Telekomunikacja jak na dłoni
Wiadomości Anna Streżyńska odpowiada Róży Thun

Anna Streżyńska odpowiada Róży Thun

Isand 15 Czerwca 2017 16:07

4 18

strezynska roamin

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska odpowiedziała europosłance Róży Marii Gräfin von Thun und Hohenstein (Platforma Obywatelska). Zaprosiła ją też do dyskusji na temat roamingu.

Przypomnijmy: europosłanka PO zaatakowała minister cyfryzacji za usprawiedliwianie posunięć operatorów.

Zobacz: Róża Thun odpowiada minister Streżyńskiej w sprawie roamingu

Odpowiedź Anny Streżyńskiej była utrzymana w łagodnym tonie. Napisała: Jest mi niezmiernie miło, że mamy w Parlamencie Europejskim osobę, która stoi na straży interesów polskich obywateli i zabiera głos w ważnych dla nich sprawach. Byłoby mi zapewne jeszcze bardziej miło, gdybym miała możliwość rozmowy bezpośredniej, która jest najlepszą formą dialogu, zwłaszcza w sprawach tak istotnych dla nas wszystkich oraz Niezależnie od wszystkich różnic, łączy nas jedno: troska o to, aby Polacy w kraju i za granicą mogli korzystać z tanich i wygodnych rozwiązań i usług dostarczanych przez operatorów telekomunikacyjnych.

Szefowa resortu stwierdziła, że dostosowanie się reszty operatorów do wymogów RLAH jest wynikiem obawy o odpływ klientów do największych graczy na rynku. Uważa też, że Rozporządzenie, o którym Pani (Róża Thun - dop. red.) wspomina, stawia w uprzywilejowanej pozycji dwóch operatorów, posiadających infrastrukturę nadawczą w całej Europie i mogących amortyzować koszty związane ze stawkami hurtowymi. Ponowiła także pogląd, że krótkotrwałe wyjazdy wakacyjne byłyby finansowane poprzez podwyższenie opłat wewnątrz kraju.

Wyraźnie zaznaczyła też, że sensem dalszych rozmów nad stosowaniem rozporządzenia powinno być uniknięcie zakłóceń na polskim rynku i utrzymanie niskich cen i szerokiej dostępności usług dla wszystkich Polaków.

Pełna treść listu minister Anna Streżyńska znajduje się poniżej:

Szanowna Pani Poseł,
Na wstępie chciałabym serdecznie podziękować Pani za list oraz troskę o naszych obywateli, którzy na co dzień korzystają z możliwości, jakie daje im współczesna technologia telekomunikacyjna.

Ocena ogólna skutków rozporządzenia dla konsumentów i operatorów

Ministerstwo Cyfryzacji było i jest aktywnie zaangażowane w kształtowanie regulacji na poziomie europejskim. Sprawy cyfrowe są również istotne dla całego polskiego rządu, czego wyrazem jest m.in. powołanie przez panią Premier w marcu tego roku Pełnomocnika Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Stanowisko to łączy wysiłki kilku ministerstw, które w różnym stopniu pracują nad elementami polityki cyfrowej. Regulacje roamingowe są dla nas niezwykle istotne, ponieważ mają - szczególnie mi bliski - silny wymiar konsumencki i nastawione są na wypracowanie konkretnych korzyści ze wspólnego rynku UE. Zarówno praca na poziomie europejskim, jak i krajowym w kwestiach roamingowych nie należała do łatwych.

Odnosząc się do zawartych w Pani liście opinii, pragnę przypomnieć, że Polacy, w porównaniu do obywateli innych państw Unii Europejskiej, płacą za połączenia jedne z najniższych stawek. Jest to w dużej mierze zasługa konkurencji na rynku, o którą walczyłam m.in. jako prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i Minister Cyfryzacji. Moim priorytetem jest utrzymać ten stan rzeczy, ponieważ niskie koszty są kluczem do dalszego dynamicznego rozwoju cyfrowej gospodarki w Polsce i korzyścią, którą każdy Polak realnie odczuwa w swoim portfelu.

Rozporządzenie, o którym Pani wspomina, stawia w uprzywilejowanej pozycji dwóch operatorów, posiadających infrastrukturę nadawczą w całej Europie i mogących amortyzować koszty związane ze stawkami hurtowymi. Literalne podejście do zasady "Roam like at home" powoduje, że operatorzy z infrastrukturą jedynie krajową muszą ponosić znacznie większe koszty, co z kolei zaburza uczciwą konkurencję. Taka sytuacja kończy się podwyżkami opłat dla użytkowników, jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii czy Danii. Dlatego przed wejściem w życie rozporządzenia Ministerstwo Cyfryzacji wraz z UKE wypracowały wspólne stanowisko w pracach nad rozporządzeniem, które miało chronić interesy wszystkich użytkowników telefonii komórkowej w Polsce. Uważam, że niesprawiedliwa byłaby sytuacja, w której z uwagi na grupę obywateli korzystających z roamingu przez okres wakacji lub innych okazjonalnych pobytów, wszyscy użytkownicy w Polsce mieliby płacić wyższe stawki za połączenia. W swoim liście wskazuje Pani również na Polaków pracujących za granicą. Twórcy rozporządzenia wprowadzili jednak rozwiązania, które chronią operatorów z krajów odwiedzanych przed notorycznym korzystaniem z roamingu. W przypadku, gdy operator zauważy, że zagraniczni użytkownicy na stałe są zalogowani w jego sieci, może podejmować działania za pośrednictwem swojego regulatora - w skrajnym przypadku może wypowiedzieć umowę hurtową. Takie rozwiązanie ma to uchronić telekomy przed sytuacją, gdy użytkownicy rejestrując karty SIM w krajach z najtańszymi usługami - jak Polska - korzystali z nich w kraju, gdzie stawki za połącznie są znacznie wyższe. Zatem zjawisko to - możliwość konkurowania ofertą w całej Europie - zostało ocenione przez KE jako problem, a nie prawo klientów.

Prace nad rozporządzeniem i zaangażowanie Polski
Zarzuca Pani rządowi brak zaangażowania w pracę nad kształtem rozporządzenia i brak poparcia dla propozycji większych obniżek cen. W trakcie negocjacji rozporządzenia ws. roamingu w Radzie UE, Polska wielokrotnie wskazywała, że stawki hurtowe powinny zostać znacząco obniżone. W lipcu 2016 r., po przedstawieniu przez Komisję Europejską wyjściowej propozycji w zakresie cen za transmisję danych (0,85 ec/MB) wspólnie z jedenastoma innymi krajami przekazaliśmy do KE list wskazujący właśnie na konieczność obniżenia stawek i możliwe negatywne konsekwencje w przypadku utrzymania ich na zbyt wysokim poziomie. List podpisały Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania.

Kwestia obniżenia stawek była konsekwentnie prezentowana przez polskich przedstawicieli w Radzie UE, aż do posiedzenia Rady TTE w grudniu 2016 r., gdy - podczas głosowania nad podejściem ogólnym - Polska wstrzymała się od głosu. W swojej wypowiedzi przedstawiciel Polski wskazał wówczas na nieuwzględnienie w podejściu ogólnym stanowiska naszego kraju w zakresie obniżenia stawek hurtowych. W podejściu ogólnym Rada proponowała stopniowe obniżanie stawki za przesył danych od 8,5? za 1 GB w 2018 r. do 5?/GB w 2022 r. Dodatkowo do sprawozdania z Rady dołączone zostało oświadczenie 13 państw pod przewodnictwem Polski i Danii, nawołujące do dalszego obniżania stawek hurtowych w trakcie negocjacji z Parlamentem Europejskim. Oświadczenie zostało złożone przez Austrię, Belgię, Danię, Estonię, Finlandię, Irlandię, Litwę, Łotwę, Holandię, Polskę, Rumunię, Słowenię i Szwecję.

Pragnę więc zauważyć, że Komisja Europejska była wielokrotnie informowania o zagrożeniach, jakie niesie za sobą nowa regulacja. Dodatkowo, jeszcze na etapie negocjacji rozporządzenia TSM, które wprowadziło do prawa mechanizm roam-like-at-home (RLAH), Polska zgłaszała konieczność uzależnienia nowego mechanizmu od odpowiedniego dostosowania stawek hurtowych. To m.in. z naszej inicjatywy takie rozwiązanie zostało włączone do treści rozporządzenia. Podczas posiedzenia Rady sektorowej UE 25 kwietnia 2017 roku, gdy nie było już możliwości dalszego obniżenia stawek, Polska opowiedziała się "za" przyjęciem finalnego tekstu rozporządzenia. Wtedy jednak głosowanie przeciwko rozporządzeniu byłoby odebrane jako głos przeciw obniżeniu kosztów usług roamingowych.

Powołuje się Pani na mechanizmy ochronne, które mają ułatwić operatorom funkcjonowanie aż do następnej obniżki stawek. Zwracam jednak uwagę, że wprowadzone mechanizmy budzą wiele wątpliwości - nie jest np. jasne w jakim stopniu te propozycje będą korzystne dla konsumentów. Akt implementacyjny w zakresie tzw. polityki uczciwego korzystania (fair use policy - FUP) został przyjęty przez Komisję Europejską mimo sprzeciwu wielu państw członkowskich. W głosowaniu 12 grudnia 2016 roku, na posiedzeniu COCOM 7 krajów głosowało przeciw, natomiast 9 (w tym Polska) wstrzymało się od głosu. Mimo tych sygnałów Komisja Europejska postanowiła akt ten przyjąć.

Szczegółowa ocena przyjętego trybu prac nad rozporządzeniem i skutków rozporządzenia

Jeśli chodzi o mechanizm zapewniający zrównoważony charakter zniesienia dodatkowych opłat, to jego praktyczne zastosowanie pozwala de facto na obciążanie abonentów opłatami za usługi w roamingu już od pierwszej minuty połączenia/pierwszego MB transferu, bez limitu w ramach polityki uczciwego korzystania. Tego typu mechanizm, już zastosowany na Litwie i możliwy do zastosowania również w Polsce, rodzi ryzyko, że cena za 1 GB danych zużytych w roamingu może wynieść nawet 7,7 EUR.

Rozporządzenie TSM wskazuje, że mechanizm RLAH został wprowadzony "w celu zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu, bez zakłócania działania rynków krajowych i odwiedzanych." (art. 1 (2) Rozporządzenia 2015/2210). Zastosowane mechanizmy ochronne nie są wystarczające, żeby zabezpieczyć rynki przed negatywnym wpływem nowych regulacji.

Komisja Europejska w ocenie skutków regulacji do rozporządzenia zmieniającego stawki hurtowe zwraca uwagę, że celem jest by obniżenie stawek odbyło się w sposób zrównoważony (sustainable), dla wszystkich lub prawie wszystkich operatorów w UE, bez zaburzeń na krajowych rynkach1. Przygotowując tę regulację Komisja miała jednak świadomość, że może ona spowodować straty u części operatorów (opcja 3, IA str. 54).

Warto przy tym podkreślić, że do analizy przypadku Polski uwzględniony został tylko jeden operator (IA str. 85) podczas gdy na naszym rynku działa czterech operatorów infrastrukturalnych, o podobnych charakterystykach ofert. To oznacza, że sytuacja polskiego rynku nie została oceniona obiektywnie, z uwzględnieniem interesów całego sektora i zrównoważenia go z interesem konsumentów.

To co zaszło na polskim rynku w ostatnich dniach (dostosowanie się przez operatorów do wymogów KE - a zachodzi pytanie czy całkowite), oceniam wyłącznie jako próbę zapobieżenia odpływowi bazy klientów i desperacką walkę o utrzymanie rynku. Nie znamy w tej chwili dalszych planów operatorów. Zaprezentowany 5 czerwca Raport EY2 wskazuje, że w odpowiedzi na wejście w życie RLAH w wielu państwach UE wystąpiły negatywne zmiany na rynku. Są to m.in. wyłączenie usługi roamingu; złożenie wniosków o dopłaty; wprowadzanie abonamentów krajowych; oparcie taryf roamingowych o krajową cenę detaliczną; podwyżka cen dla wszystkich; modyfikacja regulaminów i promocji; oferowanie bonusów tylko w ofertach krajowych. Dla każdej z tych możliwości istnieje przynajmniej jeden przykład w którymś z państw UE. To pokazuje, że na poziomie UE operatorzy nie zastosowali jednego podejścia, a skutki nowych przepisów dla rynku detalicznego mogą być daleko idące.

Sensem dalszych rozmów nad stosowaniem rozporządzenia powinno być uniknięcie zakłóceń na polskim rynku i utrzymanie niskich cen i szerokiej dostępności usług dla wszystkich Polaków. Liczymy w tym zakresie również na Pani wsparcie - zmiany na polskim rynku mogą mieć negatywne skutki dla wszystkich konsumentów. Stąd mój głos w debacie publicznej na ten temat.

Jest mi niezmiernie miło, że mamy w Parlamencie Europejskim osobę, która stoi na straży interesów polskich obywateli i zabiera głos w ważnych dla nich sprawach. Byłoby mi zapewne jeszcze bardziej miło, gdybym miała możliwość rozmowy bezpośredniej, która jest najlepszą formą dialogu, zwłaszcza w sprawach tak istotnych dla nas wszystkich.

Dlatego zapraszam Panią Poseł do Ministerstwa Cyfryzacji. Jestem przekonana, że podczas spotkania uda nam się przedstawić swoje racje w sposób, który zbliży nasze stanowiska. Niezależnie od wszystkich różnic, łączy nas jedno: troska o to, aby Polacy w kraju i za granicą mogli korzystać z tanich i wygodnych rozwiązań i usług dostarczanych przez operatorów telekomunikacyjnych.

Z poważaniem,
Anna Streżyńska

Źródło tekstu: Anna Streżyńska, wł     

Dodaj do:

Tagi: rlah | roaming | anna streżyńska

w sumie: 79
 • 0

  60. ~misiu  2017-06-16 06:02:19  host: n24-01-11.opera-mini.net

  ten spod @35 to kto to jest?

 • -3

  61. ~stramsiebycoracjonalny  2017-06-16 07:50:37  host: 18-37-15-51.rev.cloud.scaleway.com

  Po pierwsze, takie "oficjalne" wspieranie operatorów przez osoby rządzące, dają tylko argumenty za tym aby podnieść w niedalekiej przyszłości ceny usług i usprawiedliwiają to zachowanie. Gdyby wszyscy - rząd, regulatorzy i inne osoby z branży, twardo stały na stanowisku, że "da się" nie podność cen usług, to operatorzy dali by radę. Czemu?

  Ano temu, że po drugie, Pani Streżyńska tak silnie akcentuje, że "wszyscy" obywatele w kraju będą finansować "garstkę" osób, które wyjeżdżają na krótkie wyjazdy zagraniczne. Więc skoro jest to jedynie taka mała garstka, a ich wycieczki są krótkie, to jakim cudem tak mały ruch zagraniczny ma wpłynąć na sytuację milionów osób w kraju i ich ceny? Czy ta garstka podróżnych sprawi, że nagle trzeba będzie podnieść ceny z 29zł na 59zł za no limit?!

  Należy przypomnieć, że w przypadku gdyby ta "garstka" osób nadużywała swoich uprawnień, to operatorzy SĄ chronieni za pomocą FUPa. A więc nadal mamy jedynie garstkę okazjonalnych wycieczkowiczów, którzy sprawią, że interes operatorów w kraju nagle padnie... To są brednie...

  Nie będę już nawet pisał na temat argumentu, jacy to nasi lokalni operatorzy są biedni, w stosunku do operatorów "międzynarodowych" którzy świadczą usługi w wielu krajach. Kto broni naszym lokalnym operatorom inwestować i zacząć świadczyć usługi w innych krajach? Nagle np. Orange, który potrafił budować lub wykupił innych operatorów jest tym złym, "bo inwestował", a taki za przeproszeniem nieudacznik Plus, ma być teraz chroniony, bo nie potrafi prowadzić własnego interesu? No litości...

 • -1

  62. ~D N O......  2017-06-16 08:15:15  host: n27-03-07.opera-mini.net

  NIGDZIE NIE SPOTKAŁAM TYLE CIEMNOTY CO. T U T A J. !!!!!!!!!!

 • 0

  63. ~  2017-06-16 08:32:59  host: user-94-254-130-20.play-internet.pl

  @45 gdyby to było g to by ludzie nie przechodzili do Play.

 • -1

  64. ~  2017-06-16 08:46:27  host: n28-06-02.opera-mini.net

  Treść wiadomości. @63. Sluszna racja. Calkowita prawda

 • 0

  65. ~  2017-06-16 09:35:45  host: 199.66.91.94

  czytam ten niestrawny list streżyńskiej i odnoszę wrażenie, ze NAGLE zmieniła front na narodowosocjalistyczny

  bo takie argumenty były podnoszone gdy Play obniżał stawki jako pierwszy, a cała reszta miała tracić i dopłacać podobno

  a swoja droga to ja osobiście chciałbym cokolwiek usłyszec od strezyńskiej na temat przekazywania (niezgodnego z prawem) danych osobowych z sieci kablowych do TVP/poczty

  już ją nic nie interesuje, bo to jej PISlamski rząd wymyslił????

 • -1

  66. ~  2017-06-16 09:52:31  host: n05-08-08.opera-mini.net

  @65. to nie PISlamski tylko POwski wspierany by) przez UE z uchodzcami. Pis-owski przestrzega prawo UNII. ktory zatwierdzilo spoleczenstwo w wyborach.

 • 0

  67. ~Darek  2017-06-16 10:09:36  host: 195.116.187.216

  Cała ta dyskusja jest potrzebna ale jest prowadzona w złym tonie. Skierowanie pisma przez polityka do drugiej osoby jest nazywane atakiem. Przywoływane są jakieś narodowe stereotypy. Widać sytuacja w naszym kraju trwająca już ponad 10 lat bardzo odcisnęła piętno na mieszkańcach szczególnie tych słabych emocjonalnie. I część z tych komentarzy idealnie wpisuje się w to, czego istniejące siły polityczne sobie życzą, w podziały społeczne :)

 • 0

  68. ~Qtc  2017-06-16 10:20:40  host: a04-07-03.opera-mini.net

  *67 sam widzisz że nie ma nic GORSZEGO OD:
  1. Polityka
  2.Dziennikarza.
  Oczywiści należy pamiętać o WYJATKACH. To potwierdza wielowiekowa historia ludzkości. ZAWSZE POCZATEK NADAWAL POLITYK. np (wojny) itd, itp.

 • 0

  69. ~mowiejakjest  2017-06-16 10:26:47  host: rosaluxemburg.tor-exit.calyxinstitute.org

  Streżyńska już dawno się skompromitowała, pokazując, że nie jest niezależna. Gdy powiedziała coś nie po linii PiS, to po reprymendzie prezesa, szybko podkuliła ogon, przeprosiła i powiedziała coś kompromitującego ją: "nie starczyło mi intelektu, żeby zgłębić tę dziedzinę".

  Z tego wynika, że jest zależna od innych. Czy była zależna, i od kogo, jak "wprowadzała" Play i go broniła? Czy jak dzisiaj stawia argumenty na korzyść Play, to jest zależna i od kogo? Kto faktycznie ma w tym interes - obywatele, czy ktoś inny?

 • 0

  70. ~Mamusia Zosia  2017-06-16 10:45:09  host: a04-07-03.opera-mini.net

  Jak pojedziesz z rodzicami na wakacje ( radze nad morze) to.poproś ich żeby rozwikłali Twój problem!!!!!!!

 • 0

  71. ~  2017-06-16 11:33:24  host: 199.66.88.22

  do 66 - kompletnie nie rozumiem o co ci chodzi? czy wy w PIS macie od liter czy od wpisów pałcone w rublach?

 • 0

  72. ~  2017-06-16 11:37:41  host: 199.66.88.22

  a juz ostatnie zdanie jest typowo PISowską kpina w zywe oczy

  Niezależnie od wszystkich różnic, łączy nas jedno: troska o to, aby Polacy w kraju i za granicą mogli korzystać z tanich i wygodnych rozwiązań i usług dostarczanych przez operatorów telekomunikacyjnych.

  ale ciemny lud jak zwykle jest grupą analfabetów

 • 0

  73. ~  2017-06-16 11:39:29  host: a24-05-12.opera-mini.net

  71 zapytaj tego @35. On sie dobrze zna. To przecież fachowiec

 • 0

  74.  2017-06-16 11:45:12

  Czytam, czytam i nie wierzę w poziom głupoty tu komentujących...

 • 0

  75. ~72  2017-06-16 11:47:48  host: n28-02-04.opera-mini.net

  Treść : jak byś nie był " ciemnym ludem" to by ciebie tu nie było. hi.hi...... ciemniaku 72.

 • 0

  76. ~zen56  2017-06-16 17:32:21  host: 178235147105.dynamic-zab-02.vectranet.pl

  @61
  Racjonalny? Widzę jednak, że to nie ozncza sprawiedliwy. "Wożenie się" na czyichś plecach jest niesprawiedliwe. Każdy powinien płacić za koszty jakie generuje firmie telekomunikacyjnej. Nikogo nie obchodzi z jakiej przyczyny ktoś jest za granicą. Nie ma tu żadnych sytuacji nadzwyczajnych , wyjątkowych itp (od tego jest zakład, rodzina i pomoc społeczna).

 • 0

  77. ~  2017-06-17 06:26:49  host: public-gprs358993.centertel.pl

  Tak to racja

 • 0

  78. ~  2017-06-17 06:37:49  host: n26-05-08.opera-mini.net

  Treść wiadomości ale czyja???

 • 0

  79. ~  2018-06-02 19:51:55  host: public-gprs389808.centertel.pl

  Male Archeo. W artykule jest mala niescislosc, a jakze duza. Wtedy godnosc pani europosel brzmiala w calosci wedlug internetu: Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein z domu Woźniakowska. Rzetelne dziennikarstwo zobowiazuje, bo gdy czytam wszystko spod tagu "rlah", to widzac takie niescislosci nie wiem, czy nie ma innych?

Dodaj swoją opinię

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest akceptacja plików cookie.

host: ec2-54-162-171-242.compute-1.amazonaws.com


Serwis TELEPOLIS.PL zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub w inny sposób rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. Komentarze są opiniami czytelników, za które ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność. Nie są oficjalnymi opiniami serwisu TELEPOLIS.PL i jego redakcji. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca opinię może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i/lub cywilną.
Usuwane będą także komentarze zawierające oferty handlowe, numery telefonów, adresy e-mail czy komunikatorów oraz komentarze mocno odbiegające od treści wiadomości.

Najpopularniejsze

Ankieta

Czy płacisz smartfonem lub zegarkiem zbliżeniowo?

Garmin Pay dla klientów PKO BP

 

Zobacz wynik | Opinie (13)

Archiwum Ankiet