumienia wraz z 12 załącznikami.

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 55
 • 0

  36. ~aaa  2009-10-23 22:02:27  host: apn-77-114-165-212.dynamic.gprs.plus.pl

  21 - takie epitety zostaw sobie dla kolegów bo domniemuję że jesteś nmonterem. Możesz mówić do mnie "Szanowna Pani". Więc po pierwsze - mieszkam w centrum miasta powiatowego, po drugie - studzienka jest 20 cm od granicy mojej działki. Po trzecie - i pan sprzedający usługi tepsy (pracownik) i monter powiedzieli że dopóki nie dostaną 400 zł to "warunków technicznych" nie będzie. To jest złodziejstwo - a jak za mało zarabiają to niech pracę zmienią, a nie czekają na pieniądze za usługę którą tepsa zobowiązała się wykonać za darmo. A za debila to możesz mieć sprawę w sądzie.

 • 0

  37. ~El  2009-10-23 22:07:13  host: chello089074168015.chello.pl

  aaa to trzeba pojsc do szefa tych panow to ich gosc sprowadzi do porzadku a Twoja sprawe zalatwi. czy prosciej bic piane na forum?

 • 0

  38. ~aaa  2009-10-23 22:14:34  host: apn-77-114-165-212.dynamic.gprs.plus.pl

  szef tego pana jest jego bratem poszła reklamacja do tepsy i info do uke i nic. uke nie odpowiedziało tepsa do info o łapówkach wogóle się nie odniosła. jestem bezsilna. a nie jest to u nas odosobniony przypadek. nie wiem co mam zrobić - media? policja?

 • 0

  39. ~Chrome_TP  2009-10-23 22:46:24  host: afhf244.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ad 38 - nagrać na dyktafon rozmowę i poprosić żeby ci objaśnił za co faktycznie masz zapłacić - nie będzie ę-ą później - i dlaczego po zapłaceniu tej kwoty warunki techniczne się nagle znajdą... - jeżeli coś kręcą to nieprawidłowości łatwo wykryć...

 • 0

  40. ~kaczor  2009-10-23 22:51:31  host: 77-254-16-50.adsl.inetia.pl

  36. wielce szanowna pani, wyjasniam wiec, ze tepsa nie musi pani podlaczac linii kablowej jezeli nie widzi w tym uzasadnienia w postaci oplacalnosci takiej inwestycji. tp musi swiadczyc usluge powszechna jaka jest telefon stacjonarny, wiec moga zalozyc pani radiodostep G4F . jezeli pani to nie pasuje to tepsa wobec pani nic nie musi. pani rowniez nie musi nikomu placic. proste.

 • 0

  41. ~n  2009-10-23 22:53:02  host: public-gprs60620.centertel.pl

  Po prostu nagraj propozycję łapówki, albo zgłoś na policję i wręcz znaczone banknoty - tyle, monter więcej wywiadów technicznych nie będzie robił. Dziwne, że sama na to nie wpadłaś. Brat tego Pana nie ma nic do rzeczy, reklamacje i skargi są rozpatrywane przez inny departament, może nawet na drugim końcu polski. Jaką w ogóle odpowiedz dostałaś? Dziecięca bezradność autorów tego typu postów nie dodaje wiarygodności.

 • 0

  42. ~kaczor  2009-10-23 23:03:55  host: 77-254-16-50.adsl.inetia.pl

  ja bym powiadomil jeszcze powiadomic abw, cba i prokuratora generalnego. zastanow sie, zalozmy ze wybudowales sobie domek. zamawiasz linie. przyjezdza monter, robi WT. brak przylacza (kabla miedzy slupkiem a budynkiem) = negatywny. dostajesz pismo z tp - brak mozliwosci, proponujemy radiodostep. nie chcesz. ale spotykasz montera i on mowi ze za ilestam zlotych ci to zrobi [czyt. wezmie lopate i wykopie/wciagnie ci ten kabel]. gdzie tu korupcja bo nie bardzo rozumiem?

 • 0

  43. ~kaczor  2009-10-23 23:05:56  host: 77-254-16-50.adsl.inetia.pl

  *powinno byc proponowal powiadomic oczywiscie:)

 • 0

  44. ~beznick  2009-10-23 23:19:26  host: 94.75.121.6

  ~kaczor: i niech się ~aaa się łaskawie od TP odstosunkuje, bo to chyba ludkowie z tzw. firmy partnerskiej..

 • 0

  45. ~  2009-10-24 00:30:08  host: apn-77-114-31-134.dynamic.gprs.plus.pl

  42. Domek stoi od dawna. Łopatę, monter weźmie?? Wykopie? Wprost powiedzieli-kopię sobie sama, płace za tzw."warunki techniczne". Nie ma kasy nie ma warunków. A tepsa to toleruje. Dobra, jedyne wyjście-nagram i pójde na policję. Dziekuję za pomysł. Pozdrowienia dla monterów. Śpijcie spokojnie. Do czasu :-)

 • 0

  46. ~n  2009-10-24 01:43:10  host: public-gprs60620.centertel.pl

  Pytanie tylko po co tyle czekałaś? A kaczor, mój koment był taki, bo większość podobnych wpisów to jednak fantazje. Nie twierdzę, że akurat ten, ale często jak prosi się o jakieś konkrety to już zero odpowiedzi. Tutaj wystarczyłoby prosić o numer reklamacji, na pewno dałoby się sprawdzić.

 • 0

  47. ~n  2009-10-24 01:54:54  host: public-gprs60620.centertel.pl

  sorki, nie reklamacji a oczywiście skargi.

 • 0

  48. ~bq  2009-10-24 10:54:12  host: aahh250.neoplus.adsl.tpnet.pl

  Monter nie jest funkcjonariuszem publicznym. Pracuje dla TP. Zgłoszenie sprawy łapówki na policje nic nie da.

 • 0

  49. ~tl111  2009-10-24 12:07:29  host: smrw-91-193-86-157.smrw.lodz.pl

  Spróbuj napisać do Jabczyńskiego przez jego blog prośbę o poradę co zrobić w takiej sytuacji.

 • 0

  50.  2009-10-24 14:10:50

  Chrome_TP - przeciez przeprosilem, co sie czepiasz. TPSA do niczego nie byla zmuszona, TPSA wygrala, TPSA generalnie jest super, TPSA ... (tutaj wstaw co chcesz) tylko w swej wielkodusznosci poszla na kompromis.

 • 0

  51. ~Chrome_TP  2009-10-24 14:20:37  host: 212.160.172.70

  Nie z wielkoduszności tylko dobrze uwidocznionej własnej korzysci ;] - i btw nie musisz przepraszać, bo masz naturalnie prawo do własnego zdania na dany temat - aczkolwiek jeżeli jest to zdanie dość radykalne to byłoby miło wiedzieć coś więcej dlaczego doszedłeś do takiego wniosku - nie mniej nie więcej. Nie mam zamiaru ci przecież udowadniać na siłę, że jest inaczej - tylko poprostu prezentuje inny punkt widzenia - być może taki którego nie brałeś pod uwagę i vice versa :)

 • 0

  52.  2009-10-24 14:30:45

  O uniknięciu podziału w TVN CNBC Biznes: http://www.tvn24.pl/2276098,12692,0,0,1,wideo.html

 • 0

  53. ~ryśku  2009-10-25 09:28:02  host: chello084010156203.chello.pl

  można mieć tylko nadzieje, że rozbudowa infrastruktury przez te 3 lata będzie rozsądnie nadzorowana - i faktycznie coś się poprawi. Nie ma co się zachwycać jak na razie, tylko patrzeć czy tp dotrzyma podpisanej umowy.

 • 0

  54. ~  2009-10-25 12:33:22  host: v07-09.opera-mini.net

  A kiedy skonczy sie 30zlotowy haracz za utrzymanie linii?!

 • 0

  55. ~Chrome_TP  2009-10-25 13:40:14  host: afgl95.neoplus.adsl.tpnet.pl

  ad 54 - raczej nigdy ? - Bo utrzymanie lini jednak kosztuje, a jest to przy okazji dobry dławik przeciw OA coby ich oferta nie była aż nadto nęcąca ? :> - To jest niestety biznes - jak możesz w jakiś sposób utrudnić życie konkurencji tak aby nikt ci nie mógł nic zrobić i jeszcze zarobić to tak się po prostu robi - nie ma się co czarować że OA zrobili by inaczej - oni nie mieli żadnych skrupułów by maksymalnie wykorzystać swoje możliwości względem wchodzenia na nasze linie więc czemu my mielibyśmy im jeszcze życie ułatwiać ? :>

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-225-17-239.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Co byś wybrał/a kupując iPhone'a z OLED-em?

Chińskie władze zatwierdziły nową fabrykę paneli OLED firmy LG

 

Zobacz wynik | Opinie (4)

Archiwum Ankiet