Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Jak to jest z wykorzystaniem budek telefonicznych

Jak to jest z wykorzystaniem budek telefonicznych

WitekT 11 Stycznia 2010 12:20

0 0

W okresie od 7. maja do 21. lipca 2009 roku, na zlecenie Prezesa UKE, Pentor przeprowadził badanie ankietowe, którego celem było poznanie poziomu zaspokojenia potrzeb konsumentów, w tym konsumentów będących osobami niepełnosprawnymi, na usługi telefoniczne realizowane za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS) z uwzględnieniem miejsca zamieszkania tych konsumentów w podziale na poszczególne rodzaje gmin.

Raport został przygotowany w szczególności na potrzeby rozpatrzenia wniosku Telekomunikacji Polskiej o zmianę decyzji Prezesa UKE ustalającej dla TP - jako przedsiębiorcy wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej na obszarze całego kraju - minimalną liczbę aparatów publicznych jakie powinny być instalowane na obszarze objętym jej działalnością, czyli na obszarze całego kraju. Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, Prezes UKE przy określeniu tej liczby bierze pod uwagę m.in. uzasadnione potrzeby mieszkańców.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2 tys. osób w wieku powyżej 18 lat i próbie 1025 osób niepełnosprawnych. Reprezentatywny dobór próby pozwala na przełożenie wyników otrzymanych w badaniu na całą populację kraju.

Podstawowymi celami ww. badania było:
ustalenie częstotliwości korzystania z aparatów publicznych przez ogół konsumentów oraz osoby niepełnosprawne w podziale na poszczególne rodzaje gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie),
określenie zakresu korzystania z usług świadczonych za pomocą PAS przez ogół konsumentów oraz osoby niepełnosprawne w podziale na poszczególne rodzaje gmin,
określenie przyczyn niekorzystania z PAS przez ogół konsumentów oraz osoby niepełnosprawne w podziale na poszczególne rodzaje gmin,
określenie poziomu dostępności PAS dla ogółu konsumentów oraz osób niepełnosprawnych w podziale na poszczególne rodzaje gmin.

Główne wnioski:

A. Poziom korzystania z różnych form komunikacji elektronicznej

95% Polaków posiada dostęp do innych środków komunikacji elektronicznej niż PAS (telefon komórkowy prywatny bądź służbowy, telefon stacjonarny w domu lub w pracy, Internet, telefon u sąsiadów/znajomych). Z samych prywatnych telefonów komórkowych korzysta 80% Polaków (60% osób niepełnosprawnych).

8% ogółu respondentów i 20% osób niepełnosprawnych w ciągu ostatniego roku korzystało z PAS.

Wśród ogółu Polaków dziesięciokrotnie więcej osób korzysta z telefonów komórkowych niż z PAS. W przypadku osób niepełnosprawnych proporcja ta wynosi natomiast tylko 3:1. Świadczy to o tym, że ranga budek telefonicznych jako formy komunikacji ze światem jest w tej grupie znacznie większa niż wśród ogółu konsumentów.

B. Częstotliwość korzystania z budek telefonicznych i rodzaje wykonywanych połączeń

Ogół Polaków korzysta z PAS średnio 3,3 razy w miesiącu, a osoby niepełnosprawne - 2,2 razy w miesiącu (w obliczeniu tych średnich uwzględniono tylko osoby korzystające z PAS).

Polacy najczęściej z budek telefonicznych wykonują połączenia lokalne. Im dalsze połączenia stacjonarne (międzymiastowe, międzynarodowe), tym rzadziej badani wskazują na nie jako na wykonywane za pomocą PAS.

Osoby niepełnosprawne częściej niż ogół Polaków wykonują z budek telefonicznych połączenia lokalne i połączenia z numerami alarmowymi. Częściej odbierają także rozmowy w budkach telefonicznych. Rzadziej natomiast wykonują z PAS innego rodzaju połączenia.

C. Powody niekorzystania z PAS

Respondenci, którzy w ostatnim roku nie korzystali z PAS, reprezentujący ogół konsumentów, zdecydowanie najczęściej fakt niekorzystania z budek telefonicznych tłumaczyli posiadaniem własnego aparatu telefonicznego (nieco częściej w gminach miejskich niż w miejsko-wiejskich i wiejskich) oraz brakiem potrzeby wykonywania rozmów telefonicznych (nieco częściej w przypadku gmin miejsko-wiejskich i wiejskich niż miejskich).

Konsumenci niepełnosprawni, którzy w ostatnim roku nie wykonywali połączeń z PAS, nieco rzadziej niż ogół konsumentów tłumaczyli to posiadaniem własnego aparatu telefonicznego (aczkolwiek i w tej grupie był to motyw dominujący), natomiast nieco częściej brakiem potrzeby wykonywania rozmów telefonicznych.

D. Dostępność PAS
Dostępność budek telefonicznych nie stanowi problemu dla zdecydowanej większości ogółu konsumentów. Tylko 4% ogółu Polaków jako przyczynę niekorzystania z PAS podało brak wystarczającej liczby aparatów samoinkasujących.

Problem ten jest jednak większy dla osób niepełnosprawnych - 8% spośród nich nie korzysta z budek telefonicznych, bo w ich miejscowości jest ich za mało. 57% osób niepełnosprawnych deklaruje, że w ich miejscu zamieszkania znajduje się publiczny aparat telefoniczny, z którego mogą samodzielnie skorzystać.

E. Ewentualne czynniki wpływające na częstsze korzystanie z PAS w przyszłości

Zdecydowana większość Polaków (około 80%) nie jest skłonna częściej korzystać z budek telefonicznych, nawet w przypadku obniżenia cen połączeń, zwiększenia się ich dostępności i poprawienia funkcjonalności.

Osoby niepełnosprawne są skłonne do częstszego korzystania z budek telefonicznych w przypadku polepszenia się wszystkich powyższych czynników (w zależności od czynnika od 23% do 35% osób niepełnosprawnych deklaruje chęć częstszego korzystania).

Najważniejszym czynnikiem mogącym ewentualnie wpłynąć na częstsze korzystanie z PAS są niższe ceny połączeń (23% ogółu badanych i 35% niepełnosprawnych byłoby skłonnych wtedy wykonywać więcej połączeń z budek telefonicznych). Nieco mniej istotnymi czynnikami mogącymi wpłynąć na częstsze korzystanie z PAS są: lokalizacja budek bliżej domu (analogicznie 17% i 27% wskazań) oraz większa liczba aparatów publicznych i ich lepsze funkcjonowanie (14% i 23% wskazań).

F. Typ gminy a korzystanie z PAS

Niezależnie od typu gmin korzystanie z PAS w ciągu ostatniego roku wśród ogółu respondentów kształtowało się na podobnym poziomie (od 7% do 9% korzystających w zależności od typu gminy).

Zebrane dane wskazują jednak, że dostępność PAS jest w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich niższa niż w gminach miejskich (w ocenie 6% mieszkańców gmin miejsko-wiejskich i wiejskich niekorzystających z PAS w ich miejscowościach jest za mało aparatów telefonicznych; w gminach miejskich taką ocenę wyraziło 1% mieszkańców). Mieszkańcy gmin wiejskich i wiejsko-miejskich częściej niż mieszkańcy gmin miejskich deklarują ponadto, że korzystaliby z budek telefonicznych częściej, gdyby nastąpiło zwiększenie ich dostępności, spadek cen i poprawa jakości usług (warto jednak zauważyć, że najważniejszym motywatorem byłaby cena).

Typ gminy ma wyraźny wpływ na korzystanie z PAS wśród osób niepełnosprawnych. Odsetek niepełnosprawnych korzystających z PAS jest w gminach miejskich wyższy niż w pozostałych rodzajach gmin (gminy miejskie - 26%; gminy wiejskie - 14%, gminy wiejsko-miejskie - 18%). Wynika to z lepszej dostępności aparatów publicznych, z których niepełnosprawni mogą samodzielnie skorzystać w gminach miejskich (67%) niż miejsko-wiejskich (49%) i wiejskich (52%). O większej dostępności aparatów publicznych na terenach miejskich świadczy także to, że osoby niepełnosprawne z gmin wiejskich, niekorzystające z PAS, na brak dostatecznej liczby budek telefonicznych (jako powód niekorzystania) wskazują częściej (12%) niż konsumenci z gmin miejskich (5%) i miejsko-wiejskich (7%). Warto jednak dodać, że o niższym poziomie korzystania z PAS przez niepełnosprawnych z gmin wiejskich decydować może również większa izolacja społeczna (ewentualnie wystarczająca sieć osobistych, bezpośrednich kontaktów). Hipotezę tę zdaje się potwierdzać fakt, że wpływ różnych czynników motywujących do częstszego korzystania z PAS jest nieco większy w przypadku niepełnosprawnych z gmin miejskich niż pozostałych rodzajów gmin.

Częstotliwość połączeń wykonywanych z PAS przez respondentów z obszarów miejskich jest niższa niż w przypadku ankietowanych z obszarów wiejskich (zarówno w przypadku ogółu konsumentów jak i niepełnosprawnych).

G. Niepełnosprawność a korzystanie z PAS

Niepełnosprawność, oprócz takich czynników jak: dojrzały wiek, utrzymywanie się ze źródeł transferowych, czy bierność zawodowa, przyczynia się do "izolacji technologicznej". Zarówno w populacji ogólnopolskiej, jak i grupie niepełnosprawnych posiadanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych było najrzadziej spotykane wśród osób powyżej 60 roku życia, emerytów i rencistów i biernych zawodowo.

Niepełnosprawność może być jednak traktowana jako czynnik pogłębiający "izolację technologiczną" w opisanych wyżej grupach narażonych na "wykluczenie technologiczne".

Oprócz "izolacji technologicznej" w grupie niepełnosprawnych wpływ na korzystanie z PAS ma dodatkowy czynnik w postaci mniej rozwiniętej sieci kontaktów społecznych. W efekcie częściej wśród niepełnosprawnych spotykamy użytkowników PAS, ale wykonują oni mniejszą liczbę połączeń. Jednocześnie częściej wśród niepełnosprawnych pojawia się brak potrzeby wykonywania jakichkolwiek połączeń telefonicznych.

Zobacz: pełną prezentację wyników badania (plik .ppt; 2,2 MB).

Źródło tekstu: UKE     

Dodaj do:
w sumie: 16
 • 0

  1. ~  2010-01-11 12:35:30  host: ip-94-42-45-38.multimo.pl

  Ostatni raz korzystałem z budki chyba 10 la temu...

 • 0

  2. ~dim  2010-01-11 12:36:48  host: s-01.wroclaw.dialog.net.pl

  Mój były dyrektor (z długim doświadczeniem w telekomunikacji) zawsze twierdził, że "budki to są k***** dla szpaków", a PAS instaluje się w kabinach lub półkabinach.

 • 0

  3.  2010-01-11 12:50:01

  porobili budki na karty chip - a nie ma gdzie ich kupić jak należy zadzwonić.... na monety było OK. zawsze się miało bilon - a tak sami sobie dołki kopią

 • 0

  4. ~sal  2010-01-11 13:02:02  host: 87-205-156-88.adsl.inetia.pl

  był by bilon to by nie było zaraz budek, bo by je rozwalili złodzieje :]

 • 0

  5. ~ula  2010-01-11 13:58:31  host: 89.231.206.247

  e tam u nas na wsi sa budki na monety i jakos nikt ich nie kradnie , no fakt raz ciagnikiem wdarli ale to bylo tylko raz a tak to stoi caly czas

 • 0

  6.  2010-01-11 15:00:20

  @4 jak to mialo miejsce z zetonami ;) chociaz budki Dialogu stoja i maja sie dobrze.

 • 0

  7. ~marnet  2010-01-11 15:23:29  host: router.sky-com.pl

  Budki powinny być na karty, tyle że Visa, Mastercard itp. Tak jest w innych krajach.

 • 0

  8. ~Jedi  2010-01-11 17:25:35  host: ip-94-42-33-159.multimo.pl

  Wyjaśni mi ktoś czemu niepełnosprawni częściej korzystają z budek? Ciężej im się wybrać do budki niż pełnosprawnym, w dodatku mają upust 50% na abonament. Nie widzę w tym logiki...

 • 0

  9.  2010-01-11 17:59:16

  @8 jakies obserwacje w tej kwestii? ja ostatnio niezaleznie od stopnia sprawnosci otaczajacych osob niezmiernie rzadko widze kogokolwiek korzystajacego z budki telefonicznej.

 • 0

  10. ~  2010-01-11 19:45:46  host: ip-94-42-45-38.multimo.pl

  @thonka, przeczytasz newsa, który komentujesz, takie obserwacje...

 • 0

  11.  2010-01-11 20:54:14

  A ja czasem dzwonię z budki na 800. Z większości sieci komórkowych nie jest to bezpłatne, a z budek jest. No i zdarzyło mi się korzystać z budki w górach (Karłów w Górach Stołowych), gdzie komórki nie działały.

 • 0

  12. ~wroc  2010-01-11 20:57:33  host: 94.254.166.128

  @6: Ciekawe gdzie. Bo we Wrocławiu to ja nie mogę już żadnej znaleźć (sprawdzi się wg starej bazy danych, czy są jeszcze dialogi). Bo ostatnio jak sprawdzałem kilkanaście numerów PAS (dialogu, bo z tepsy nie korzystam) to było "wybrany numer nie istnieje" Póki dialog miał budki (na moim osiedlu chyba 10 było, a teraz żadnej nie ma) to się raz na ruski rok korzystało (świetny sposób gdy musimy gdzieś zadzwonić z "innego numeru", rozmowa z "dialogu" od 0,5zł, a strter GSM od 5zł).

 • 0

  13.  2010-01-12 00:29:48

  @12: widzialem przed dworcem pkp. Prawdopodobnie można tez na poczcie szukać.

 • 0

  14. ~sztosz  2010-01-12 16:47:37  host: mail.teleksiegarnia.com

  @12Na rynku koło spiża jest budka TP.

 • 0

  15.  2010-01-13 00:23:04

  @12- W trójmieście są (Netia i Dialog)np. w Gdyni blisko Hali i chyba przy 10. lutego albo Świętojańskiej. W Sopocie są koło Almy (blisko Monciaka), a w Gdańsku blisko Dworca PKP (tzn. kas)- info z Gdyni z września 2009r. Ja mam 18lat, jestem na I grupie. I ja bym czasami skorzystał jak np. nie wziąłem komórki do szpitala i później mi dowiozą czy coś w tym stylu, a kart nie ma gdzie kupić (blisko szpitala), to niby jak można zadzwonić? Czasami dzwonię na bezpłatny numer 800 pewnego VOiPa ze szpitala, czy jakiejś przychodni jak długo czekam. Przydałyby się budki na żetony, albo monety tak jak w Dialogu czy Netii. Albo na karty kredytowe. Nie podoba mi się to "badanie" UKE (mimo że większość ich decyzji pochwalam), bo chyba jako niepełnosprawnych liczyli emerytów (czyli osoby starsze, które wcale nie muszą być chore) oraz paru, (ale wiekowych) rencistów. Patrząc czy to w szpitalu, czy w hospicjum to nawet ponad 90. latkowie mają komórki i nawet zdjęcia robią. Wg mnie część "raportu" o niepełnosprawnych jest nie taka jak powinna, albo jestem na tyle zmęczony, że cyferek nie rozpoznaję;)

 • 0

  16. ~amigo  2010-01-14 02:04:21  host: 87-205-152-224.adsl.inetia.pl

  Według mnie to wszystkie budki powinny być skasowane. Mogą zostać w takich miejscach jak poczta szpital i kilka miejsc publicznych. Tylko tak jak piszecie co nam po tej budce jak nie ma jak zadzwonić. Może my użytkownicy komórek tego nie widzimy ale pewnie starsze osoby jeszcze korzystają z tych budek. Sporadycznie to sporadycznie ale korzystają. Jeszcze 1 0lat temu widziałem pod pocztą jak stało 7 budek i do każdej kolejka. Teraz stoją puste i tylko szpecą teren.

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-81-158-195.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Ankieta

Jak oceniasz wakacyjną promocję sieci Play?

Internet na lato za darmo w Play

 

Zobacz wynik | Opinie (6)

Archiwum Ankiet