Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Polkomtel: wniosek do UOKiK w związku z przetargiem na 1800 MHz

Polkomtel: wniosek do UOKiK w związku z przetargiem na 1800 MHz

sirmark 16 Maja 2013 11:42

5 11

Polkomtel zwrócił się do UOKiK z pismem oraz wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w których domaga się wyjaśnienia szeregu kontrowersji związanych z materiałem, który UOKiK określił jako "Opinia Prezesa UOKiK dotycząca zachowania warunków konkurencji w związku z postępowaniem przetargowym w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9 - 1754,9 MHz oraz 1824,9-1849,9 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej", przedstawionym w toku przetargu prowadzonego przez UKE na rezerwację częstotliwości z zakresu 1800 MHz.

Polkomtel chce wyjaśnić dlaczego pomimo złożonych wniosków, nie otrzymał od UOKiK analiz, na podstawie których Urząd wydał swoją opinię do postępowania przetargowego.

UOKiK swoją opinię sporządził natomiast na podstawie np. danych z raportu Prezesa UKE o stanie rynku w latach 2009-2011. Pomijając fakt, iż opierano się na starych i nieaktualnych danych, nie przeprowadzono w ogóle analizy sytuacji w przyszłości, czyli tego jak rynek będzie wyglądał po przyznaniu częstotliwości danym firmom. - napisał Polkomtel w komunikacie.

Dla operatora niezrozumiała jest także negatywna ocena współpracy Polkomtela z Grupą Midas w kwestii korzystania i posiadania częstotliwości, w sytuacji gdy Orange i T-Mobile współpracują podobnie w ramach spółki Networks!.
Naszym zdaniem, działania UOKiK są sprzeczne z ustawowym obowiązkiem tej instytucji do podejmowania w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Wspierają one umacnianie silnej pozycji rynkowej dwóch przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, czyli Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. (operatora sieci Orange) i Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (operatora sieci T-Mobile), które w ramach współpracy w spółce Networks! współdziałają na wielu obszarach, w tym również wspólnego wykorzystywania częstotliwości. - napisano.

Operator sieci Plus zarzuca UOKiK, jak i UKE, że prowadzą uprzywilejowaną politykę wobec spółki P4, co w jego ocenie nie służy już zachowaniu warunków konkurencji na rynku. Polkomtel uważa, że oba Urzędy w ramach postępowania przetargowego nie wypełniły swoich podstawowych, ustawowych obowiązków.

Operator korzystając z przysługujących mu praw określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do UOKiK z następującymi pytaniami:
 1. Czy i jeśli tak, to dlaczego Prezes UOKiK nie zbadał szczegółowo treści ofert złożonych przez poszczególnych uczestników Przetargu (na co wskazuje m.in. lakoniczna treść Opinii UOKiK, odnosząca się tylko do subiektywnie wybranych elementów ofert)?
 2. Czy i jeśli tak, to dlaczego Prezes UOKiK sporządzając opinię w sprawie zachowania warunków konkurencji poprzestał na zapoznaniu się jedynie z informacjami zawartymi w ofertach, a zaniechał posłużenia się także innymi znanymi organowi danymi i informacjami o stanie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym lub ustalonymi dodatkowo przez UOKiK?
 3. Dlaczego Prezes UOKiK zadeklarował, że treść Opinii UOKiK dotyczy: analizy obecnej struktury rynku telekomunikacyjnego; analizy doświadczenia, jakim dysponuje oferent w zakresie działań, do których realizacji chce wykorzystać pozyskanie częstotliwości; analizy przedstawionego planu wykorzystania wnioskowanych częstotliwości; analizy rynkowej atrakcyjności i innowacyjności oferty, jaką planuje wprowadzić na rynek uczestnik przetargu; analizy strategii wprowadzenia na rynek nowej oferty w tym sposobu jej finansowania; analizy potencjalnych zmian, jakie mogą nastąpić po zrealizowaniu planów zaprezentowanych w ofercie przetargowej; pomimo iż w rzeczywistości nie przeprowadził takich analiz?
 4. Dlaczego Prezes UOKiK nie omówił dokonanych ustaleń w sposób odpowiadający treści dokumentacji przetargowej?
 5. Dlaczego Prezes UOKiK nie ustalił udziału rynkowego poszczególnych uczestników Przetargu w 2012 r., poprzestając na nieaktualnych danych z raportu Prezesa UKE o stanie rynku w latach 2009-2011?
 6. Dlaczego Prezes UOKiK zaniechał rzetelnej oceny zasobów finansowych P4?
 7. Czy i jeśli tak, to dlaczego Prezes UOKiK poprzestał na zapewnieniach P4, że posiada kompetencje i know-how z zakresu IT, które powinny pozwolić jej na "odpowiednie wykorzystania częstotliwości z zakresu 1800 MHz"?
 8. Dlaczego Prezes UOKiK bez wykorzystania jakichkolwiek konkretnych informacji uznał, iż przedstawione przez P4 strategie "świadczą o faktycznej gotowości ze strony tego operatora do uruchomienia w ramach swojej oferty usług transmisji danych w technologii LTE"?
 9. Czy i jeśli tak, to dlaczego Prezes UOKiK nie dokonał należytej analizy zagadnień związanych z aktualnym i przyszłym stanem konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, uwzględniającej relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku w oparciu o przyjęte przez nich i planowane w przyszłości (w tym deklarowane publicznie przez przedstawicieli spółek) modele działalności i współpracy?
 10. Dlaczego Prezes UOKiK pominął w Opinii UOKiK występującą w obrocie współpracę poszczególnych graczy rynkowych (innych niż podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy Polkomtel) w zakresie dostępu do częstotliwości oraz wspólnej budowy i wykorzystywania infrastruktury telekomunikacyjnej - przy jednoczesnym uznaniu za negatywnie wpływającą na stan konkurencji - przynależności Polkomtel do grupy kapitałowej, w której występują podmioty posiadające rezerwacje częstotliwości?
 11. Dlaczego Prezes UOKiK - oceniając oferty PTC i PTK - nie zbadał, jaki wpływ na stan konkurencji, w tym na możliwość dostępu do częstotliwości będących w posiadaniu innych uczestników rynku, ma powołanie przez PTC i PTK podmiotu Networks! Sp. z o.o. i powiązania kapitałowe PTC i PTK z tym uczestnikiem rynku, który został powołany celem zwiększenia możliwości wykorzystywania częstotliwości będących w posiadaniu jednej ze spółek przez drugą (i nawzajem), a także wspólnego inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną, tworząc oszczędności związane z takimi inwestycjami, prowadzonymi samodzielnie przez innych graczy rynkowych?
 12. Dlaczego Prezes UOKiK nie przeanalizował w Opinii UOKiK aktualnej i potencjalnej współpracy uczestników Przetargu w ramach Networks! Spółki z o.o. lub w ramach innych wspólnych przedsięwzięć operatorów telekomunikacyjnych?
 13. Dlaczego Prezes UOKiK nie zbadał, jaki wpływ na pozycję rynkową PTC i stan konkurencji na rynku ma fakt, iż PTC należy do grupy Deutsche Telekom?
 14. Dlaczego Prezes UOKiK nie zbadał, jaki wpływ na pozycję rynkową PTK ma fakt, iż PTK należy do grupy France Telecom, a także to, iż jedynym właścicielem udziałów w PTK jest Telekomunikacja Polska S.A, zajmująca pozycję dominującą na szeregu rynków związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej?
 15. Dlaczego Prezes UOKiK sporządzając Opinię UOKiK nie wykorzystał danych pochodzących z postępowań o udzielenie przez ten organ zgody na dokonanie koncentracji w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, związanych z: utworzeniem w 2011 r. przez PTC i PTK spółki Networks! Sp. z o.o. (sygn. sprawy: DKK2-422/19/10/MB, decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-31/11); przejęciem w 2012 r. kontroli nad Polkomtel przez Spartan Capital Holding Sp. z o.o. (sygn. sprawy: DKK2-421/27/11/MB, decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-126/11); utworzeniem wspólnego przedsiębiorcy przez France Telecom S.A. i Deutsche Telekom AG (sygn. sprawy: DKK2-422/4/11/MB, decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-97/11)?
 16. Dlaczego Prezes UOKiK w tożsamy sposób odniósł się do każdej z kilku ofert złożonych przez danego uczestnika Przetargu, tj. nie przeprowadził analizy sytuacji, w której dany uczestnik uzyskuje w Przetargu jednocześnie więcej niż jedną rezerwację częstotliwości (skoro wydając opinię, Prezes UOKiK dostrzega, że uczestnicy złożyli więcej niż jedną ofertę, to naturalne wydaje się, że powinien dokonać analizy sytuacji w wariantach, w których dany podmiot uzyskuje jedną lub większą liczbę rezerwacji częstotliwości)?
 17. Dlaczego Prezes UOKiK ograniczył się w Opinii UOKiK do powierzchownych, wybiórczych ocen i gołosłownych twierdzeń, ukierunkowanych jedynie na występujący obecnie stan w zakresie "podziału" częstotliwości pomiędzy poszczególnymi graczami rynkowymi (przyjmując w tym zakresie niedopuszczalne uproszczenia), podczas gdy istotą opinii tego organu, odnoszącej się do wpływu, jaki dla konkurencji będzie miało rozdysponowanie częstotliwości na rzecz poszczególnych graczy, powinno być ujęcie perspektywiczne, poparte analizami "scenariuszy" wynikających z podziału 5 rezerwacji pomiędzy poszczególnych uczestników Przetargu oraz potencjalnych "aliansów" rynkowych podmiotów, które mają szanse uzyskać rezerwacje częstotliwości?
 18. Dlaczego Prezes UOKiK nie zawarł w Opinii UOKiK szczegółowych danych o każdym z aspektów dotyczących m. in.: struktury rynku, struktury powiązań kapitałowych, strategii konkurencyjnej uczestnika przetargu oraz co najważniejsze - ich wpływu na zachowanie warunków konkurencji (ograniczając się w szeregu punktów analizy jedynie do wymienienia poszczególnych danych i informacji, nie prezentując ich oceny z punktu widzenia celu, dla jakiego udzielana jest opinia)?
 19. Dlaczego Prezes UOKiK poprzestał na dokonaniu jednolitej oceny każdej z kilku ofert złożonych w Przetargu przez poszczególnych jego uczestników (3 oferty P4, 3 oferty PTC, 3 oferty PTK), bez dokonania analizy wpływu na zachowanie warunków konkurencji dla sytuacji, w której np. tylko dwa podmioty uzyskują rezerwację, co świadczy o powierzchownym i pozornym zbadaniu wymaganego kryterium w zakresie, w jakim zostało ono powierzone Prezesowi UOKiK?
 20. W jakiej dacie została sporządzona Opinia UOKiK?
 21. Kto sporządził Opinię UOKiK?
 22. Dlaczego Opinia UOKiK nie została podpisana przez Prezesa UOKiK lub upoważnionego pracownika UOKiK (została przedstawiona Prezesowi UKE jako niepodpisany i nieopatrzony datą materiał)?

Zobacz: Znamy zwycięzców przetargu na 1800 MHz!.
Zobacz: Ciekawostki z dokumentacji przetargowej na 1800 MHz.
Zobacz: Stanowisko Sferii w sprawie przetargu na 1800 Mhz.
Zobacz: P4 bierze wszystkie trzy bloki.

Źródło tekstu: Polkomtel, wł     

Dodaj do:

Tagi: polkomtel | uokik

w sumie: 52
 • 2

  36. ~Gość z PLK  2013-05-16 13:26:00  host: plus-96-193.polkomtel.com.pl

  @33 Czy racjonalnie działający przedsiębiorca zainwestuje środki w postawienie samych nadajników LTE ale nie w ich konfigurację i resztę infrastruktury? Czy racjonalnie działający człowiek kupi sobie samochód ale bez opon? Czy Twoja wypowiedź ma racjonalne przesłanki? :)

 • 0

  37. ~tcp  2013-05-16 13:27:35  host: user-94-254-151-55.play-internet.pl

  Octopus , mądralo nie docierają do Ciebie żadne argumenty, powinienem Ciebie zaprosić do mojego miasta i ukazać Ci naocznie prawdziwe oblicze internetu LTE w Plusie- żadnej teorii - same fakty ... może wreszcie do Ciebie dotrze, że nie jest tak różowo jest "opowiada" Plus ... tym bardziej może wytłumaczysz mi jakim cudem w ŚCISŁYM CENTRUM miasta nie ma praktycznie LTE , jak już się "coś" pojawi to 1 kreseczka, z żenująco niskim transfererem - często znacznie gorszym od transferu w PLAY-u Octopus, przepraszam - a co zwykłego "Kowalskiego" obchodzi biadolenie o konkurencji w takiej formie w jakiej to opisałeś ? normalnie myślący chce mieć DUŻO za małą cenę - albo Dużo za dużą cenę , to co Polkomtel oferuje to mało za DUŻĄ CENĘ - rozumiesz ? dlatego jest potrzebna konkurencja i zobaczymy czy jak wejdzie PLAY to Polkomtel nadal będzie tak "sztywny" w limitach transferu :) - możemy się nawet założyć :) , że BĘDĄ ZMUSZENI właśnie przez czynnik KONKURENCYJNOŚCI poprawić pod kątem transferu swoją własną ofertę ...

 • -1

  38. ~tcp  2013-05-16 13:31:50  host: user-94-254-151-55.play-internet.pl

  Gość z PLK gotowy do odwiedzenia mojego miasta ? i zobaczenia tych "hiper", "super" transferów w LTE w ŚCISŁYM CENTRUM mojego miasta ? błyśniesz wiedzą dlaczego LTE jest tak słabe - a w zasadzie dlaczego jego nie ma :) , wiele osób się na to skarży :) i co robi Polkomtel ? wypina tyłek - twierdząc wszystko jest dobrze ...

 • 0

  39. ~tcp  2013-05-16 13:37:40  host: user-94-254-151-55.play-internet.pl

  I dodam od siebie - jestem po stronie tych wszystkich ludzi, którzy chcą mieć nielimitowany ( chociażby tylko w nocy ) internet, bez zastanawiania się czy przekroczą 50GB, 100GB czy 200GB , po to jest postęp technologiczny, aby każdy mógł z niego korzystać dla swoich celów ... wiele osób się skarży na działania Polkomtela ... i mają rację ... każdy Oligopol powinien być szybko "rozbity" , ja także jestem za tym, aby każdy z operatorów w równym stopniu mógł oferować internet mobilny ( bez limitów - chociażby w nocy ) .

 • -3

  40. ~...  2013-05-16 14:51:00  host: 159-205-46-53.adsl.inetia.pl

  Określę to tak: LOL.

 • -1

  41.  2013-05-16 15:54:17

  Podejście Plusa. Jak się uda to kupić jak najtaniej i bez poważnych założeń ze strony Plusa a jak się nie uda to blokować jak najdłużej aby konkurencja nie mogła wejść na rynek bo my Plus chcemy jak najwięcej zarobić i być jedyni. Przecież mamy wielki kredyt do spłacenia.

 • 0

  42. ~APS  2013-05-16 16:26:36  host: 93.154.145.235

  Ha ha ha ! Solorz ma 14 mld.kredytu za Plusa i jeszcze ktoś mu pożyczy na nowe częstotliwości ?Zwykłe blokowanie konkurencji i pieprzenie głupot !!!

 • -1

  43. ~APS  2013-05-16 16:30:00  host: 93.154.145.235

  A dla tych co myślą ,że bezprzewodowy ,nielimitowany internet jest możliwy radzę ruszyć puste główki i trochę poszukać w necie wiadomości ,a nie pisać idiotyzmy !!!

 • 0

  44. ~  2013-05-16 16:40:51  host: 89-66-100-16.dynamic.chello.pl

  @42, prędzej pożyczy jemu niz tobie :)

 • 1

  45. ~Jakimes  2013-05-16 16:53:49  host: foto.ro1.torservers.net

  To tylko temat zastępczy żeby mieć darmową reklamę w sieci oraz odwrócic uwagę od tego że jako jedyni nie odpowiedzieli na NJU Mobile :) Nie dajcie się na to nabrać.

 • -2

  46. ~S39  2013-05-16 17:13:24  host: s39-15.opera-mini.net

  45 Jasne, aha! Oni nie muszą odpowiadać na NJU, bo wiedzą, że to to samo się wykruszy po kilku miesiącach. Heyah zwija interes bodaj w lipcu :-D

 • 0

  47. ~adam  2013-05-16 17:17:15  host: a09-05-04.opera-mini.net

  plus tonie i chwyta sie brzytwy!

 • 0

  49. ~  2013-05-16 17:47:48  host: 89-71-52-196.dynamic.chello.pl

  Solorz ma rację i to z czysto biznesowego punktu widzenia. Ma prawo, z którego korzysta. Play wygrał przetarg, to się zgadza ale czy go zrealizuję to już inna para kaloszy.

 • 0

  50.  2013-05-16 18:21:59

  @45 - to zbyt .. prymitywne :). Stać go na dobrych prawników , którzy swoją wiedzę umiejętnie wykorzystają. Ma pieniądze na szybszą spłatę kredytów - czyli zyski są. Sam fakt że takie pytania można stawiać .. stawia pod znakiem zapytania cały przetarg. ">>W jakiej dacie została sporządzona Opinia UOKiK?>>Kto sporządził Opinię UOKiK?>>Dlaczego Opinia UOKiK nie została podpisana przez Prezesa UOKiK lub upoważnionego pracownika UOKiK (została przedstawiona Prezesowi UKE jako niepodpisany i nieopatrzony datą materiał)?" Byle łoś robi co chce .. i tworzy dokumenty przetargowe bez nadzoru i kontroli ?

 • 0

  51.  2013-05-16 18:22:33

  wops - 49 oczywiście .

 • 0

  52. ~  2013-05-16 19:58:32  host: user-94-254-194-106.play-internet.pl

  @41 to jest jak najbardziej biznesowe podejście. I zgodne z prawem.

 • 0

  53. ~  2013-05-16 20:17:06  host: 31-41-144-41.net.kth.pl

  @50. Nie chcę wypowiadać się na temat jakości pracy UOKiK (vide zezwolenie na powstanie NC+ oraz zawyżone stawki do Play pomimo likwidacji asymetrii), ale wyniku przetargu w żaden sposób to nie zmieni. Opinia dotarła, była wiążąca dla UKE i nawet jeżeli na dokumencie nie widniał podpis to najwyraźniej w dostateczny sposób zostało uprawdopodobnione, że pochodzi ona właśnie z tego urzędu i posiada akceptacje jego prezesa. W takim celu wystarczył przykładowo jedynie kontakt telefoniczny a sam dokument mógł zostać przesłany elektronicznie. Wymóg podpisu na każdej dokumentacji oferty przetargowej stronie to stanowisko UKE, które ma na celu zapobieganiu podmianie dokumentów. To nie jest zasada prawna wykorzystywana w obrocie dokumentów urzędowych.

 • 0

  54. ~  2013-05-16 20:18:21  host: 31-41-144-41.net.kth.pl

  @52. To normalne, że w każdy dopuszczalnie prawny sposób mogą bronić swojego interesu. Ale nie oznacza to, że w takie wypociny należy bezkrytycznie wierzyć.

 • 1

  55. ~mirekb  2013-05-16 22:22:16  host: apn-37-109-150-7.dynamic.lte.plus.pl

  prezes uke juz dawno temu mowila ze nic to nie da..jednak dla polkomtelu opoznienie startu lte ptc i p4 np o rok to juz dosyc dlugo,im pozniej tym lepiej..mnie juz teraz interesuje jak aukcja na 0,8/2,6 zostanie prawnie umocowana mimo wielu niejasnosci..juz o Sferii i jej pasmach w 0,8 i arbitrażu we Francji nie wspomne-jesli sie uda zygmunt powoli wyjdzie na swoje o czym wielu od lat wie.pozostalosci po nordisku z cdma dotycza juz tylko 2 podmiotow w tym orange..moze refarming?1i2 dywidenda cyfrowa to koniec niskich czestotliwosci wiec jest o co walczyc a to tylko najblizsze 2 lata..pasma 2,6 i wyzsze to juz uzupelnianie pojemnosci w miastach wiec do zrobienia

 • 0

  56.  2013-05-17 12:01:15

  Prezes może sobie mówić. Jeśli wyczerpie się przesłanka w myśl art 303 i 313 Kk.. to może sobie mówić.. dalej.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-225-38-2.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Czy korzystasz z usługi pocztowej Gmail?

Tryb poufny trafia do Gmaila na Androida

 

Zobacz wynik | Opinie (2)

Archiwum Ankiet