Telekomunikacja jak na dłoni
Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Wydawcą informacyjnego serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.telepolis.pl (zwany dalej Serwisem) jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 (wejście F), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 złotych, zwana dalej Comperia.pl S.A. lub Administratorem.

 

Ochrona prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego Serwis i powierzającego swoje dane osobowe jest dla Comperia.pl S.A. ważna, dlatego, jako uszczegółowienie Regulaminu Serwisu opracowana została Polityka Prywatności regulującą kwestie zbierania informacji o Użytkowniku, korzystania z tych informacji oraz ich ujawniania, przekazywania i przechowywania. Warto poświęcić kilka chwil i zapoznać się z tym dokumentem. Jakiekolwiek pytania i wątpliwości można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie [link].

 

Każdy Użytkownik Serwisu może samodzielnie wybrać czy i w jakim zakresie chce korzystać z zawartości Serwisu oraz funkcji i usług w nim dostępnych, a także udostępniać informacje o sobie. Do wszystkich podstawowych informacji prezentowanych w Serwisie można uzyskać dostęp bez konieczności podawania swoich danych osobowych (Użytkownicy niezarejestrowani). Jedynie niektóre treści specjalne, usługi lub udogodnienia wymagają przekazania niezbędnych informacji i są dostępne dopiero po rejestracji i założeniu konta (Użytkownicy Zarejestrowani).

 

Jakie informacje zbiera Comperia.pl S.A. i dlaczego, czyli zakres przetwarzanych danych.

 

Dane zbierane automatycznie w komunikacji systemów informatycznych Serwisu i Użytkownika

Podczas wizyty na stronie internetowej Serwisu automatycznie zbierane są takie dane jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rozdzielczość i kolor ekranu, typ systemu operacyjnego, informacja o obsłudze języka Java czy wersji dodatku Flash itp. Wykorzystywane one są w celach technicznych, w szczególności są niezbędne dla optymalizacji dostępności Serwisu i zapewnienia jego niezakłóconego działania.

 

Adresy IP wykorzystywane są też w celach statystycznych, tj. - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o obszarze geograficznym, z którego przychodzi ruch).

 

Dane zbierane przy zakładaniu konta Użytkownika Zarejestrowanego

W celu założenia i utrzymywania Konta Użytkownika Zarejestrowanego konieczne jest podanie za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie następujących danych osobowych: nick (pseudonim), adres mailowy do potwierdzania zmian na koncie oraz płeć użytkownika (dane obowiązkowe do utworzenia konta Użytkownika Zarejestrowanego). Ponadto użytkownik może wedle własnego uznania uzupełnić dane na swoim koncie Użytkownika Zarejestrowanego o następujące informacje: swoje prawdziwe imię i nazwisko, datę urodzenia, województwo i miasto, w którym głównie przebywa, zawód jaki wykonuje oraz branżę.

 

Niepodanie przez Użytkownika powyższych danych obowiązkowych lub też brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie w celu założenia i utrzymywania Konta Użytkownika Zarejestrowanego oraz w określonych w §4 pkt 6 Regulaminu celach marketingowych uniemożliwia Comperia.pl S.A. utworzenie i utrzymywanie Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

 

Dane zbierane przy zakładaniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika Premium

W celu założenia i utrzymywania Konta Użytkownika Premium konieczne jest podanie za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie wszystkich danych obowiązkowych do utworzenia konta Użytkownika Zarejestrowanego, tj. nick (pseudonim), adres mailowy do potwierdzania zmian na koncie oraz płeć użytkownika. Ponadto w celu prawidłowej identyfikacji i obsługi transakcji subskrypcji Usługi Konta Premium Comperia.pl S.A. gromadzi otrzymywany od agenta rozliczeniowego numer identyfikujący (ID) danej transakcji, jako niezbędny do prawidłowego i bezpiecznego identyfikowania i przetwarzania płatności dokonywanych przez Użytkownika z tytułu subskrypcji Usługi Konta Premium. Ponadto użytkownik może wedle własnego uznania uzupełnić dane na swoim koncie Użytkownika Premium o następujące informacje: swoje prawdziwe imię i nazwisko, datę urodzenia, województwo i miasto, w którym głównie przebywa, zawód jaki wykonuje oraz branżę.

 

Niepodanie przez Użytkownika powyższych danych obowiązkowych oraz danych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego identyfikowania i przetwarzania płatności dokonywanych przez Użytkownika z tytułu subskrypcji Usługi Konta Premium lub brak udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika Premium oraz w określonych w §4 pkt 6 Regulaminu celach marketingowych uniemożliwia Comperia.pl S.A. utworzenie i utrzymywanie konta Użytkownika Premium.

 

Pliki cookies („ciasteczka”)

W Serwisie wykorzystywane są cookies w celu zapewnienia jego optymalnego działania i wyświetlania na urządzeniu Użytkownika. Oznacza to tworzenie w pamięci urządzenia Użytkownika małych plików, zwanych cookies oraz wykorzystywanie danych z tych plików przez system informatyczny Serwisu. Serwis wykorzystuje te pliki wyłącznie na swoje potrzeby i nie udostępnia ich serwisom osób trzecich.

 

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

Użytkownik, który nie zgadza się na personalizację Serwisu może skorzystać z możliwości wyłączenia obsługi cookies udostępnianej w popularnych przeglądarkach internetowych, ale wówczas niektóre funkcje Serwisu, w tym prawidłowe działanie kont, mogą przestać poprawnie działać.

 

Dane podawane w trakcie kontaktu Użytkownika z Comperia.pl S.A.

Zakres i rodzaj podawanych tą drogą danych zależy od celu i sposobu kontaktu. Podczas kontaktu za pomocą telefonu, poczty email, itp. może zaistnieć konieczność podania takich danych jak np.: nazwisko albo nazwa firmy, imię albo NIP, dane teleadresowe, adres email, nr telefonu, nr rachunku bankowego itp. Dane podawane w ten sposób traktowane są jak prywatna korespondencję między Comperia.pl S.A., a Użytkownikiem i nie są one gromadzone w żadnym zbiorze, a wykorzystywane jednorazowo w celu wykonania jednorazowych czynności identyfikacyjnych, obsługi ewentualnej reklamacji lub zwrotu płatności.

 

Dostęp do danych

Comperia.pl S.A. nie sprzedaje danych zebranych o Użytkowniku podmiotom trzecim.

 

W Serwisie do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis i obsługujące system płatności za usługi dodatkowe, jak na przykład konto Użytkownika Premium.

 

W przypadkach ściśle określonych przepisami powszechnie obowiązującego w Polsce prawa Comperia.pl S.A. może udostępnić gromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionego organu państwowego.

 

Comperia.pl S.A. może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów Comperia.pl S.A. lub dochodzenia przysługujących jej praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu Telepolis.pl.

 

Sposób wykorzystania zebranych danych osobowych

Dane zbierane automatycznie przez obsługujące Serwis systemy informatyczne nie stanowią danych osobowych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych. W szczególności jest tak dlatego, że bez pozyskania dodatkowych danych od operatorów telekomunikacyjnych nie pozwalają one na personalizację użytkownika. Tego rodzaju dane Comperia.pl S.A. może analizować i wykorzystywać w celach technicznych, w szczególności w zakresie niezbędnym dla optymalizacji dostępności Serwisu oraz zapewnienia jego niezakłóconego działania.

 

Dane osobowe zbierane na potrzeby zakładania Konta Użytkownika Zarejestrowanego oraz świadczenia Usługi Konta Premium (oba łącznie zwane też kontem) wykorzystywane będą do założenia konta oraz jego prawidłowego utrzymywania, wraz z przypisanymi do konta usługami, a także do dokonywania zmian w konfiguracji konta. Dane te będą przechowywane w bazie, po to aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z informacji zamieszczanych w Serwisie oraz korzystanie z usług dodatkowych oferowanych w Serwisie a także do obsługi płatności, oraz do rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Dane te będą wykorzystywane także w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania przez Comperia.pl S.A. na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Comperia.pl S.A. lub osób trzecich będących partnerami Comperia.pl S.A., w szczególności newslettera mogącego zawierajać informacje marketingowe związane z tematyką Serwisu. Newsletter nie będzie zawierać treści bezprawnych lub treści o charakterze wulgarnym lub pornograficznym i będzie wysyłany codziennie w dni robocze. Podanie wskazanego wyżej przy opisie poszczególnych rodzajów kont minimalnego zakresu tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, jeżeli Użytkownik chce założyć konto.

 

Kontakt z Administratorem

Użytkownik, który posiada konto może otrzymywać od Administratora wiadomości e-mail dotyczące bieżącego statusu konta oraz usług z nim powiązanych. W przypadku ważnych i wymagających niezwłocznego kontaktu informacji dotyczących realizacji jakiejkolwiek usługi możemy również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie.

 

Zmiana danych

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik może w każdej chwili poprawiać, uzupełniać, uaktualniać, sprostować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Uprawnienie to realizowane jest poprzez przesłanie na adres Comperia.pl S.A. informacji o zmianie danych lub żądania ich usunięcia, wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane równocześnie jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie Serwisu lub regulaminie tej usługi szczególnej.

 

Danych zbieranych automatycznie nie można zmienić ani usunąć.

 

Zabezpieczenie danych osobowych

Comperia.pl S.A. podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych Użytkowników. Komunikacja między urządzeniem Użytkownika a serwerem Administratora w trakcie podawania przez Użytkownika danych osobowych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Podmioty, z którymi współpracuje Comperia.pl S.A. w celu wydawania Serwisu, a w szczególności dostawca usług hostingowych, oraz podmiot obsługujący płatności elektroniczne zabezpieczają przetwarzane dane przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i powszechnie obowiązującym prawem.

 

Mając powyższe na względzie, Comperia.pl S.A. jednoznacznie informuje Użytkownika, iż mimo zastosowania zabezpieczeń o charakterze fizycznym i organizacyjnym zgodnych z aktualnymi normami technicznymi, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wykorzystania przez nieuprawnione osoby danych osobowych zdobytych wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

 

Dla poprawy własnego bezpieczeństwa w tym obszarze Użytkownik powinien przechowywać loginy, hasła i inne dane autoryzacyjne w miejscach niedostępnych dla osób trzecich, w tym aby nie udostępniał ich innym osobom. Zalecane są częste zmiany haseł i nieużywanie jednego hasła do różnych usług. W przypadku wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa danych Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora.

 

Dobrowolność przetwarzanych danych

Dane podawane przez Użytkownika w Serwisie są podawane dobrowolnie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla każdego ze wskazanych celów jest wyraźnie opisana i odbywa się poprzez zaznaczenie przez Użytkownikach wyodrębnionej opcji na przejrzystym formularzu udostępnionym w Serwisie, przed założeniem konta lub zmianą jego rodzaju.

 

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana przez Comperia.pl S.A. w dowolnym czasie. Jej wprowadzenie będzie dokonywane przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Słowniczek używanych pojęć

 1. Adres IP - Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu. Numer IP może być na stałe związany z danym łączem internetowym i korzystającym do niego urządzeniem lub ich grupą (IP statyczny) albo przydzielany dla potrzeb konkretnego połączenia lub czas określony przez operatora telekomunikacyjnego (IP dynamiczny).
 2. Cookie - plik tworzony przez serwer na urządzeniu Użytkownika, zawierający informacje które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego urządzenia.
 3. Log Systemowy - tworzony automatycznie zapis zawierający informacje przekazywane serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu, dotyczący działania systemu informatycznego na urządzeniu użytkownika. Może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.
 4. Konto – utworzony i utrzymywany w Serwisie zbiór danych informatycznych dotyczących Użytkownika Zarejestrowanego który pozwala na zapewnienie takiemu użytkownikowi szczególnych funkcji lub usług w Serwisie, a w szczególności:
  1. posiadanie stałego, indywidualnego i niepowtarzalnego nicka (pseudonim),
  2. kolorowa prezentacja graficzna nicka (pseudonimu),
  3. możliwość pisania na forum TELEPOLIS.PL,
  4. możliwość subskrypcji Usługi Konta Premium,
  5. możliwość agregowania ulubionych Materiałów,
  6. możliwość agregowania i przeglądania własnych komentarzy.
 5. Materiały – wszelkie treści, w tym teksty, tabele, zestawienia, wykresy, grafiki, fotografie, filmy, treści audio, treści multimedialne, skrypty informatyczne, mapy, porównywarki, bazy danych lub podobne, udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.
 6. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
 7. Serwis - informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresami www.telepolis.pl, www.telepolis.tv oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami, określonymi szczegółowo w Regulaminie Serwisu lub regulaminach usług szczególnych.
 8. Usługa Konta Premium – usługa płatna na zasadzie subskrypcji, w ramach której Użytkownik Zarejestrowany otrzymuje: wszystkie funkcje wynikające z rejestracji w Serwisie oraz specjalnie dostosowaną zawartość Serwisu polegającą na ograniczeniu do minimum ilości (nie więcej jak jedna reklama na jednej wyświetlanej stronie) prezentowanych na stronie reklam w postaci bannerów, reklam pop-up i reklam intertekstowych.
 9. Użytkownik – Użytkownik niezarejestrowany, Użytkownik Premium lub Użytkownik Zarejestrowany
 10. Użytkownik niezarejestrowany - osoba fizyczna lub system informatyczny uruchomiony lub nadzorowany przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.
 11. Użytkownik Premium – Użytkownik Zarejestrowany, który posiada aktualnie opłaconą subskrypcję Usługi Konta Premium.
 12. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, a po zawarciu odrębnej pisemnej umowy z Comperia.pl S.A. również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która zarejestrowała się w Serwisie, podając wszystkie niezbędne do tego celu dane i zaakceptowała Regulamin Serwisu telepolis.pl. dla której zostało utworzone Konto.
 13. Comperia.pl S.A. - Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 (wejście F), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289,40 złotych.

 

Wydawca TELEPOLIS.PL dziękuję za dobrnięcie do tego miejsca i przeczytanie powyższego dokumentu.
Dzięki temu nasi prawnicy czują się potrzebni.

Ankieta

Który producent jako pierwszy wprowadzi do sprzedaży zginane smartfony?

LG też ma swój zginany wyświetlacz OLED

 

Zobacz wynik | Opinie (3)

Archiwum Ankiet